Työeläke - Perhe-eläke - Takautuva maksaminen - Pätevä syy

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Edunjättäjä oli poistunut psykiatrisesta sairaalasta marraskuussa 2011. Hänet oli julistettu kuolleeksi käräjäoikeuden toukokuussa 2013 antamalla päätöksellä ja kuolinpäiväksi oli katsottu 2.11.2011. Leski oli hakenut perhe-eläkettä vasta kuolleeksijulistamispäätöksen antamisen jälkeen. Työeläkelakien ja kansaneläkelain säännökset, jotka koskevat perhe-eläkkeen ja määräaikaisen perhe-eläkkeen hakemista sekä perhe-eläkkeen takautuvaa myöntämistä, ovat yhdenmukaiset. Perhe-eläkettä haetaan Kansaneläkelaitokselta samalla hakemuksella. Kansaneläkelaitos, jolle poliisin tutkintailmoitus oli toimitettu jo joulukuussa 2011, oli myöntänyt perhe-eläkkeen kuolinpäivää seuraavan kuukauden alusta lukien. Myös työeläkelakien mukaisen perhe-eläkkeen myöntämiselle takautuvasti samasta ajankohdasta lukien katsottiin olevan laissa tarkoitettu pätevä syy.

Esitiedot

Eläkelaitos myönsi 24.5.2013 antamallaan päätöksellä A:lle työeläkelakien mukaisen perhe-eläkkeen 8.5.2013 vireille tulleen hakemuksen perusteella takautuvasti hakemiskuukautta edeltäneeltä kuudelta kuukaudelta, eli 1.11.2012 alkaen.

A haki päätökseen muutosta ja vaati, että hänelle maksetaan perhe-eläke takautuvasti 1.12.2011 alkaen vedoten siihen, että edunjättäjä B oli julistettu kuolleeksi käräjäoikeuden 7.5.2013 antamalla päätöksellä, jossa kuolinpäiväksi oli määrätty 2.11.2011. A katsoi, että hänellä oli siten ollut pakottava laillinen este hakemuksen tekemiselle aikaisemmin. A totesi lisäksi, että työntekijän eläkelain (TyEL) 58 §:n 2 momentin soveltaminen päätöksen mukaisella tavalla on ristiriidassa perustuslain säädösten kanssa.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan perustelut

TyEL 58 §:n mukaan perhe-eläkettä maksetaan edunjättäjän kuolemaa seuraavan kuukauden alusta. Perhe-eläkettä ei makseta takautuvasti ilman pätevää syytä pidemmältä ajalta kuin eläkkeen hakemiskuukautta edeltäneen kuuden kuukauden ajalta.

TyEL 61 §:n 1 momentin mukaan, jos edunjättäjän kuolemasta ei voida esittää selvitystä, mutta on todennäköistä, että hän on kuollut hukkumisen, muun onnettomuuden tai muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi, perhe-eläke voidaan myöntää määräajaksi.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan B on julistettu kuolleeksi 7.5.2013 annetulla käräjäoikeuden päätöksellä. B on kadonnut 1.11.2011 ja kuolinpäiväksi on katsottu 2.11.2011.

Eläkelaitos on valituksenalaisella päätöksellä myöntänyt B:n ja lapsille perhe-eläkkeen takautuvasti hakemiskuukautta edeltävältä kuudelta kuukaudelta. Leski on valituksessaan vedonnut pakottavaan lailliseen asteeseen, jonka vuoksi hakemusta ei ole voitu tehdä aiemmin, ja vaatinut perhe-eläkkeen maksamista takautuvasti 1.12.2011 alkaen. Muutoksenhakulautakunta katsoo, että asiassa ei ole esitetty sellaista laissa tarkoitettua pätevää syytä, jonka vuoksi leski olisi ollut estynyt hakemasta perhe-eläkettä TyEL 61 §:n nojalla jo ennen edunjättäjän kuolleeksi julistamista.

