Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, oikeudenkäyntikulut

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen todeten, että A:lla on oikeus täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen 6.6.2014 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella (TELK vahvisti eläkelaitoksen väliaikaisen päätöksen).

TELK velvoitti eläkelaitoksen korvaamaan A:lle oikeudenkäyntikuluina 147,55 euroa. Oikeudenkäyntikuluvaatimus hylättiin enemmälti.

Oikeudenkäyntikuluratkaisun osalta TELK totesi, että asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Valituksen vireillä ollessa on toimitettu 13.3.2015 päivätty lääkärinlausunto ja PEF-seuranta ajalta 19.11.–26.2.2015 sekä Työ- ja elinkeinotoimiston yhteenveto uraohjauskäynnistä ja työnantajan todistus. TELK totesi, että näistä selvityksistä ei ilmene sellaista uutta tietoa, joka ei olisi jo ollut oleellisilta osin eläkelaitoksen tiedossa valituksenalaista päätöstä annettaessa.

Edellä sanottu ja asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen TELK velvoitti eläkelaitoksen korvaamaan A:lle oikeudenkäyntikuluista 147,55 euroa eli määrän, jonka hän on itse joutunut maksamaan (omavastuu). TELK hylkäsi A:n vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta enemmälti eli siltä osin kuin hän on saanut oikeusapua korvauksetta. Hallintolainkäyttölain 74 §:n perusteella korvattavia kuluja ei ole tältä osin aiheutunut. Oikeusapulain 22 §:n 1 momentti oikeusavun saajan vastapuolen korvausvelvollisuudesta koskee vain tuomioistuimessa käsiteltävää asiaa, eikä TELK voi siten oikeusapulain nojalla velvoittaa eläkelaitosta korvaamaan oikeudenkäyntikuluja.

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Hallintolainkäyttölaki 74 §