Författningstjänsten

innehåller gällande arbetspensionslagstiftning, upphävda bestämmelser, central rättspraxis om arbetspensioner, beräkningsgrunder, kostnadsfördelningsgrunder samt indextal och belopp. 

Aktuellt

Indextalen och beloppen för år 2019 har uppdaterats i författningstjänsten. Lönekoefficienten är 1,417 och arbetspensionsindexet 2585. Jämfört med år 2018 stiger lönekoefficienten med 1.86 procent och arbetspensionsindexet med 1,45 procent.

Tillämpningsanvisningarna för arbetspensionslagstiftningen

är Pensionsskyddscentralens rekommendationer till arbetspensionsanstalterna med avsikt att främja en enhetlig tillämpning av arbetspensionslagstiftningen i pensionsanstalterna. Tillämpningsanvisningarna finns på svenska och finska

i Arbetspensionslagstiftningen ›

 

Lagstiftning ›

Författningsändringar har beaktats t.o.m. nr 985/2019, publicerad den 11.9.2019. Författningsändringarna fram till och med nr L 242 i EUT (publicerad 20.9.2019) har noterats.

Visa flera ändrade författningar ›

Visa flera ändrade författningar ›