Työeläke - Vanhuuseläke - Yhteensovitus - Päätöksen poistaminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A oli täyttänyt työntekijäin eläkelain (TEL) mukaisen vanhuuseläkeiän eli 65 vuotta 6.11.2001. Eläkelaitos oli 12.9.2001 antamallaan päätöksellä myöntänyt A:lle työeläkelakien mukaisen vanhuuseläkkeen 1.12.2001 alkaen. Myöhemmin kävi ilmi, että A:lle oli myönnetty tapaturmavakuutuslain mukaista päivärahaa eri pituisina jaksoina 2.3.1990 sattuneen tapaturman perusteella 3.3.1990 alkaen sekä tapaturmaeläkettä yhdenjaksoisesti 2.3.1991 alkaen. Vakuutusoikeus katsoi, että TEL:n 8 §:n 6 momentin säännös ei säännellyt erikseen sellaista tapausta, jolloin vasta vanhuuseläkehakemuksen käsittelyn yhteydessä käy ilmi, että eläkkeenhakija on saanut tapaturmakorvausta yli kolmen vuoden ajan ennen vanhuuseläketapahtumaa, mutta hakijan katsotaan olleen työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa määrin työkyvytön ennen kuin tapaturmaeläkkeen alkamisesta on kulunut kolmea vuotta. Kyseisen lainkohdan mukaan tällainen eläkelaitoksen aloitteesta tapahtuva jälkikäteinen työntekijäin eläkelain mukaisen työkyvyttömyyden arvioiminen ja uuden eläketapahtuman määrittäminen ei ollut enää mahdollista TEL:n mukaista vanhuuseläkettä myönnettäessä. Siten A:n eläketapahtumana oli pidettävä vanhuuseläkeiän täyttämisaikaa eli 6.11.2001. A oli saanut tapaturmavakuutuslakiin perustuvaa korvausta vähintään kolmen vuoden ajan välittömästi ennen eläketapahtumaa eikä tapaturmakorvausta tullut näin ollen yhteensovittaa TEL:n 8 §:n 1 momentin mukaisesti vanhuuseläkkeen kanssa. Edellytyksiä päätöksen poistamiselle ei ollut.

Hakemus vakuutusoikeudessa

Eläkelaitos esitti 7.3.2002 vakuutusoikeudelle saapuneessa hakemuksessa 12.9.2001 antamansa päätöksen poistamista ja asian määräämistä uudelleen käsiteltäväksi.

Eläkelaitos oli 12.9.2001 antamallaan päätöksellään myöntänyt A:lle työeläkelakien mukaisen vanhuuseläkkeen 1.12.2001 alkaen. Eläkkeen määrä oli ollut X kuukaudessa vuoden 2001 indeksitasossa.

Hakemuksen perusteeksi eläkelaitos esitti seuraavaa:Myöhemmin on käynyt ilmi, että kyseinen eläkelaitoksen antama päätös on ollut virheellinen. A on saanut myös tapaturmavakuutuslain mukaista päivärahaa eri pituisina jaksoina 2.3.1990 sattuneen tapaturman perusteella 3.3.1990 lähtien sekä tapaturmaeläkettä yhdenjaksoisesti 26.9.1991 alkaen. Tapaturmavakuutuslain mukainen korvaus on ensisijaista etuutta, joka olisi tullut yhteensovittaa työntekijäin eläkelain (TEL) 8 §:n 1 momentin nojalla vanhuuseläkkeen kanssa. TEL:n 8 §:n 6 momentin mukaan eläkettä yhteensovitettaessa ei oteta huomioon tapaturmalakiin perustuvaa sellaista korvausta, jota työntekijä on saanut vähintään kolmen vuoden ajan välittömästi ennen eläketapahtumaa, siltä osin kuin korvaus ei ylitä eläketapahtumaa edeltänyttä tasoa. Soveltamiskäytännössä kyseistä kolmen vuoden sääntöä on tulkittu siten, että jos vasta vanhuuseläkehakemuksen käsittelyn yhteydessä käy ilmi, että eläkkeenhakija on saanut tapaturmakorvausta yli kolmen vuoden ajan ennen vanhuuseläketapahtumaa ja jos eläkkeensaajan todetaan tällöin olleen myös työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavalla tavalla työkyvytön ennen kuin tapaturmakorvauksen alkamisesta oli kulunut kolmea vuotta, tulee tapaturmakorvaus kuitenkin yhteensovittaa vanhuuseläkkeen kanssa. Koska A:n on katsottu olleen myös TEL:n tarkoittamalla tavalla työkyvytön tapaturman sattumisesta alkaen eli 2.3.1990 alkaen eikä tapaturmakorvauksen alkamisesta ole kulunut vaadittavaa kolmea vuotta, tulee tapaturmakorvaus yhteensovittaa vanhuuseläkkeen kanssa.

Välitoimet

A antoi vastineen. Eläketurvakeskus antoi lausunnon, jossa se totesi, että eläkelaitoksen päätös on perustunut puutteelliseen selvitykseen ja on sen vuoksi virheellinen. Lausunnon mukaan siinä tapauksessa, että vasta vanhuuseläkehakemuksen käsittelyn yhteydessä käy ilmi, että hakija on saanut tapaturmakorvausta yli kolmen vuoden ajan ennen vanhuuseläketapahtumaa ja että hän on ollut työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavissa määrin työkyvytön ennen kuin tapaturmaeläkkeen alkamisesta oli kulunut kolmea vuotta, eläkelaitos yhteensovittaa vanhuuseläkkeen tapaturmaeläkkeen kanssa. Kolmen vuoden säännön tarkoittamana eläketapahtumana pidetään työkyvyttömyyseläketapahtumaa, vaikka eläke myönnetään vanhuuseläkkeenä. Eläkelaitos antoi vastaselityksensä.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Eläkelaitoksen 12.9.2001 antaman päätöksen poistamista koskeva hakemus hylättiin.

