Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt (upphävt) 3 §

3 §

Behörig pensionsanstalt i familjepensionsärenden

Mom. 1

Behörig pensionsanstalt i familjepensionsärenden är enligt 106 § 1 mom. och 107 a § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare den pensionsanstalt i vilken förmånslåtarens arbetsinkomster har varit försäkrade till det största beloppet under de två senaste kalenderåren före förmånslåtarens död. Som de två senaste kalenderåren betraktas det år under vilket förmånslåtaren före sitt dödsår senast har haft försäkrade arbetsinkomster och det år som omedelbart föregår detta år.