Vanhuuseläke - Eläkkeen karttuminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkettä määrättäessä ei voida ottaa huomioon eläketapahtuman jälkeen maksettuja ansioita, koska vanhuuseläkkeen alkamisen jälkeen maksetuista työansioista on hakemuksesta oikeus eläkkeeseen aikaisintaan työntekijän 68 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Esitiedot

Eläkelaitos myönsi A:lle vanhuuseläkkeen 1.4.2011 alkaen.

A haki päätökseen muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta ja vaati vuodelta 2011 karttuneen eläkkeen määrän laskemista palkkatodistuksessa ilmoitettujen ansioiden mukaisesti. Lisäksi A pyysi tarkistamaan vuosilta 2005 - 2010 karttuneen eläkkeen määrän. A:n mukaan palkanlaskija oli ilmoittanut palkkatiedot väärin eläkelaitokselle.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta hylkäsi A:n valituksen.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan perustelut

A:n vanhuuseläkettä määrättäessä on otettu huomioon muun muassa hänen valtion eläketurvan piiriin kuuluvat palvelusuhteensa ajalta 7.3.2005 - 31.3.2011 ilmoitettujen ja rekisteriin merkittyjen ansiotietojen mukaisesti. Asiassa ei ole esitetty seikkoja, joiden perusteella voitaisiin todeta rekisterissä olevat ansiotiedot virheellisiksi. Eläkettä laskettaessa vuosiansiot on VaEL 70 § 2 momentin mukaisesti tarkistettu palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

Vuosien 2005 - 2011 vuosiansioista A:lle on karttunut eläkettä VaEL 53 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisesti 1,9 prosenttia vuodessa (ajalta ennen 1.1.2007 VEL 10 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan). A on täyttänyt 63 vuotta 20.3.2009, joten eläkkeen karttuma on ollut 1.4.2009 lähtien 4,5 prosenttia eläkkeen perusteena olevista työansioista. Työansiota määrättäessä on kunkin vuoden työansioista vähennetty VEL 7 b §:n ja VaEL 61 §:n mukaisesti määrä, joka vastaa sanotulle vuodelle vahvistettua työntekijän eläkemaksua.

Tapauksessa sovellettavaksi tuleva VaEL 69 §:n 2 momentti on eläkkeen karttumista koskeva erityissäännös, jonka mukaan eläkettä karttuu eläketapahtumavuodelta eläketapahtumaan mennessä maksetuista ansioista.

A:n eläkettä määrättäessä on otettu huomioon vuoden 2011 eli eläketapahtumavuoden ansioina eläketapahtumaan 31.3.2011 mennessä maksetut 4.785,85 euroa.

Eläketapahtuman 31.3.2011 jälkeen maksettuja ansioita ei voida tässä vaiheessa ottaa huomioon. VaEL 11 §:n 3 momentin mukaan vanhuuseläkkeen alkamisen jälkeen maksetuista työansioista on hakemuksesta oikeus eläkkeeseen aikaisintaan työntekijän 68 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A haki muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja vaati, että hänen eläkkeeseensä vaikuttavaan palkkatuloon lisätään vuodelta 2011 maaliskuun loppuun mennessä kertyneenä palkkana hänen tililleen hänestä riippumattomasta syystä vasta huhtikuussa 2011 maksetut vuosiloma ynnä muut kertymät, yhteensä 3.308,72 euroa, ja että hänen eläkettään korotetaan vastaavasti.

A piti kohtuuttomana sitä, että hän saisi kyseisestä palkanosasta kertyneen eläkkeen käyttöönsä vasta 68 vuotta täytettyään, koska kyse on kuitenkin hänen työsuhteestaan 31.3.2011 mennessä kertyneestä ja erääntyneestä palkasta.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä ei muutettu. Vakuutusoikeus hylkäsi A:n valituksen.

Vakuutusoikeuden perustelut

Vakuutusoikeus hyväksyy työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen perustelut.

Vakuutusoikeus toteaa lisäksi, että valtion eläkelain säännökset poikkeavat työntekijän eläkelain säännöksistä muun muassa siltä osin kuin kysymys on eläkkeen karttumisesta vanhuuseläkkeelle siirtymisvuodelta. Jos henkilöllä on ennen vanhuuseläkkeelle siirtymisvuotta valtion eläkelain alaisia palkkoja vähintään kolmena peräkkäisenä kalenterivuotena kunakin vähintään 6.000 euroa, eläke karttuu vanhuuseläkkeelle siirtymisvuodelta edellisen vuoden ansioiden perusteella. Tätä kutsutaan ansioiden monistamiseksi. Jos eläkkeelle siirtymisvuotta edeltävän vuoden ansiot kuitenkin poikkeavat kahden edellisen vuoden ansioista yli 10 prosentilla, eläke lasketaan eläketapahtumavuoden todellisista ansioista. A:n eläkkeelle siirtymisvuotta edeltäneen vuoden ansiot ovat poikenneet kahden edellisen vuoden ansioista yli 10 prosentilla, minkä vuoksi hänen eläkkeensä on laskettu eläketapahtumavuoden todellisilla ansioilla huomioon ottaen eläketapahtumaan 31.3.2011 mennessä maksetut ansiot. A:lle eläketapahtuman 31.3.2011 jälkeen maksettuja ansioita ei voida valtion eläkelain säännösten mukaisesti kohdentaa muuhun kuin maksamisajankohtaan. Valtion eläkelaki ei sisällä työntekijän eläkelain 71 §:n kaltaista säännöstä ansioiden kohdentamisesta ansainta-ajalle.

A:n eläkettä määrättäessä ei siten voida tässä vaiheessa ottaa huomioon eläketapahtuman 31.3.2011 jälkeen maksettuja ansioita. Vanhuuseläkkeen alkamisen jälkeen maksetuista työansioista on hakemuksesta oikeus eläkkeeseen aikaisintaan työntekijän 68 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Lainkohdat

Valtion eläkelaki 11 § 3 mom. ja 69 § 2 mom.
Laki valtion eläkelain voimaanpanosta 3 § 2 mom.

Osasto
2

Lainkohdat

Valtion eläkelaki 11 § 3 mom. ja 69 § 2 mom. Laki valtion eläkelain voimaanpanosta 3 § 2 mom.

Lisää tietoa aiheesta

TELK/2072/3002/2011 ETK arno 40448