Lag om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden Voimaantulosäännös

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.