Upphävda författningar

Den upphävda lagstiftningen innehåller historian av arbetspensionsförfattningarna. Av de upphävda författningarna finns författningstexten samt giltighetstiden av enstaka stadganden.

Lag om sjömanspensioner 14 §

14 § (Mu:29.1.2016/78)

Indragning av ålderspension

Mom. 1

En arbetstagare kan ansöka om indragning av sin ålderspension, om han eller hon har beviljats rehabiliteringsstöd på basis av sådan arbetsoförmåga på viss tid som, när rehabiliteringsstödet beviljades, har beräknats fortgå efter det att arbetstagaren fyllt 63 år. Indragning av ålderspensionen skall sökas inom en månad från det att arbetsoförmågan upphört. Ålderspensionen dras in när arbetsoförmågan upphör.