Oikeus luopumistukeen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen eläkelaitoksen päätöksestä, jolla hänen luopumistukihakemuksensa hylättiin.

A vaati luopumistuen myöntämistä. A vetosi siihen, että Mela-asiamiehen neuvojen mukaan hakemuksen ehti jättää 31.12.2014, kun hallinta- ja omistusoikeus siirtyivät jatkajille 1.1.2015. Jatkajat olivat sopineen kaupantekopäiväksi 17.12.2014. Asiat tapahtuivat A:sta riippumattomista syistä ripeään tahtiin.

Lain maatalouden luopumisesta tukemista koskevan lain (luopumistukilaki) 11 §:n 1 momentin mukaan luopumistuen saamisen edellytyksenä on, että luopuja hakee luopumistukea ennen 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun lopullisen luovutuskirjan allekirjoittamista ja että 4 §:ssä tarkoitettu luopuminen tapahtuu kahdentoista kuukauden kuluessa siitä, kun 36 §:ssä tarkoitettu ehdollinen päätös on annettu.

Luopumistukilain esitöiden (HE 205/2009 vp) 11 §:ää koskevien perusteluiden mukaan pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että siihen lisättäisiin maininta siitä, että luopumistukea on haettava ennen lopullisen luovutuskirjan allekirjoittamista. Tukea koskeva hakemus on tehtävä ennen kuin maatilalla ryhdytään lopullisiin luopumistoimenpiteisiin. Tämä koskee myös tilanteita, joissa maatilan tai pellon hallintaoikeus siirtyy luovutuksensaajalla vasta luovutuskirjan allekirjoitusajankohdan jälkeen ja lopullisen luopumisen tämän vuoksi katsotaan tapahtuneen vasta silloin. Hallituksen esityksen mukaan täsmentämällä säännöstä ehdotetulla tavalla luopumistuen hakemista koskeva edellytys kävisi yksiselitteisesti ilmi lain sanamuodosta.

A on allekirjoittanut 18.12.2014 maatilan sukupolvenvaihdosluovutusta koskevan luovutuskirjan eli kauppakirjan, jolla hän on myynyt miehensä kanssa heidän maatilansa heidän pojalleen. A on hakenut luopumistukea 31.12.2014 vireille tulleella hakemuksella. Luopumistukilain mukaan luopumistukea on haettavan ennen lopullisen luovutuskirjan allekirjoittamista, ja säännöstä koskevan hallituksen esityksen mukaan sitä on tulkittava sanamuotonsa mukaisesti. Näin ollen A:lla ei ole oikeutta luopumistukeen. Lain säännökset eivät ole harkinnanvaraisia. Lisäksi TELK totesi, että tietämättömyyttä voimassa olevan lain sisällöstä ei ole vakiintuneessa oikeuskäytännössä pidetty hyväksyttävänä syynä hakemuksen myöhästymiseen.

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Luopumistukilaki 11 § 1 momentti sekä 34 § 1 ja 2 momentit