Upphävda författningar

Den upphävda lagstiftningen innehåller historian av arbetspensionsförfattningarna. Av de upphävda författningarna finns författningstexten samt giltighetstiden av enstaka stadganden.

Lag om pension för arbetstagare 109 §

109 § (14.8.2009/634) (Mu:29.1.2016/69)

Den utbetalande pensionsanstaltens behörighet vid beviljande av ny pension

Mom. 1

En pensionsanstalt inom den privata eller den offentliga sektorn som betalar ålders-, invalid- eller deltidspension till en pensionstagare sköter den sista pensionsanstaltens uppgifter när pensionen ändras till ålderspension eller en arbetstagare som får ålderspension beviljas ny ålderspension.

Mom. 2

Om en pensionsanstalt inom den privata eller den offentliga sektorn betalar invalidpension som rehabiliteringsstöd, avgör samma pensionsanstalt ansökan om fortsatt invalidpension och sköter övriga uppgifter som hör till pensionsanstalten i invalidpensionsärendet. Om en arbetstagare efter avslutad invalidpension på nytt ansöker om invalidpension och denna nya pension bestäms på tidigare grunder, avgör den pensionsanstalt som betalat den tidigare invalidpensionen ansökan och sköter övriga uppgifter som hör till pensionsanstalten i invalidpensionsärendet. En ansökan om invalidpension från en arbetstagare som får deltidspension avgörs dock av den pensionsanstalt i vilken deltidsarbetet är försäkrat.

Mom. 3

Om en förmånslåtare vid sin död fick pension från en pensionsanstalt inom den privata eller den offentliga sektorn, avgör den pensionsanstalt som betalat pensionen en ansökan om familjepension efter förmånslåtaren och sköter pensionsanstaltens övriga uppgifter som berör familjepension.