Lag om pension för företagare 60 §

60 § (Ku:29.1.2016/72)

Grunderna för pensionstillväxten

Mom. 1

Pensionen tillväxer

1) på grundval av den totala arbetsinkomsten för företagarverksamhet som försäkrats enligt denna lag under tiden mellan ingången av kalendermånaden efter den under vilken 18 års ålder uppnåddes till utgången av den månad under vilken 68 års ålder uppnåddes,

2) för oavlönad tid, och

3) för tid med invalidpension enligt denna lag. (14.8.2009/630)

Mom. 2

Till pension berättigar inte den totala arbetsinkomsten för det år under vilket arbetsoförmågan började, om den återstående tiden vid fastställandet av invalidpensionen har räknats såsom till pension berättigande tid enligt 63 §.