Författningstjänsten

innehåller gällande arbetspensionslagstiftning, upphävda bestämmelser, central rättspraxis om arbetspensioner, beräkningsgrunder, kostnadsfördelningsgrunder samt indextal och belopp. 

Aktuellt

Regeringen har 1.3.2018 gett riksdagen proposition RP 9/2018. Personuppgiftslagen föreslås upphävas och ersättas av en ny dataskyddslag som innehåller kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Ikraftträdandet har uppskjutits.

Tillämpningsanvisningarna för arbetspensionslagstiftningen

är Pensionsskyddscentralens rekommendationer till arbetspensionsanstalterna med avsikt att främja en enhetlig tillämpning av arbetspensionslagstiftningen i pensionsanstalterna. Tillämpningsanvisningarna finns på svenska och finska

i Arbetspensionslagstiftningen ›

 

Lagstiftning ›

Författningsändringar har beaktats t.o.m. nr 822/2018, publicerad den 11.10.2018. Författningsändringarna fram till och med nr L 244 i EUT (publicerad 28.9.2018) har noterats.

Visa flera ändrade författningar ›

Visa flera ändrade författningar ›