Författningstjänsten

innehåller gällande arbetspensionslagstiftning, upphävda bestämmelser, central rättspraxis om arbetspensioner, beräkningsgrunder, kostnadsfördelningsgrunder samt indextal och belopp. 

Aktuellt

Indextalen och beloppen för år 2020 har uppdaterats i författningstjänsten. Lönekoefficienten är 1,446 och arbetspensionsindexet 2617. Jämfört med år 2019 stiger lönekoefficienten med 2,04 procent och arbetspensionsindexet med 1,23 procent.

Tillämpningsanvisningarna för arbetspensionslagstiftningen

är Pensionsskyddscentralens rekommendationer till arbetspensionsanstalterna med avsikt att främja en enhetlig tillämpning av arbetspensionslagstiftningen i pensionsanstalterna. Tillämpningsanvisningarna finns på svenska och finska

i Arbetspensionslagstiftningen ›

 

Lagstiftning ›

Författningsändringar har beaktats t.o.m. nr 600/2020, publicerad den 30.7.2020. Författningsändringarna fram till och med nr L 268 i EUT (publicerad 14.8.2020) har noterats.