Ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavan erityiskorvauksen alkamisajankohta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä todeten, että A:lla on oikeus erityskorvaukseen 1.1.2011 alkaen.

Valituksenalaisella päätöksellä eläkelaitos oli myöntänyt A:lle erityiskorvauksen 1.11.2014 alkaen. A vaati erityiskorvauksen myöntämistä 1.1.2011 alkaen. A vetosi siihen, että hän oli jättänyt hakemuksen Valtiokonttoriin 18.7.2007. Tähän hakemukseen hän ei ole koskaan saanut päätöstä, joten hän on katsonut hakemuksen olevan edelleen voimassa.

Erityiskorvauslain 1384/1991 6 §:n mukaan erityiskorvaus maksetaan aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, jonka aikana puoliso täyttää 65 vuotta tai jolta hänelle sitä ennen maksetaan työkyvyttömyyseläkettä kansaneläkelain 22 §:n nojalla. Ilman pätevää syytä korvausta ei makseta pitemmältä kuin vuoden ajalta ennen sen hakemista.

1.1.2011 alkaen voimaan tulleen erityiskorvauslain 925/2010 6 §:n 1 momentin mukaan erityiskorvaus maksetaan aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, jonka aikana puoliso täyttää 63 vuotta tai jota ennen hänet on jonkin työeläkelain tai kansaneläkelain (568/2007) mukaan todettu työkyvyttömäksi. Ilman pätevää syytä korvausta ei myönnetä takautuvasti pidemmältä ajalta kuin korvauksen hakemiskuukautta edeltäneeltä kolmelta kuukaudelta.

A on jäänyt työeläkelakien mukaiselle työkyvyttömyyseläkkeellä 1.8.2007 alkaen. Hän on hakenut 18.7.2007 päivätyllä hakemuksella ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain mukaista erityiskorvausta.

TELK katsoi, ettei asiassa voida osoittaa, että A olisi peruuttanut 18.7.2007 päivätyn ensimmäisen korvaushakemuksen ja asian käsittely olisi täten rauennut. A:lle ei ole myöskään annettu hylkäävää päätöstä 18.7.2007 päivätyn hakemuksen johdosta. Näin ollen A:n 18.7.2007 päivätyn hakemuksen on katsottava olevan edelleen voimassa. Siten A:lla on oikeus erityiskorvaukseen 1.1.2011 alkaen, mistä alkaen erityiskorvauslakia on muutettu niin, että puolisolla on oikeus erityiskorvaukseen myös silloin, kun ainoastaan työeläkelaitos on myöntänyt työkyvyttömyyseläkkeen.

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Laki ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta (925/2010) 6 §:n 1 momentti