Valituksen myöhästyminen - Valituksen tutkiminen - Painava syy - Valitusosoitus - Sähköinen asiointi

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A:n valitus tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä vakuutusoikeuteen saapui sähköpostitse vakuutuslaitokselle määräpäivänä vasta vakuutuslaitoksen aukioloajan päättymisen jälkeen. Säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain 6 §:n mukaan valitusajan päättyminen määräytyi vakuutuslaitoksen aukioloajan päättymisen mukaisesti. Tämä koski myös valituksen toimittamista sähköpostitse vakuutuslaitokselle. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa ei kuitenkaan ollut ollut mitään mainintaa siitä, että valitus tulee toimittaa vakuutuslaitokselle ennen sen aukioloajan päättymistä. Valitusosoituksen katsottiin olleen tältä osin puutteellinen ja näin ollen valituksen myöhästymiseen oli ollut sellainen laissa tarkoitettu painava syy, jonka nojalla se voitiin myöhästymisestä huolimatta ottaa tutkittavaksi.

Vakuutuslaitoksen ja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisut

Vakuutuslaitos ei myöntänyt A:lle haittarahaa.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta hylkäsi A:n valituksen edellä mainitusta vakuutuslaitoksen päätöksestä.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A haki muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen. Valitus saapui sähköpostitse vakuutuslaitokselle valitusajan viimeisenä päivänä 21.12.2012 klo 20.56.

Vakuutusoikeus pyysi vakuutuslaitosta ilmoittamaan valitusosoituksessa tarkoitetun toimipisteensä aukioloajan 21.12.2012 sekä tarkan kellonajan, milloin valituskirjelmä on saapunut kyseiseen toimipisteeseen sanottuna päivänä.

Vakuutuslaitos totesi vastauksessaan vakuutusoikeuden tiedusteluun, että sähköposti, johon valitus oli saapunut, oli auki ympäri vuorokauden ja A:n valitus oli saapunut sähköpostiin 21.12.2012 klo 20.56. Vakuutuslaitoksen toimipiste, johon valitus voidaan toimittaa, oli auki arkisin klo 8.00 - 17.00. Vakuutuslaitoksen mukaan tapaturmavakuutuslaissa ei ollut mainintaa siitä, että valituksen olisi tullut olla virka-aikaan perillä toimipisteessä, mikäli valitus toimitettiin sähköisesti. Tällaista mainintaa ei ollut myöskään laissa sähköisestä asioinnista, eikä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksessä olevissa muutoksenhakuohjeissa. Näin ollen valitus oli saapunut ajoissa.

Asiassa kuultiin A:ta. A totesi, että vakuutuslaitoksen ilmoituksen mukaan sen sähköposti oli auki ympäri vuorokauden eikä laissa ollut mainintaa siitä, että sähköpostilla toimitettava aineisto olisi tullut olla perillä virka-aikana. Näin ollen valitus oli tullut perille määräaikana.

Vakuutusoikeuden käsittelyratkaisu

Tapaturmavakuutuslain 53 a §:n mukaan asianosainen, joka ei tyydy tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen, saa hakea siihen muutosta vakuutusoikeudelta kirjallisella valituksella. Lain 53 d §:n mukaan muutoksenhakuaika on 30 päivää siitä päivästä lukien, jona asianosainen on saanut tiedon tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä. Jollei muuta näytetä, valittajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, jona päätös on postitettu valittajan ilmoittamaan osoitteeseen. Valituskirjelmä on toimitettava muutoksenhakuajassa päätöksen antaneelle vakuutuslaitokselle. Lain 53 f §:n mukaan jos vakuutusoikeudelle määräajassa annettava valitus on saapunut perille tämän ajan päättymisen jälkeen, se voidaan tästä huolimatta ottaa tutkittavaksi, jos myöhästymiseen on ollut painava syy.

Koska valitus on tullut toimittaa vakuutuslaitokselle, valitusajan päättyminen on määräytynyt sen aukioloajan päättymisen mukaisesti. Tämä koskee myös valituksen toimittamista sähköpostitse vakuutuslaitokselle. Tästä säädetään säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain 6 §:ssä, jonka mukaan tyytymättömyyden ilmoittaminen, muutoksenhakemuksen jättäminen, vastauksen antaminen siihen, viranhakemus sekä muu määräajassa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa taikka virallisessa toimituksessa suoritettava toimi on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä, virastossa suoritettava toimi ennen viraston aukioloajan päättymistä ja tuomioistuimen istunnossa tai muussa toimituksessa suoritettava toimi ennen istunnon tai toimituksen päättymistä.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan 8.11.2012 antama päätös on 14.11.2012 postitettu A:n ilmoittamaan osoitteeseen. Koska muuta ei ole näytetty, A:n on katsottava saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä viimeksi mainitun päivän jälkeen eli 21.11.2012. Valituskirjelmä on saapunut vakuutuslaitokselle sähköpostitse valitusajan viimeisenä päivänä 21.12.2012, mutta vasta vakuutuslaitoksen aukioloajan päättymisen jälkeen klo 20.56 eli valitusajan jo päätyttyä.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan valituskirjelmä on toimitettava sille vakuutuslaitokselle, jonka päätökseen muutosta ollaan hakemassa. Valitus voidaan toimittaa vakuutuslaitokselle henkilökohtaisesti, lähettiä käyttäen tai lähettämällä se omalla vastuulla postitse tai sähköpostitse. Valituksen on oltava perillä viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä sen päivän jälkeen, kun päätös on saatu tiedoksi.

Vakuutusoikeus toteaa, että tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa ei kuitenkaan ole mitään mainintaa siitä, että valitus tulee toimittaa vakuutuslaitokselle ennen sen aukioloajan päättymistä. Valitusosoituksen voidaan katsoa olevan tältä osin puutteellinen.

Vakuutusoikeus katsoo, että valituksen myöhästymiseen on saattanut vaikuttaa edellä mainittu valitusosoituksen puutteellisuus. Ottaen huomioon se, että vakuutuslaitos on erehtynyt lain sisällöstä, ei vakuutuslaitos myöskään ole voinut tarvittaessa neuvoa A:ta toimimaan lain mukaisesti hänen hakiessaan muutosta valituksenalaiseen päätökseen. A:n ei valitusosoituksen edellä kerrotun puutteellisuuden vuoksi voida myöskään katsoa olleen tietoinen kyseisestä vaatimuksesta toimittaa valitus ennen vakuutuslaitoksen aukioloajan päättymistä. Vakuutusoikeus katsoo näillä perusteilla, että valituksen myöhästymiseen on ollut sellainen laissa tarkoitettu painava syy, jonka nojalla se voidaan myöhästymisestä huolimatta ottaa tutkittavaksi.

Vakuutusoikeuden asiaratkaisu

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä ei muutettu. Valitus hylättiin.

Lainkohdat

Tapaturmavakuutuslaki 18 a § 1 ja 2 mom., sekä 53 a §, 53 d § ja 53 f § Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 6 § Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetusta haittaluokituksesta 1 § 1 ja 2 mom. sekä asetuksen liitteen 1 sormia koskeva 1.1 kohta