Eläkkeeseen oikeuttavat ansiot

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä todeten, että A:n vanhuuseläkettä määrättäessä on otettava huomioon hänelle marraskuussa 2014 maksetut työnansiot, jotka on ansaittu ja kartuttaneet hänen vanhuuseläkettään työntekijän eläkelaissa (TyEL) edellytetyllä tavalla ennen vanhuuseläkkeen alkamista 1.11.2014 alkaen.

TyEL 12 §:n 1 momentin mukaan vanhuuseläke alkaa 63–68 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta ja eläke on eläkkeen alkamisajankohtaan mennessä ansaittu eläke.

TyEL 64 §:n 1 momentin mukaan eläkettä karttuu 70 §:n tarkoitetuista kunkin vuoden perusteena olevista työansioista (vuosiansio) ja karttuma on muun muassa 1 momentin 3 kohdan mukaan 4,5 prosenttia sitä seuraavan vuoden alusta, jona työntekijä täyttää 63 vuotta ja karttumaprosentin muuttuessa kalenterivuoden aikana, eläkkeen karttuminen määräytyy TyEL 64 §:n 2 momentin mukaan keskimääräisen karttumisprosentin mukaan muista kuin vanhuuseläkkeen alkamisen jälkeen ansaituista ansioista.

TELK totesi, että eläkkeen määräytymisen kannalta TyEL 71 §:n maksamista koskeva kohdentamispykälä on toissijainen säännös. Vanhuuseläkettä myönnettäessä eläkkeen määräytyminen on määrätty TyEL 12 §:n 1 momentin, 64 §:n 1 ja 2 momentin sekä 70 §:n nojalla.

Vanhuuseläketapauksessa ansiot TyEL:ssä huomioidaan aina eläketapahtumaan asti ja ne tulee määrätä TyEL:n 64 §:n mukaisesti kaikkien työskentelyn perusteella työsuhteen loppuun asti ansaittujen ja eläkettä kartuttaneiden ansioiden perusteella.

TELK totesi lisäksi, että TyEL 13 §:n 3 momentin mukaan vanhuuseläkkeen aikana alkaneen työsuhteen perusteella karttunut eläke myönnetään hakemuksesta aikaisintaan 68 vuoden iässä. Koska A:n työsuhde ei ole alkanut vanhuuseläkkeen aikana, johtaisi eläkelaitoksen esittämän kannan hyväksyminen siihen, että A:lla ei olisi edes 68 vuoden iässä oikeutta eläkkeeseen ennen marraskuuta 2014 ansaittujen ja marraskuussa 2014 maksettujen ansioiden perusteella TyEL 13 §:n 3 momentin mukaan. Tämän ei voida katsoa olleen lainsäätäjän tarkoitus.

TELK katsoi, että A:n eläkettä määrättäessä on otettava huomioon TyEL 12 §:n 1 momentin ja TyEL 64 §:n 1 ja 2 momentin nojalla A:lle marraskuussa 2014 maksetut työnansiot, jotka ovat kartuttaneet laissa edellytetyllä tavalla hänen eläkettään ennen vanhuuseläkkeen alkamista 1.11.2014 alkaen.

TELK:n päätös ei ole lainvoimainen.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 12 §:n 1 momentti, 64 §:n 1 ja 2 momentti, 70 §