Upphävda författningar

Den upphävda lagstiftningen innehåller historian av arbetspensionsförfattningarna. Av de upphävda författningarna finns författningstexten samt giltighetstiden av enstaka stadganden.

Lag om pension för lantbruksföretagare 45 §

45 §

Andra bestämmelser om rehabilitering samt förmåner som betalas för rehabiliteringstiden

Mom. 1

Vid verkställigheten av denna lag tillämpas på rehabilitering vad lagen om pension för arbetstagare föreskriver i

1) 28 § om rehabiliteringspenning,

2) 29 § om partiell rehabiliteringspenning,

3) 30 § om rehabiliteringstillägg till invalidpensionstagare,

4) 31 § om rehabiliteringsunderstöd,

5) 32 § om indragning av rehabiliteringspenning eller av invalidpensionstagares rehabiliteringstillägg, och (Mu: 9.12.2022/1031)

6) 33 § om pensionsanstaltens anmälningsskyldighet.

Mom. 2

Det som i denna lag föreskrivs om sökande av invalidpension, dess fastställande på tidigare grunder, engångsförhöjning, beaktande av förändringar i löne- och prisnivån, avdrag av primära förmåner, regressrätt för pensionsanstalten, utbetalning, justering av invalidpension och ändring av beloppet, invalidpension som beviljas efter partiell förtida ålderspension, dröjsmålsförhöjning, återkrav, lämnande och erhållande av uppgifter, sökande av ändring och anmälningsskyldighet för invalidpensionstagare gäller rehabiliteringspenningen och rehabiliteringstillägget samt mottagaren av dem, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Grundlöst utbetalda kostnadsersättningar för yrkesinriktad rehabilitering kan återkrävas på det sätt som i denna lag föreskrivs om återkrav av en pension som betalats utan grund. (29.1.2016/75)

Mom. 3

Rehabiliteringspenning och rehabiliteringstillägg kan också betalas för kortare tid än en månad. Primärtid enligt sjukförsäkringslagen inverkar inte på begynnelsetidpunkten för rehabiliteringspenningen. För den tid för vilken rehabiliteringspenning betalas tjänas inte pension in i enlighet med 71 § och rehabiliteringsförmånerna tas inte som grund för familjepension. (29.1.2016/75)