Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den kommunala pensionsanstalten som sista pensionsanstalt (upphävt) 3 §

3 §

Den kommunala pensionsanstalten som sista pensionsanstalt i rehabiliteringsärenden

Mom. 1

I rehabiliteringsärenden är den kommunala pensionsanstalten sista pensionsanstalt i enlighet med vad som i 104 § i lagen om kommunala pensioner samt i 2 § i denna förordning föreskrivs om bestämmande av sista pensionsanstalt i invalidpensionsärenden. I dessa fall jämställs det år då ansökan om rehabilitering blivit anhängig med det år då arbetsoförmågan började, och de fem sista kalenderår som föregår det år då ansökan om rehabilitering blivit anhängig jämställs med den granskningstid som avses i 53 § i lagen om kommunala pensioner och i 63 § i lagen om statens pensioner.