Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan (upphävt) 61 §

61 §

Andra bestämmelser som ska tillämpas på införandet av denna lag

Mom. 1

I fråga om fastställandet av pension för tiden före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Mom. 2

I fråga om införandet av denna lag gäller dessutom i tillämpliga delar vad som föreskrivs i lagen om införande av lagen om statens pensioner (1296/2006).