apurahajaksojen yhdistäminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen eläkelaitoksen päätöksestä, jolla eläkelaitos ei ole vakuuttanut A:n apurahatyöskentelyä ajalla 1.12.2018–31.12.2018.

Maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) 10 a §:n 1 momentin mukaan apurahansaaja on velvollinen ottamaan 1 a §:ssä tarkoitetun vakuutuksen, kun hänelle on myönnetty Suomesta apuraha, jonka turvin hän työskentelee Suomessa yhdenjaksoisesti vähintään neljä kuukautta ja hänen saamansa apurahan määrä 21 a §:ssä säädetyllä tavalla vuotuiseksi työtuloksi muunnettuna on vähintään 2 752,07 euroa (vuoden 2004 tasossa) vuodessa. Apurahansaajan vakuuttamisvelvollisuuden vuotuinen alaraja on vuoden 2019 tasossa 3 899,68 euroa.

MYEL 10 a §:n 3 momentin mukaan apurahalla työskentelyn katsotaan alkavan ja päättyvän apurahapäätöksessä tai 141 b §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa mainitun työskentelyajan mukaisesti. Muussa tapauksessa apurahalla työskentelyn katsotaan alkavan apurahansaajan ilmoittamana alkamispäivänä ja jatkuvan hänen ilmoittamaansa päättymispäivään. Apurahalla työskentelyn voidaan kuitenkin katsoa alkaneen aikaisintaan apurahan myöntämispäätöksestä lukien. Vakuutus vahvistetaan edellä tarkoitetulle työskentelyajalle.

MYEL 10 d §:n 1 momentin mukaan apurahansaajalle 10 a §:n mukaisesti vahvistettuun vakuutukseen voidaan apurahansaajan hakemuksesta yhdistää vakuutuksessa jo huomioon otetun apurahan myöntämispäivänä tai sen jälkeen myönnetyllä apurahalla työskentely, jos:

1) yhdistettävä apuraha on saatu samalta myöntäjältä kuin vakuutuksessa jo huomioon otettu apuraha ja se on myönnetty saman tieteellisen tutkimuksen tekemistä tai taiteellisen toiminnan harjoittamista varten kuin vakuutuksessa jo huomioon otettu apuraha;

2) yhdistettävällä apurahalla työskentely 10 a §:n 3 momentin mukaisesti määräytyen jatkuu keskeytyksettä vakuutuksessa jo huomioon otettuun työskentelyyn nähden tai se tapahtuu yhdenjaksoisesti kokonaan tai osittain samalla ajalla kuin vakuutuksessa jo huomioon otettu työskentely;

3) yhdistettävällä apurahalla työskentely 10 a §:n 3 momentin mukaisesti määräytyen kestää yhdenjaksoisesti vähintään kuukauden ja yhdistämisessä apurahansaajalle tämän pykälän 2 momentin mukaisesti määräytyvä vuotuinen työtulo on vähintään 2 752,07 euroa koko vakuutusajan ja työskentely muuten täyttää tässä laissa säädetyt vakuuttamisen edellytykset; ja

4) yhdistettävällä apurahalla työskentelyn perusteella ei voida erikseen vahvistaa 10 a §:n mukaista vakuutusta sen vuoksi, mitä 8 b §:n 2 ja 4 kohdassa säädetään.

Asiassa saadun selvityksen mukaan A on työskennellyt apurahalla 1.12.2018 alkaen X:n työryhmässä Lastentautien tutkimussäätiön myöntämällä apurahalla. Ajalla 1.12.2018–31.12.2018 A on työryhmän vetäjän ilmoituksella työskennellyt 25.9.2017 myönnetyllä apurahalla, ja apuraha on ollut 2 500 euroa. Työskentelykausi on kestänyt alle neljä kuukautta.

Lastentautien tutkimussäätiö on myöntänyt 4.9.2018 X:n työryhmälle toisen apurahan 1.1.2019 alkaen. Eläkelaitos on vakuuttanut A:n työskentelyn apurahan perusteella 4.6.2019 antamillaan päätöksillä ajanjaksoilla 1.1.2019–31.5.2019 ja 1.6.2019–31.7.2019. A on vaatinut hänen vakuuttamistaan koko apurahakaudesta eli 1.12.2018 alkaen.

TELK totesi, että vakuuttamisvelvollisuus syntyy erikseen jokaisen sellaisen apurahan perusteella, joka täyttää työskentelyajan ja vuotuisen työtulon osalta vakuuttamisvelvollisuuden edellytykset. A:n työskentely ajalla 1.12.2018–31.12.2018 on perustunut eri apurahapäätökseen kuin työskentely 1.1.2019 alkaen. Jotta apurahalla työskentely ajalla 1.12.2018–31.12.2018 voitaisiin vakuuttaa, tulisi sen täyttää itsenäisesti vakuuttamiselle asetetut vaatimukset. Apurahalla työskentely on kestänyt alle neljä kuukautta, joten vakuuttamisen edellytykset eivät täyty.

Vakuutusten yhdistämisen osalta TELK totesi, että vakuutusten yhdistämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa hakija on vakuutettu MYEL:n perusteella alun perin sellaisen apurahan perusteella, joka täyttää MYEL:n apurahan vakuuttamiselle asettamat vaatimukset. Yhdistettäväksi voidaan tällöin hakea vakuutettavaksi MYEL 10 d §:n perusteella sellaista uutta apurahajaksoa, joka ei täytä MYEL-vakuuttamisen edellytyksiä työskentelyjakson lyhyyden tai euromääränsä pienuuden vuoksi. Vaikka apuraha on myönnetty samalta myöntäjältä, samalle työryhmälle ja samaan käyttötarkoitukseen, ei apurahoja voida yhdistää, koska työskentely on tapahtunut ennen vakuutettua apurahatyöskentelyä. 

TELK:n päätös on lainvoimainen. 

Lainkohdat

Maatalousyrittäjän eläkelaki 10 a § ja 10 d §