Työeläke - Tekninen katkaisu - Työsuhteen yhdenjaksoisuus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Työntekijäin eläkelain (TEL) teknistä katkaisua koskevia säännöksiä ei voida soveltaa alle kolme vuotta jatkuneessa työsuhteessa työntekijän siirryttyä saman työnantajan palveluksessa täysiaikaisesta työstä osa-aikaiseen työhön. Työntekijän ja työnantajan välistä sopimusta työsopimuksen ehtojen muuttamisesta ei myöskään voida pitää selvityksenä siitä, että työsuhde olisi päättynyt työajan muutoksen yhteydessä ja että työntekijä olisi sen jälkeen työskennellyt uudessa työsuhteessa.

Esitiedot

A haki eläkelaitokselta työntekijän eläkelain mukaista selvitystä siitä, voidaanko hänen 1.9.1990 alkaneeseen työsuhteeseensa tehdä tekninen katkaisu. A oli ollut ajalla 1.9.1990 - 30.4.1993 kokoaikatyössä ja 1.5.1993 lukien osa-aikatyössä. A:n työsuhteen ehtoja oli 1.5.1993 lukien muutettu siten, että palkka oli ollut 50 prosenttia aikaisemmasta ja viikkotyöaika 17,5 tuntia. Eläkelaitos hylkäsi A:n hakemuksen ja katsoi, ettei esitettyjen selvitysten perusteella A:n työsuhteeseen voinut tehdä teknistä katkaisua.

A haki muutosta eläkelaitoksen päätökseen työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta ja vaati, että hänen työsuhteeseensa tehdään tekninen katkaisu 30.4.1993, jolloin hänen kokoaikatyönsä muuttui tuotannollisista ja taloudellisista syistä osa-aikaiseksi työksi. A:n mukaan teknisen katkaisun epääminen johtaa hänen kohdallaan kohtuuttomuuteen. A:n mukaan hänen eläkkeensä määräytyy 30.4.1993 jälkeiseltä ajalta alentuneen palkan perusteella eikä hänen ajalla 1.9.1990 - 30.4.1993 saamansa todellisen täyden kuukausipalkan perusteella. Lisäksi A katsoi, että hänen työnantajansa kirjallinen ilmoitus työn muuttumisesta osa-aikaiseksi täyttää eläkelaitoksen vaatimukset uudesta työsopimuksesta.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan perustelut

Päätöksen teknisen katkaisun edellytyksiä koskevien perustelujen mukaan TEL 2 §:n 3 momentissa on säädetty, että jos työntekijän säännöllisenä pidettävä työaika tämän lain alaisessa, vähintään kolme vuotta jatkuneessa työsuhteessa muuttuu muissa kuin 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa ja hänen palkkansa samalla alenee vähintään yhdellä neljänneksellä tai nousee vähintään yhdellä kolmanneksella eikä työajan muutosta ole tarkoitettu tilapäiseksi, katsotaan työntekijän muutoksen jälkeen työskentelevän uudessa työsuhteessa, jollei eläkepalkan harkinnanvaraisesta tarkistamisesta muuta johdu. Uuden työsuhteen katsotaan tällöin alkaneen sitä kuukautta lähinnä seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana muutos työajassa on tapahtunut. Työsuhteen ei kuitenkaan katsota välillä katkenneen, jos edellisessä virkkeessä tarkoitetun uuden työsuhteen alkamisesta ei eläketapahtuman sattuessa ole kulunut kahta vuotta.

TEL 2 §:n 4 momentin mukaan edellä 3 momentissa säädettyä sovelletaan muiden edellytysten täyttyessä myös silloin, kun muutos työajassa on tapahtunut asteittain, jos työntekijän tai työnantajan ilmoituksen johdosta tulee selvitetyksi, että palkka on alentunut tai noussut sanotussa momentissa tarkoitetussa määrin enintään kolmen vuoden kuluessa ensimmäisestä muutoksesta lukien. Sovellettaessa 3 momentin toista virkettä katsotaan työajan muutoksen tapahtuneen silloin, kun työaika ensimmäisen kerran muuttui.

Lainsäännökset eläkkeen karttumisesta ovat muuttuneet siten, että vuodesta 2005 lukien eläkettä on karttunut työntekijän työansioiden perusteella. Teknistä katkaisua koskevat säännökset ovat olleet voimassa 31.12.2004 saakka.

