Författningstjänsten

innehåller gällande arbetspensionslagstiftning, upphävda bestämmelser, central rättspraxis om arbetspensioner, beräkningsgrunder, kostnadsfördelningsgrunder samt indextal och belopp. 

Aktuellt

Indextalen och beloppen för år 2022 har uppdaterats i Författningstjänsten. Lönekoefficienten är 1,501 och arbetspensionsindexet 2691.

Jämfört med år 2021 stiger lönekoefficienten med 2,45 procent och arbetspensionsindexet med 2,28 procent.

Tillämpningsanvisningarna för arbetspensionslagstiftningen

är Pensionsskyddscentralens rekommendationer till arbetspensionsanstalterna med avsikt att främja en enhetlig tillämpning av arbetspensionslagstiftningen i pensionsanstalterna. Tillämpningsanvisningarna finns på svenska och finska

i Arbetspensionslagstiftningen ›

 

Lagstiftning ›

Författningsändringar har beaktats t.o.m. nr 361/2023, publicerad den 23.3.2023. Författningsändringarna fram till och med nr L 79 i EUT (publicerad 17.3.2023) har noterats.