Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan (upphävt) 53 §

53 §

Grundbesvär över debitering

Mom. 1

En part får anföra grundbesvär om han eller hon anser att en debitering som med stöd av 30 § i denna lag påförts av Kyrkans centralfond eller att en innehållning av arbetstagarens pensionsavgift som arbetsgivaren verkställt med stöd av 27 § strider mot lag eller avtal. Grundbesvär ska anföras skriftligen hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden inom två år från ingången av året efter det år under vilket fordran påfördes eller debiterades. I övrigt iakttas vad som i lagen om kommunala pensioner föreskrivs om sökande av ändring och undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut när det gäller pensionsärenden. (25.11.2011/1180)

Mom. 2

Om grundbesvär anförs med anledning av utmätning, gäller dessutom vad som i lagen om verkställighet av skatter och avgifter bestäms om grundbesvär.