Ensisijaisen etuuden vähentäminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä siten, ettei liikennevakuutuslain mukaista ansionmenetyskorvausta vähennetä vanhuuseläkkeestä. Tapaturmavakuutuslain mukaista korvausta koskevilta osin TELK hylkäsi valituksen.

Yrittäjän eläkelain (YEL) 87 §:n 4 momentin mukaan eläkkeen määrää ei tarkisteta, jos ensisijainen etuus myönnetään tai sen määrä muuttuu enintään neljän kuukauden ajaksi etuuden alkamisesta tai sen muuttumisesta laskettuna.

TELK totesi, että eläkkeeseen tehdään uusi ensisijaisen etuuden vähentäminen, jos ensisijainen etuus myönnetään tai sen määrä muuttuu yli neljän kuukauden ajaksi etuuden alkamisesta tai sen muuttumisesta laskettuna (neljän kuukauden sääntö). Neljän kuukauden aikaa laskettaessa käsitellään laskennallista aikaa. Kuukaudessa katsotaan olevan 30 päivää. Uusi ensisijainen etuus vähennetään eläkkeestä, jos se myönnetään yli 120 päiväksi (4 x 30 = 120). Tasan 120 päiväksi myönnettyä etuutta ei vähennetä eläkkeestä.

A:n vanhuuseläkkeestä on valituksenalaisella päätöksellä vähennetty 1.10.2013 alkaen ensisijaisena etuutena 28.6.2013 alkaen myönnetty tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha. Hänelle on sittemmin myönnetty uutena ensisijaisena etuutena liikennevakuutuslain mukaista ansionmenetyskorvausta ajaksi 1.9.–31.12.2013, josta huomioidaan laskennallisena aikana 120 päivää. TELK totesi, että A:lle ajaksi 1.9.–31.12.2013 uutena ensisijaisena etuutena myönnettyä liikennevakuutuslain mukaista ansionmenetyskorvausta ei vähennetä vanhuuseläkkeestä, koska sitä ei ole tähän asti saatujen tietojen perusteella myönnetty yli neljän kuukauden ajaksi. Muilta osin edellytyksiä päätöksen muuttamiselle ei ole.

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Yrittäjän eläkelaki 85 § 1 mom. ja 87 § 1, 3 ja 4 mom.