Lag om pension för arbetstagare 63 §

63 §(Ku:29.1.2016/69)

Grunderna för pensionstillväxten

Mom. 1

Pensionen tillväxer

1) på grundval av sådana arbetsinkomster enligt 70 och 72 § som arbetstagaren har haft från ingången av kalendermånaden efter den under vilken 18 års ålder uppnåddes till utgången av den månad under vilken 68 års ålder uppnåddes,

2) för oavlönad tid som avses i 74 §, och

3) för tid med invalidpension enligt denna lag. (14.8.2009/627)

Mom. 2

Till pension berättigar inte arbetsinkomsterna under det år under vilket arbetsoförmågan började, om den återstående tiden vid fastställandet av invalidpensionen har räknats såsom till pension berättigande tid på det sätt som föreskrivs i 66 §.