Eläkkeeseen oikeuttavat työansiot

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen, jossa hän vaati, että yhdistys ry:tä pidetään työntekijän eläkelain mukaisesti hänen työnantajanaan vakuuttamisvelvollisena.

TyEL 70 §:ssä säädetään eläkkeeseen oikeuttavista työansioista. Eläkkeen perusteena olevaa työansiota määrättäessä otetaan huomioon palkka, tulospalkkio tai muu vastike, joka on maksettu tai sovittu maksettavaksi korvauksena työstä.

TyEL 4 §:n mukaan lakia sovelletaan työsuhteessa tehtyyn työhön. Lain 70 §:ää sovelletaan, jos työntekijän eläkelakia ylipäätään sovelletaan työhön, josta vastike on maksettu. Työsuhteen tunnusmerkit johdetaan työsopimuslain 1 §:stä, jonka mukaan työsuhteessa työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Jotta kyse olisi työsuhteesta, kaikkien tunnusmerkkien pitää täyttyä. Työsuhteen olemassaoloa ei estä pelkästään se, että työ tehdään työntekijän kotona tai hänen valitsemassaan paikassa eikä se, että työ suoritetaan työntekijän työvälineillä tai -koneilla.

TELK totesi, että selvitysten perusteella keväällä 2014 ajalla 12.3.2014–16.4.2014 pidetyn verkkokirjoittajakoulun suunnittelemisesta ja ohjaamisesta on tehty sopimus sähköpostitse ja suullisesti A:n ja Yhdistys ry:n välillä. A on henkilökohtaisesti suunnitellut ja ohjannut kyseisen kurssin. Työ on tapahtunut Yhdistys ry:n verkko-oppimisympäristössä. Työstä on sovittu vastikkeeksi kokonaiskorvauksena 1 300 euroa ja kysymyksessä olevassa tapauksessa ohjaajia ollessa kaksi korvaus on ollut 650 euroa ohjaaja kohden. Kertakorvaus on maksettu työn tekemisen jälkeen. Ohjaajien kanssa ei ole tehty työsopimusta. Yhdistys ry ei ole tehnyt sopimusta työajasta, koska kysymyksessä on ollut luova persoonallinen työ. Opettaja on voinut työskennellä kotonaan tai muussa valitsemassaan paikassa muutoin omilla työvälineillään, paitsi että kurssi on toteutettu Yhdistys ry:n verkko-oppimisympäristössä. Yhdistys ry:llä ei ole ollut erityisiä opetusvaatimuksia tai opetussuunnitelmaa verkkokirjoituskoululle vaan sen sisältö on perustunut ohjaajana toimivien ammattilaisten omaan luovaan työhön.

TELK katsoi, että työ on tapahtunut toimeksiantosopimuksen perusteella eikä työsopimuksen perusteella ottaen huomioon, että työn tilaajan taholta työhön ei ole liittynyt edellyttämää johtoa ja valvontaa. Työnsuorittaja on saanut toteuttaa kurssin valmistelun itse ja harkita sisällön itsenäisesti. Kurssista on maksettu kertakorvaus kurssin pitämisen jälkeen. Tämän vuoksi keväällä 2014 pidetyn verkkokirjoittajakoulutuksen suunnistelemisesta, ohjaamisesta ja toteutuksesta A:lle maksetun vastikkeen ei katsota olleen TyEL 70 §:n mukaista eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota.

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 4 § ja 70 §