Ammatillinen kuntoutus, tulevan ajan ansiot

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen, jolla eläkelaitos hylkäsi A:n ammatillista kuntoutusta koskeva hakemuksen, koska työeläkekuntoutuksen ansiovaatimusraja ei täyttynyt.

Kun kuntoutustuella tai toistaiseksi myönnetyllä työkyvyttömyyseläkkeellä oleva henkilö hakee kuntoutusta, ansiot määräytyvät samoin kuin tulevan ajan ansiot hänen työkyvyttömyyseläkkeessään. Työkyvyttömyyseläkettä määrittäessä tulevan ajan ansioihin vaikuttavat kaikki tarkasteluaikaan saadut ansiot, mukaan lukien palkattomien etuuksien perusteena olevat ansiot.

Tulevan ajan ansioiden tarkasteluaika on TyEL 76 §:n mukaan viisi vuotta.

TyEL 80 §:n 2 momentin mukaan jos työkyvyttömyyseläkettä saaneelle työntekijälle myöhemmin myönnetään työkyvyttömyyseläke sellaisen uuden työkyvyttömyyden perusteella, joka on alkanut ennen kuin ensiksi myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen päättymisestä on kulunut kaksi vuotta, uusi työkyvyttömyyseläke määrätään samoin perustein kuin ensiksi myönnetty työkyvyttömyyseläke.

Koska A:n kuntoutushakemus on tullut vireille alle kaksi vuotta työkyvyttömyyseläkkeen päättymisen jälkeen, ansioraja tutkitaan työkyvyttömyyseläkkeen tulevan ajan ansiosta. A:n tulevan ajan ansio on 12.2.2014 annetun kuntoutustukipäätöksen mukaan 139 095,78 euroa ja näin ollen ammatillisen kuntoutuksen ansiorajavaatimus täyttyy. Eläkelaitoksen päätös hylätä A:n ammatillista kuntoutusta koskeva hakemus sen perusteella, että ansiorajavaatimus ei täyty, on näin ollen väärin.

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Työntekijän eläkealaki 25 § 5 momentti ja 80 §