Työkyvyttömyyseläkkeen jättäminen lepäämään, työkyvyttömyyseläkkeen lakkauttaminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK kumosi eläkelaitoksen 26.2.2014 antaman päätöksen ja siirsi A:n vaatimuksen lepäämään jätetyn osatyökyvyttömyyseläkkeensä uudelleen maksamisesta eläkelaitokseen ensiasteena käsiteltäväksi ennen A:n osatyökyvyttömyyseläkkeen lakkauttamista ja aiheettomasti maksetun eläkkeen takaisinperintää koskevan päätöksen antamista.

Lain työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä 6 §:n 1 momentin mukaan työkyvyttömyyseläke voidaan jättää lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Kun työkyvyttömyyseläke on tämän lain perusteella jätetty lepäämään, lain 4 §:n 2 momentin mukaan eläkkeensaajan tulee ilmoittaa eläkelaitokseen ansiotulojensa vähentyessä alle ansaintarajan tai lopettaessa työnteon, milloin lepäämään jätetyn työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen aloitetaan uudelleen. Lain 6 §:n 3 momentin mukaan jos lepäämään jätettyä työkyvyttömyyseläkettä ei vaadita uudelleen maksettavaksi kahden vuoden kuluessa lepäämään jättämisestä, työkyvyttömyyseläke lakkautetaan sen lepäämään jättämisestä lukien.

TELK totesi, että A:lle on myönnetty osatyökyvyttömyyseläke 1.2.2009 lukien toistaiseksi. Eläkelaitos on 27.11.2013 antamallaan päätöksellä jättänyt A:n osatyökyvyttömyyseläkkeen lepäämään 1.1.2012 lukien toistaiseksi, koska ansaintarekisterissä saadun tiedon mukaan A:n ansiot ovat ylittäneet ansaintarajan 1.1.2012 lukien.

Hallituksen esityksen laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämistä (2009/72) 7 §:ää koskevien yksityiskohtaisten perustelujen mukaan päätöksessä, jolla eläke on jätetty lepäämään toistaiseksi, tulisi olla mainita kahden vuoden määräajan viimeisestä päivämäärästä, jona henkilön olisi viimeistään ilmoitettava eläkelaitokselle ansioidensa vähentymisestä ja halustaan saada työkyvyttömyyseläkkeensä uudelleen maksuun.

Valituksenalaisella päätöksellä 26.2.2014 eläkelaitos on lakkauttanut A:n osatyökyvyttömyyseläkkeen 1.1.2012 lukien, koska eläke on ollut yhdenjaksoisesti lepäämässä yli kaksi vuotta. Lisäksi eläkelaitos on perinyt takaisin aiheettomasti maksetun eläkkeen ajalta 1.1.2012–31.12.2013 yhteensä 15 400,08 euroa. A on valituksessaan ilmoittanut, ettei hän ole koko ajalta ansainnut yli ansaintarajojen. A on todennut myös 21.8.2013 päivätyssä kirjeessään, että hän on työskennellyt kuukaudessa viikon tai kaksi ja välillä on huilia kuukausikin.

TELK totesi, että eläkelaitos on antanut osatyökyvyttömyyseläkkeen lepäämään jättämispäätöksen 27.11.2013 eli lähes kaksi vuotta takautuvasti ja ettei päätöksessä ole mainittu kahden vuoden määräajan viimeisestä päivämäärästä, jona A:n olisi viimeistään ilmoitettava ansioidensa vähentymisestä ja halustaan saada osatyökyvyttömyyseläkkeensä uudelleen maksuun. Tämän huomioon ottaen TELK katsoi, että A on vaatinut osatyökyvyttömyyseläkkeensä uudelleen maksamista työansioidensa vähentyessä alle eläkkeessään määrätyn ansaintarajan. Tämän vuoksi TELK siirsi A:n vaatimuksen osatyökyvyttömyyseläkkeen uudelleen maksamisesta eläkelaitokseen ensiasteena käsiteltäväksi ja kumosi valituksenalaisen päätöksen kokonaisuudessaan.

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä (738/2009) 2 §, 3 §, 4 § ja 6 § sellaisena kuin se oli voimassa ennen 1.1.2014