Författningstjänsten

innehåller gällande arbetspensionslagstiftning, upphävda bestämmelser, central rättspraxis om arbetspensioner, beräkningsgrunder, kostnadsfördelningsgrunder samt indextal och belopp. 

Aktuellt

Indextalen och beloppen för år 2021 har uppdaterats i författningstjänsten. Lönekoefficienten är 1,465 och arbetspensionsindexet 2631. Jämfört med år 2020 stiger lönekoefficienten med 1,31 procent och arbetspensionsindexet med 0,53 procent.

Tillämpningsanvisningarna för arbetspensionslagstiftningen

är Pensionsskyddscentralens rekommendationer till arbetspensionsanstalterna med avsikt att främja en enhetlig tillämpning av arbetspensionslagstiftningen i pensionsanstalterna. Tillämpningsanvisningarna finns på svenska och finska

i Arbetspensionslagstiftningen ›

 

Lagstiftning ›

Författningsändringar har beaktats t.o.m. nr 828/2021, publicerad den 16.9.2021. Författningsändringarna fram till och med nr L 320 i EUT (publicerad 10.9.2021) har noterats.