Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt (upphävt) 8 §

8 §

Ikraftträdande

Mom. 1

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Mom. 2

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt (1405/2006).

Mom. 3

Denna förordning tillämpas på pensionsansökningar som blir anhängiga den 1 januari 2012 eller därefter. Om arbetstagaren inte har försäkrade arbetsinkomster enligt arbetspensionslagarna efter den 31 december 2004, ska i stället för denna förordning de bestämmelser tillämpas som gäller vid ikraftträdandet.

Mom. 4

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.