Vakuutusoikeuden perustelut

Päätöksen poistaminen ja asian määrääminen uudelleen käsiteltäväksi edellyttää, että päätös perustuu väärään tai puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmeisesti lain vastainen. Eläkelaitos on hakenut 12.9.2001 antamansa päätöksen poistamista vedoten soveltamiskäytännön vakiintuneeseen TEL:n 8 §:n 6 momentin tulkintaan koskien niin sanottua kolmen vuoden sääntöä. Kyseisen tulkinnan mukaan siinä tapauksessa, että vasta vanhuuseläkehakemuksen käsittelyn yhteydessä käy ilmi, että hakija on saanut tapaturmakorvausta yli kolmen vuoden ajan ennen vanhuuseläketapahtumaa ja että hän on ollut työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavissa määrin työkyvytön ennen kuin tapaturmaeläkkeen alkamisesta oli kulunut kolmea vuotta tulee tapaturmakorvaus kuitenkin yhteensovittaa vanhuuseläkkeen kanssa. Kolmen vuoden säännön tarkoittamana eläketapahtumana pidetään tällöin työkyvyttömyyseläketapahtumaa, vaikka eläke myönnetään vanhuuseläkkeenä.

TEL:n 8 §:n 1 momentin mukaan silloin, kun työntekijän saama tapaturmavakuutuslain säännöksiin perustuva päiväraha tai tapaturmaeläke ylittää kyseisen pykälän 2 momentissa säädetyn yhteensovitusrajan, TEL:n mukaisesta vanhuuseläkkeestä vähennetään määrä, joka on yhtä suuri osa ylitteestä kuin kyseisen lain vähimmäisehtojen mukainen eläke on kaikista peruseläkkeistä. TEL:n 8 §:n 6 momentin mukaan sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, eläkkeitä yhteensovitettaessa ei oteta huomioon muun muassa tapaturmavakuutuslakiin perustuvaa sellaista korvausta, jota työntekijä on saanut vähintään kolmen vuoden ajan välittömästi ennen eläketapahtumaa, siltä osin kuin korvaus ei ylitä eläketapahtumaa edeltänyttä tasoa vastaavaa korvausta, eikä tällaiseen korvaukseen perustuvaa perhe-eläkettä. Uutena eläketapahtuma ei tällöin pidetä työttömyyseläkkeen muuttumista työkyvyttömyyseläkkeeksi, osaeläkkeenä myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen muuttumista työttömyyseläkkeeksi, työkyvyttömyyseläkkeen muuttumista vanhuuseläkkeeksi eikä oikeuden syntymistä perhe-eläkkeen saamiseen eläkkeensaajan jälkeen.

A on täyttänyt TEL:n mukaisen vanhuuseläkeiän eli 65 vuotta 6.11.2001. Eläkelaitos on 12.9.2001 antamallaan päätöksellä myöntänyt A:lle työeläkelakien mukaisen vanhuuseläkkeen 1.12.2001 alkaen. Hallituksen esityksessä 1972 vuoden valtiopäiville numerossa 158 TEL:n yhteensovitussäännöksiä ehdotettiin muutettaviksi siten, että muun muassa tapaturmaan perustuva korvaus, jota työntekijä on välittömästi ennen eläketapahtumaa saanut vähintään 3 vuoden ajan, ei missään tapauksessa vähentäisi eläkettä. Ottaen huomioon edellä mainitun ja TEL:n 8 §:n 6 momentin sanamuodon vakuutusoikeus katsoo, ettei sanottu momentti sääntele erikseen sellaista tapausta, jolloin vasta vanhuuseläkehakemuksen käsittelyn yhteydessä käy ilmi, että eläkkeenhakija on saanut tapaturmakorvausta yli kolmen vuoden ajan ennen vanhuuseläketapahtumaa, mutta hakijan on katsottu olleen työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa määrin työkyvytön ennen kuin tapaturmaeläkkeen alkamisesta oli kulunut kolmea vuotta. Kyseisen momentin mukaan tällainen eläkelaitoksen aloitteesta tapahtuva jälkikäteinen työntekijäin eläkelain mukaisen työkyvyttömyyden arvioiminen ja uuden eläketapahtuman määrittäminen ei ole enää mahdollista TEL:n mukaista vanhuuseläkettä myönnettäessä. Siten A:n eläketapahtumana on pidettävä vanhuuseläkeiän täyttämisaikaa eli 6.11.2001. Koska A on saanut tapaturmavakuutuslain mukaista päivärahaa eri pituisina jaksoina 2.3.1990 sattuneen tapaturman perusteella 3.3.1990 alkaen sekä tapaturmaeläkettä yhdenjaksoisesti 2.3.1991 alkaen, hän on saanut tapaturmavakuutuslakiin perustuvaa korvausta vähintään kolmen vuoden ajan välittömästi ennen eläketapahtumaa eikä tapaturmakorvausta tule näin ollen yhteensovittaa TEL:n 8 §:n 1 momentin mukaisesti vanhuuseläkkeen kanssa. Näin ollen hakemuksessa ei ole esitetty eikä muutoinkaan ole ilmennyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella hakemuksen kohteena oleva päätös olisi ilmeisesti lainvastainen.

Jaosto
III

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK39106

Lainkohdat

TEL 8 § TEL 21 d §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n lakiosaston tiedote 3/03 ETK:n yleiskirje A 29/93, tämä päätös muuttaa yk:een kohdassa 2.2.7 sivu 22 olevaa ohjetta.