Upphävda författningar

Den upphävda lagstiftningen innehåller historian av arbetspensionsförfattningarna. Av de upphävda författningarna finns författningstexten samt giltighetstiden av enstaka stadganden.

Lag om pension för företagare 29 §

29 §

Indragning av rehabiliteringspenning eller av invalidpensionstagares rehabiliteringstillägg (Mu: 9.12.2022/1030)

(Li: 9.12.2022/1030)

Mom. 1

Rehabiliteringspenningen eller det rehabiliteringstillägg som betalas till invalidpensionstagaren kan dras in, om dess mottagare utan giltig orsak vägrar delta i yrkesinriktad rehabilitering eller avbryter sådan rehabilitering. (Mu: 9.12.2022/1030)

Mom. 2

En företagare har inte rätt till invalidpension utan giltig orsak förrän rätten till rehabiliteringspenning enligt arbetspensionslagarna eller lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner har upphört.