Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt (upphävt) 5 §

5 §

Behörig pensionsanstalt i rehabiliteringsärenden

Mom. 1

Den behöriga pensionsanstalten i rehabiliteringsärenden bestäms i enlighet med vad som i 106 och 107 a § i lagen om pension för arbetstagare samt i 2 § ovan anges om bestämmande av behörig pensionsanstalt i invalidpensionsärenden. I dessa fall jämställs det år då ansökan om rehabilitering blivit anhängig med det år då arbetsoförmågan började, och jämställs de fem sista kalenderåren som föregår det år då ansökan om rehabilitering blivit anhängig med den granskningstid som avses i 76 § i lagen om pension för arbetstagare.