Sovellettava lainsäädäntö - E1010-todistus sitova vaikutus - jäsenvaltioiden välinen yhteistyö

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Ennakkoratkaisupyynnöissä oli kyse Vueling-lentoyhtiön toiminnasta Ranskassa. Tuomioissa annettujen tietojen perusteella Vueling oli perustanut Ranskaan sivutoimipisteen, josta se hoiti useita lentoja Espanjan eri kohteisiin. Suurin osa henkilökunnasta oli vakuutettu Espanjassa, ja Espanja oli myöntänyt E101-todistukset. Vuelingin oli näytetty muun muassa väärentäneen henkilökunnan asuinpaikaksi Espanjan ja Vueling sai rikostuomion Ranskassa.

Tutkinta lähti käyntiin Ranskassa 2008, rikostuomio annettiin 2012 ja vuonna 2012 rikostuomion jälkeen Ranskan viranomaiset olivat yhteydessä todistukset myöntäneeseen Espanjan viranomaiseen. Espanjan viranomainen vastasi lopullisesti asiaan kahden vuoden päästä ja piti todistukset voimassa työntekijöiden suojelemiseksi. Lopulta asia päätyi EUTI:n ratkaistavaksi, kun Ranskan eläkekassa vei Vuelingin oikeuteen saamatta jääneistä lisäeläkemaksuista ja Vuelingin työntekijä vei yhtiön oikeuteen työsopimukseen liittyvistä ongelmista ja saamatta jääneestä sosiaaliturvasta.

EUTI painotti tuomiossa sitä, että jäsenvaltioiden välistä, asetuksessa säädettyä vuoropuhelumenettelyä oli noudatettava, ja että on myös jäsenvaltion tuomioistuimen velvollisuus tutkia ja vaatia, että ko. menettelyä on noudatettu ennen kuin asiaa lähdetään tuomioistuimessa ratkaisemaan. Tuomiossa todettiin myös, että kansallinen tuomioistuin voi sivuuttaa todistukset petoksen todettuaan, kunhan sillä on varmuus

  • yhtäältä siitä, että asetuksen 84 a artiklan 3 kohdan mukaiseen menettelyyn on ryhdytty viivytyksettä ja että todistukset antaneen jäsenvaltion toimivaltaiselle laitokselle on näin annettu tilaisuus arvioida uudelleen, onko mainittujen todistusten antaminen ollut perusteltua, niiden konkreettisten seikkojen valossa, jotka vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen laitos on sille ilmoittanut ja joiden perusteella on aihetta ajatella, että todistukset on hankittu tai että niihin on vedottu vilpillisesti, ja
  • toisaalta siitä, että todistuksen antaneen jäsenvaltion toimivaltainen laitos ei ole suorittanut tällaista uudelleen arviointia eikä ottanut kohtuullisen määräajan kuluessa kantaa näihin seikkoihin tarvittaessa joko toteamalla kyseessä olevat todistukset mitättömäksi tai peruuttamalla ne.

Alkuperäinen tuomio

Lainkohdat

Asetus 1408/71 14 artiklan 1 kohdan a alakohta, 14 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta Asetus 574/72 11 artiklan 1 kohdan a alakohta, 12 a artiklan 1 a kohta Asetus 1408/71 84 a artiklan 3 kohta