Författningstjänsten Användningsvillkor

Allmänt

Författningstjänsten är en av Pensionsskyddscentralen ägd offentlig och avgiftsfri internettjänst för rättsligt material.  Författningstjänstens innehåll produceras och upprätthålls av Edita Publishing Oy och Pensionsskyddscentralen. Med tjänsteproducenter avses nedan både Pensionsskyddscentralen och Edita.

Sidorna i Författningstjänsten visas sådana som de är. Hur de syns är beroende av inställningarna i mottagarens webbläsare.

Tjänsten omfattar inte juridisk rådgivning och tolkning av innehållet.

Den svenskspråkiga tjänsten motsvarar inte den finskspråkiga.

Tekniska krav

Tjänsten fungerar med följande webbläsare:

  • IE 9 eller nyare
  • Firefox 10 eller nyare.
  • Safari 5 eller nyare
  • Opera 11 eller nyare
  • Chrome 11 eller nyare

JavaScript måste vara i bruk och cookies måste godkännas. Användaren anskaffar själv den hård- och mjukvara och de datakommunikationsanslutningar som behövs för att använda tjänsten och ser till att de upprätthålls samt ansvarar för övrig teknisk utrustning som behövs i användningen av tjänsten och kostnaderna för dem. Med tanke på användarens datasäkerhet och tjänstens allmänna funktion rekommenderar vi användning av de nyaste versionerna av webbläsarna.

Upphovsrätter och upphovsrätten närstående rättigheter

En del av innehållet i Författningstjänsten är fri från upphovsrätt (9 § i upphovsrättslagen 404/1961).

De enskilda dokumenten i webbtjänstens databaser omfattas av normala upphovsrättsliga begränsningar med de undantag som nämns i 9 § i lagen om upphovsrätt (404/1961). Citat får göras i överensstämmelse med god sed i den omfattning som motiveras av ändamålet (22 § i lagen om upphovsrätt). När materialet citeras ska källan, Författningstjänsten, nämnas utöver övriga upphovsrättsliga hänvisningar (11 § 2 i  upphovsrättslagen).

Pensionsskyddscentralen har uteslutande rätt att förfoga över hela innehållet i databaserna i Författningstjänsten eller över en kvalitativt eller kvantitativt sett väsentlig del av dem genom att framställa exemplar och göra dem tillgängliga för allmänheten (upphovsrättslagen 49 § 1 mom. 2 punkten). En hel databas eller en väsentlig del av den får således inte till exempel kopieras och publiceras som en del av en annan tjänst. Även länkning av dokument till en del av någon annan webbplats i sin omfattning, framställningssätt eller annars mot god sed är förbjudet

En del av databaserna i Författningstjänsten innehåller också material vars innehåll skyddas av upphovsrätten. Databaser som Edita har producerat och som innehåller skyddat material är den uppdaterade finska lagstiftningen, EU-lagstiftningen och författningsändringsregistret. Största delen av textdokument som ingår i databasen för uppdaterad lagstiftning är redigerade sammandrag till vilka Edita har fogat alla ändringar i författningar samt till exempel redaktörens anmärkningar för ikraftträdandet av de ändrade författningarna samt bestämmelserna om ikraftträdandet av alla ändrade författningar. Edita har uteslutande rätt att förfoga över hela innehållet i dessa sammandrag eller över en kvalitativt eller kvantitativt sett väsentlig del av dem genom att framställa exemplar och göra dem tillgängliga för allmänheten (upphovsrättslagen 49 § 1 mom. 1 punkten). Dokument som har kopierats ur nämnda databaser får således inte användas bl.a. för produktion av nya databaser eller andra publikationer. Citat får göras i överensstämmelse med god sed i den omfattning som motiveras av ändamålet.

I oklara fall kan användaren kontakta tjänsteproducenterna på adressen saadospalvelupalauteetk@etk.fi.

Användarens ansvar

Användaren svarar för skada som orsakas tjänsteproducenterna eller en tredje part på grund av att tjänsten och dess material utnyttjats i strid med dessa villkor, lagstiftning, myndighetsföreskrifter eller god sed. Om upphovsrättslig ersättningsskyldighet föreskrivs i 7 kap. i upphovsrättslagen och om straffrättsligt straffansvar i 7 kap. i upphovsrättslagen samt i 49 kap. i strafflagen (39/1889).

Tjänsteproducenternas ansvar

Tjänsteproducenterna svarar inte för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas användaren eller en tredje part på grund av eventuella fel eller brister i tjänsten eller av användning eller tolkning av uppgifterna i tjänsten. Tjänsteproducenterna svarar inte heller för att tjänsten lämpar sig för något särskilt syfte. Tjänsteproducenterna svarar inte för eventuella avbrott i användningen av tjänsten, till exempel på grund av underhåll, tekniska fel eller övriga motsvarande orsaker, eller för avbrott i tele- eller internetförbindelserna.

Tjänsten innehåller också länkar till webbsidor som upprätthålls av andra än Pensionsskyddscentralen. Pensionsskyddscentralen kontrollerar inte sådana sidor och ansvarar inte till någon del för deras innehåll eller laglighet.

Ändring av tjänstens funktioner

Tjänsteproducenterna har rätt att ändra innehållet i, verksamheten av och användningsvillkoren för tjänsten för att utveckla tjänsten eller för någon annan nödvändig orsak Pensionsskyddscentralen får också när som helt lägga ner någon tjänst eller förhindra användarens åtkomst till sidorna.

Avgörande av tvister

Meningsskiljaktigheter om användningen av tjänsten bör i första hand avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Om meningsskiljaktigheten inte kan lösas genom förhandlingar, avgörs tvisten vid Helsingfors tingsrätt och upphovsrättsliga ärenden vid marknadsdomstolen enligt finsk lagstiftning.

Webbtillgänglighet

Denna webbplats omfattas av tillgänglighetskraven från och med 23.9.2020. Kraven fastställs i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Webbplatsens tillgänglighet har kartlagts. Intentionen är att nödvändiga ändringar görs inom tidsfristen. En redogörelse över eventuella brister och en åtgärdstidtabell kommer att finnas i tillgänglighetsutlåtandet senast 23.9.2020.

Ansvarig redaktör

Ansvarig redaktör är Maijaliisa Takanen.

Om cookies