Muutoksenhakulautakunta toteaa lisäksi, että perhe-eläkkeen takautuva myöntäminen ainoastaan kuudelta kuukaudelta hakemuksen saapumisesta ei ole ristiriidassa Suomen perustuslaissa säädettyjen perusoikeuksien kanssa.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A haki muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja vaati perhe-eläkkeen myöntämistä takautuvasti hakemuksen mukaisesti. Vaatimusta perusteltiin sillä, että A oli saanut 1.11.2011 viestin, jonka mukaan hänen miehensä oli poistunut psykiatrisesta sairaalasta salaa ja ilman mitään vihjettä määränpäästä. A joutui sairauslomalle eikä ajoittain kyennyt mihinkään aktiiviseen toimintaan tai sisäistämään saamiaan vastauksia tai ohjeita. Hän kuitenkin pakotti itsensä liikkeelle ja esimerkiksi Kansaneläkelaitoksessa ja vakuutusyhtiön kanssa asioidessa hänellä oli mukanaan tukihenkilö huolehtimassa siitä, että kaikki tarpeelliset asiat otettiin esille ja tallentamassa huolellisesti kaikki saadut ohjeet ja neuvot. Hänelle ei missään vaiheessa kerrottu mahdollisuudesta hakea määräaikaista perhe-eläkettä lain 61 §:n perusteella. Tutkintailmoitus, joka sisälsi tiedot katoamiseen liittyvistä olosuhteista ja poliisin toimenpiteistä on jätetty Kansaneläkelaitokseen jo joulukuussa 2011. A ei tuntenut tällaista poikkeussäännöstä eikä osannut sellaista nimenomaisesti kysyä, kun kukaan ei asiasta maininnut.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

A:lla oli oikeus leskeneläkkeeseen 1.12.2011 alkaen. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätös kumottiin ja asia palautettiin eläkelaitokselle vakuutusoikeuden päätöksestä johtuvia toimenpiteitä varten.

Vakuutusoikeuden perustelut

Työntekijän eläkelain 58 §:n mukaan perhe-eläkettä maksetaan edunjättäjän kuolemaa seuraavan kuukauden alusta. Perhe-eläkettä ei makseta takautuvasti ilman pätevää syytä pidemmältä ajalta kuin eläkkeen hakemiskuukautta edeltäneen kuuden kuukauden ajalta.

Saman lain 61 §:n 1 momentin mukaan, jos edunjättäjän kuolemasta ei voida esittää selvitystä, mutta on todennäköistä, että hän on kuollut hukkumisen, muun onnettomuuden tai muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi, perhe-eläke voidaan myöntää määräajaksi.

Asiassa saadun selvityksen mukaan B on 1.11.2011 poistunut psykiatrisesta sairaalasta, jossa hän on ollut hoidettavana. A on joulukuussa 2011 toimittanut Kansaneläkelaitokselle poliisilaitoksen tutkintailmoituksen, jonka mukaan B:tä ei ole löydetty 1.11.2011 ja 2.11.2011 suoritetuissa etsinnöissä. Hänet on sittemmin julistettu kuolleeksi käräjäoikeuden 7.5.2013 antamalla päätöksellä ja kuolinpäiväksi on katsottu 2.11.2011. A on 8.5.2013 päivätyllä perhe-eläkehakemuksella hakenut sekä Kansaneläkelaitoksen myöntämää perhe-eläkettä että työeläkelakien mukaista perhe-eläkettä.

Vakuutusoikeus toteaa, että työeläkelakien ja kansaneläkelain säännökset, jotka koskevat perhe-eläkkeen ja määräaikaisen perhe-eläkkeen hakemista sekä perhe-eläkkeen takautuvaa myöntämistä ovat yhdenmukaiset. Perhe-eläkettä haetaan Kansaneläkelaitokselta ja työeläkelaitokselta samalla hakemuksella. Vakuutusoikeuden hankkiman selvityksen mukaan Kansaneläkelaitokselle on jo joulukuussa 2011 toimitettu poliisin tutkintailmoitus. Kansaneläkelaitos ei kuitenkaan ole sen johdosta kehottanut A:ta hakemaan määräaikaista perhe-eläkettä tai toimittanut kyseistä selvitystä toimivaltaisen työeläkelaitoksen käsiteltäväksi. Kun otetaan lisäksi huomioon se, että Kansaneläkelaitos on myöntänyt A:lle perhe-eläkkeen takautuvasti 1.12.2011 lukien, katsoo vakuutusoikeus, että myös työeläkelakien nojalla myönnettävän perhe-eläkkeen maksamiselle takautuvasti jo edunjättäjän kuolemaa seuraavan kuukauden alusta eli 1.12.2011 alkaen on olemassa laissa tarkoitettu pätevä syy.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 58 § ja 61 § 1 mom.

Lisää tietoa aiheesta

Asian aikaisemmat vaiheet TELK/2903/3004/2013