Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan (upphävt) 60 §

60 § (25.11.2011/1180)

Övergångsbestämmelser om preskriptionstider

Mom. 1

Den fem år långa preskriptionstiden enligt 29 § 2 mom., 30 § 1 mom. och 54 § 2 mom. tillämpas från ingången av 2013. Under åren 2007 och 2008 är den nämnda preskriptionstiden tio år, 2009 nio år, 2010 åtta år, 2011 sju år och 2012 sex år. Vid beräkningen av preskriptionstiderna beaktas även tiden före denna lags ikraftträdande.