Oikeuskäytäntö

Työeläkejärjestelmän keskeisin oikeuskäytäntö muodostuu vakuutusoikeuden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä. Lisäksi löytyy valikoituja, työeläkejärjestelmään liittyviä keskeisiä ratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta ja merkittäviä Eläketurvakeskuksen antamia yksityisen puolen työeläkelakien soveltamispäätöksiä ja –lausuntoja.

Työeläke - Perhe-eläke - Hakemuksen myöhästyminen - Takautuva aika - Pätevä syy

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Virkaholhoojan ja yleisen edunvalvojan suurta työmäärää ja siitä johtuvaa unohdusta ei pidetty sellaisena pätevänä syynä, jonka perusteella lapseneläkettä voitaisiin maksaa pidemmältä ajalta kuin eläkkeen hakemiskuukautta edeltäneen kuuden kuukauden ajalta.

Esitiedot

Yleinen edunvalvoja A haki työeläkelakien mukaista perhe-eläkettä 2.10.1996 kuolleen edunjättäjän lapselle B:lle eläkelaitokselle 1.2.2007 toimitetulla hakemuksella. Eläkelaitos myönsi perhe-eläkkeen 1.9.2006 alkaen. Päätöksessä todettiin, että eläkettä maksetaan takautuvasti eläkkeen hakemista seuraavaa kuukautta edeltäneen kuuden kuukauden ajalta. A haki B:n edunvalvojana päätökseen muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta ja vaati perhe-eläkkeen myöntämistä edunjättäjän kuolemaa seuranneen kuukauden alusta eli 1.11.1996 alkaen. A vetosi muun muassa siihen, että häneltä oli jäänyt eläkehakemus tekemättä suuresta työmäärästä johtuvasta inhimillisestä unohduksesta johtuen. Myöskään kaupungin sijaishuolto ei ollut huomannut eläkkeen puuttumista, eikä sitä ole huomattu myöskään vuositilien tilintarkastusten yhteydessä holhouslautakunnassa eikä maistraatissa.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta hylkäsi A:n valituksen.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan perustelut

B on ollut äitinsä kuollessa nuori ja perhe-eläkkeen saamiseen olisi tätä taustaa vasten pätevä syy, mutta hänellä on kuitenkin ollut edustajanaan kaupungin edunvalvoja ja muillakin tahoilla alaikäisen ollessa kysymyksessä on ollut mahdollista tarkistaa, että edunsaajan asiat on asianmukaisesti hoidettu. Muutoksenhakulautakunta katsoi kokonaisarvion perusteella, ettei ole pätevää syytä maksaa perhe-eläkettä B:lle takautuvasti pidemmältä ajalta kuin eläkkeen hakemiskuukautta edeltäneen kuuden kuukauden ajalta.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

Yleinen edunvalvoja A haki B:n puolesta muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja vaati, että B:lle myönnetään perhe-eläke hänen äitinsä kuoleman jälkeisestä kuukaudesta lukien eli takautuvasti marraskuusta 1996 alkaen. A perusteli vaatimustaan sillä, että tilanne, jossa alaikäinen lapsi joutuu pitkäksi ajaksi vaille huoltajan menetyksen johdosta hänelle kuuluvaa perhe-eläkettä, on kohtuuton. Viranomainen, tässä tapauksessa virkaholhooja, nykyisin edunvalvoja, jonka olisi tullut huolehtia asiasta, on unohtanut tehdä hakemuksen. Viranomaisten resurssit ovat olleet työmäärään nähden niin niukat, että hakemus on hautautunut uusien ja mahdollisesti kiireellisempien töiden alle silloin kun hakemus olisi tullut tehdä. Tilanne on ollut edelleen sama, kun eläkkeen puuttuminen on toukokuussa 2006 havaittu toisen edunvalvojan toimesta ja se on jäänyt häneltäkin tuolloin hakematta. Viranomaisen liian vähäiset resurssit, joihin virkaholhoojalla tai nykyisin yleisellä edunvalvojalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa, on katsottava sellaiseksi päteväksi syyksi, jonka johdosta eläke tulee myöntää takautuvasti 1.11.1996 lukien.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä muutettiin ja eläkelaitos määrättiin maksamaan B:lle perhe-eläkettä 1.8.2006 lukien. Valitus hylättiin enemmälti.

Vakuutusoikeuden perustelut

Perhe-eläkettä maksetaan edunjättäjän kuolemaa seuraavan kuukauden alusta. Perhe-eläkettä ei makseta takautuvasti ilman pätevää syytä pidemmältä ajalta kuin eläkkeen hakemiskuukautta edeltäneen kuuden kuukauden ajalta. Koska B:n perhe-eläkehakemus on tullut vireille eläkelaitoksessa helmikuussa 2007, on hänellä oikeus 2.10.1996 kuolleen äitinsä jälkeen perhe-eläkkeeseen 1.8.2006 alkaen. Vakuutusoikeus katsoi, ettei virkaholhoojan ja yleisen edunvalvojan suurta työmäärää ja siitä johtuvaa unohdusta voida pitää sellaisena pätevänä syynä, jonka perusteella perhe-eläkettä voitaisiin maksaa pidemmältä ajalta kuin eläkkeen hakemiskuukautta edeltäneen kuuden kuukauden ajalta. Vakuutusoikeus totesi vielä, että nyt annetussa päätöksessä B:n perhe-eläkeasia on ratkaistu työeläkelainsäädäntöä koskevien säännösten perusteella. Yleisen edunvalvojan toiminnallaan B:lle mahdollisesti aiheuttaman taloudellisen vahingon korvaamisen osalta kyse on sen sijaan vahingonkorvauslainsäädännön piiriin kuuluvasta asiasta, joka ei kuulu vakuutusoikeuden vaan yleisen tuomioistuimen toimivaltaan.

Lainkohdat
Työntekijän eläkelaki 58 §

Osasto
2

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK40098
TELK1905/3004/2007

Lainkohdat

TyEL 58 §