Författningstjänsten

innehåller gällande arbetspensionslagstiftning, upphävda bestämmelser, central rättspraxis om arbetspensioner, beräkningsgrunder, kostnadsfördelningsgrunder samt indextal och belopp. 

Aktuellt

Indextalen för år 2018 och eurobeloppen har updaterats i författningstjänsten. Lönekoefficienten är  1,391 och arbetspensionsindexet är 2548. Jämfört med  år 2017 stiger lönekoefficienten med 0,14 procent och arbetspensionsindexet med 0,55 procent.

Livslängdskoefficienten har fastställts för år 2018. Den är 0,96102.

Tillämpningsanvisningarna för arbetspensionslagstiftningen

är Pensionsskyddscentralens rekommendationer till arbetspensionsanstalterna med avsikt att främja en enhetlig tillämpning av arbetspensionslagstiftningen i pensionsanstalterna. Tillämpningsanvisningarna finns på svenska och finska

i Arbetspensionslagstiftningen ›

 

Lagstiftning ›

Författningsändringar har beaktats t.o.m. nr 137/2018, publicerad den 14.2.2018. Författningsändringarna fram till och med nr L 31 i EUT (publicerad 3.2.2018) har noterats.

Visa flera ändrade författningar ›

Visa flera ändrade författningar ›