Luopumistuen pääoma-arvon takaisinperintä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen eläkelaitoksen päätöksestä, jolla eläkelaitos on ilmoittanut perivänsä häneltä takaisin koko luopumistuen pääoma-arvon 131 568,52 euroa. Ratkaisu tehtiin äänestyksen jälkeen.

A vaati takaisinperintäpäätöksen kumoamista ja takaisinperinnästä luopumista. Hänen mukaansa maatilaa viljellään vuosi vuodelta tehokkaammin ja pyritään mahdollisimman hyvään tulokseen taloudellisesti ja laadullisesti.

TELK totesi, että luopumistuen myöntämisen edellytyksenä on, että maatila luovutetaan tietyt edellytykset täyttävälle luovutuksensaajalle, joka sitoutuu viljelemään maatilaa niin kauan kuin luopujalle maksetaan luopumistukea aina kuitenkin vähintään viiden vuoden ajan. Luovutuksensaaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan eläkelaitokselle, jos hän keskeyttää tai lopettaa antamansa sitoumuksen täyttämisen. Viljelysitoumuksesta voidaan luopumistuesta annetun lain 28 §:n mukaan poiketa maatalouden ammattiopintojen tai asevelvollisuuden suorittamisen takia tai muusta pätevästä syystä.

TELK katsoi selvitetyksi, että A on säädetyn viiden vuoden ajan kuluessa luovuttanut luopumistuen kohteena olevasta tilasta peltoa yhteistyökumppaninsa X Oy:n käyttöön.  Myöhemmin luopumistuen maksamisen aikana lisää peltoa on vuokrattu kyseiselle yhtiölle siten, että suurin osa luopumistuen kohteena olevan tilan pelloista on vuokrattu pois. A itse on jatkanut laajamittaista perunanviljelyä oman tilansa lähistöllä yhteistyökumppaniensa maalla.

A on esittänyt, että vuoden 1994 laki maatalousyrittäjien luopumistuesta ei edellytä henkilökohtaista viljelyä omaan lukuun vaan muuntyyppinen tilan viljelykäytössä pitäminen riittää luopumistukilain ehtojen täyttämiseksi.

TELK katsoi, että luopumistuesta annetun lain tarkoituksena on, että luovutuksensaaja sitoutuu viljelemään luovutuksen kohteena olevaa tilaa omaan lukuunsa. Viljelyvelvoitteen henkilökohtaisuus ilmenee myös luopumistukilain säännöksistä. Esimerkiksi lain 28 §:n mukaiset hyväksyttävät poikkeukset viljelyvelvoitteesta ovat poikkeuksia henkilökohtaisesta velvoitteesta. Siten laissa on riittävällä selvyydellä todettu viljelyvelvoitteen henkilökohtaisuus. Myös vakiintuneessa ratkaisukäytännössä on edellytetty henkilökohtaista viljelyä. A on myös 1.1.2006 antanut voimassa olevan lainsäädännön mukaisen sitoumuksen, jossa hän on muun ohella sitoutunut pitämään hänelle luovutetun tilan pellot jakamattomina. Edellä mainituista syistä A:n on katsottava rikkoneen maatalousyrittäjän luopumistuesta annetun lain 9 §:n mukaisen viljelyvelvoitteen.

Jos viljelysitoumuksen antanut luovutuksensaaja ei täytä sitoumustaan, eläkelaitoksen on velvoitettava hänet korvaamaan eläkelaitokselle luopumistuen pääoma-arvo. Jos sitoumuksen laiminlyöntiä on pidettävä vähäisenä tai painavat kohtuusnäkökohdat sitä muutoin puoltavat, eläkelaitos voi päättää että luopumistuen pääoma-arvo jätetään osaksi tai kokonaan perimättä. Painavia kohtuusnäkökohtia voivat olla esimerkiksi taloudelliset vaikeudet, luovutuksensaajan sairastuminen viljelysitoumuksen antamisen jälkeen tai ennalta arvaamattomat olosuhteiden muutokset, jotka vaikuttavat maatalouden harjoittamisen edellytyksiin luopumisen kohteena olevalla maatilalla.

TELK katsoi, että A:n viljelysitoumuksen rikkomusta ei ole pidettävä vähäisenä huomioon ottaen hänen yhteistyökumppaninsa viljelytoiminnan laajuus luopumistuen kohteena olevalla tilalla. Asiassa ei ole esitetty laissa mainittuja painavia kohtuusnäkökohtia, kuten taloudellisia vaikeuksia, sairastumista tai ennalta arvaamattomia olosuhteiden muutoksia. Myöskään A:n ja X Oy:n viljely-yhteistyötä ei ole pidettävä laissa mainittuihin rinnastettavana painavana syynä takaisinperinnästä luopumiselle tai perinnän alentamiselle.

Lainkohdat

Luopumistukilaki 9 §, 28 § ja 29 §