Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den kommunala pensionsanstalten som sista pensionsanstalt (upphävt) 1 §

1 §

Den kommunala pensionsanstalten som sista pensionsanstalt i ålderspensionsärenden

Mom. 1

I ålderpensionsärenden är den kommunala pensionsanstalten sista pensionsanstalt enligt 103 § 1 mom. i lagen om kommunala pensioner, när arbetstagaren under de två senaste kalenderåren har arbetsinkomster som omfattas av en pensionslag för den offentliga sektorn som avses i 4 § 4 punkten i lagen om kommunala pensioner till ett större belopp än de sammanlagda arbetsinkomsterna enligt alla de pensionslagar för den privata sektorn som avses i 4 § 5 punkten i nämnda lag. Som de två senaste kalenderåren betraktas det år under vilket arbetstagaren före det år då ålderspensionsansökan blivit anhängig senast har haft arbetsinkomster som omfattas av en pensionslag som avses i detta moment, och det år som omedelbart föregår detta år.

Mom. 2

Om den som ansöker om ålderspension får deltidspension samtidigt enligt en sådan pensionslag för den offentliga sektorn som avses i 4 § 4 mom. i lagen om kommunala pensioner och en sådan pensionslag för den privata sektorn som avses i 4 § 5 mom. i nämnda lag, är den kommunala pensionsanstalten sista pensionsanstalt i ålderspensionsärendet när den ålderspension som beviljas av den kommunala pensionsanstalten börjar betalas ut tidigare än den ålderpension som beviljas med stöd av en pensionslag för den privata sektorn. Den kommunala pensionsanstalten är sista pensionsanstalt också när ålderspensionen börjar samtidigt enligt en ovan avsedd pensionslag för den offentliga sektorn och en pensionslag för den privata sektorn.