Saadun selvityksen mukaan A on ollut ajalla 1.9.1990 - 30.4.1993 kokoaikatyössä ja 1.5.1993 lukien osa-aikatyössä X ry:ssä. A:n työsuhteen ehtoja on muutettu 1.5.1993 lukien niin, että palkka on ollut 50 prosenttia aikaisemmasta ja viikkotyöaika 17,5 tuntia, ja 1.1.1994 lukien palkka 75 prosenttia ja viikkotyöaika 28 tuntia. A:n vuorotteluvapaan 19.10.2000 - 12.10.2001 jälkeen osa-aikatyö on jatkunut samalla tavalla TEL:n kumoamiseen saakka.

A:n työsuhde ei ole kuitenkaan jatkunut 1.5.1993 mennessä vähintään kolmen vuoden ajan ennen työajan muutosta. Näin ollen ei ole edellytyksiä tekniselle katkaisulle TEL 2 §:n 3 tai 4 momentin perusteella. Säännökset teknisen katkaisun edellytyksistä eivät ole harkinnanvaraisia. Lainsäätäjä on lähtenyt siitä, että alle kolme vuotta jatkuneiden työsuhteiden vaikutus eläketurvaan on vähäinen.

Asiassa ei ole myöskään esitetty selvitystä, jonka perusteella A:n työsuhteen olisi katsottava välillä päättyneen työsopimuksen irtisanomiseen, purkamiseen tai erilliseen sopimukseen.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A haki muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja vaati, että hänen työsuhteeseensa tehdään tekninen katkaisu ajalta 1.9.1990 - 30.4.1993. A vetosi siihen, että 1.5.1993 tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuen alkaneessa uudessa työsuhteessa hänen työaikansa lyheni puoleen eli kokopäiväisestä puolipäiväiseksi ja hänen palkkansa aleni puoleen eli sairaanhoitajien täydestä kuukausipalkasta 50 prosentin kuukausipalkaksi. A katsoi uudistaen asiassa aikaisemmin esittämänsä, että työntekijäin eläkelain 2 §:n 3 momentissa mainittu kolmen vuoden määräaika ei ole teknisen katkaisun edellytys. A vetosi myös siihen, että hänen uusi työsopimuksensa riittää yksin työsuhteen tekniseen katkaisuun ilman kolmen vuoden määräaikaa tai muitakaan edellytyksiä.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä ei muutettu. Valitus hylättiin.

Vakuutusoikeuden perustelut

Vakuutusoikeus hyväksyy työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen teknisen katkaisun edellytyksiä koskevat perustelut.

Vakuutusoikeus toteaa lisäksi, että teknistä katkaisua koskevat työntekijäin eläkelain (TEL) 2 §:n 3 ja 4 momentissa olevat säännökset ovat tulleet voimaan 1.1.1985. Niitä koskevien lain esitöiden (HE 66/1984) mukaan esityksessä ehdotetaan työntekijäin eläkelakiin lisättäviksi säännökset siitä, että työntekijän siirtyessä työsuhteen jatkuessa täysiaikaisesta työstä osa-aikaiseen työhön tai päinvastoin eläke laskettaisiin täysiaikaisen ja osa-aikaisen jakson osalta erikseen. Tarkoituksena on ollut, että tällaisesta työsuhteesta karttuva eläke vastaisi aiempaa paremmin työntekijän ansiotasoa tässä työsuhteessa. Ehdotetun uuden 2 §:n 3 momentin mukaan työntekijän katsottaisiin TEL:a sovellettaessa työskentelevän muutoksen jälkeen uudessa työsuhteessa. Tällöin eläke laskettaisiin erikseen muutosta edeltäneeltä ja sen jälkeiseltä työsuhdejaksolta vastaavasti kuin siinä tilanteessa, jossa työaika muuttuu työntekijän siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen. Hallituksen esityksen mukaan uusien säännösten soveltamisen ulkopuolelle jäisivät lyhyet, alle kolme vuotta jatkuneet työsuhteet, koska tällaisten työsuhteiden vaikutus eläkkeen määrään on vähäinen.

Vakuutusoikeus toteaa, ettei asiassa ole esitetty selvitystä siitä, että A:n työsuhde olisi päättynyt 30.4.1993. Tällaisena selvityksenä ei voida pitää työsopimuksen ehtojen muuttamista 1.5.1993 alkaen A:n ja hänen työnantajansa välisellä sopimuksella. Koska A:n työsuhde X ry:een ei ollut jatkunut vähintään kolmea vuotta hänen siirtyessään saman työnantajan palveluksessa täysiaikaisesta työstä osa-aikaiseen työhön, ei A:n eläkettä laskettaessa voida soveltaa teknistä katkaisua koskevia säännöksiä.

Lainkohdat

Työntekijäin eläkelaki 2 § 3 mom., sellaisena kuin se oli voimassa 31.12.1995 saakka

Osasto
2

Lainkohdat

Työntekijäin eläkelaki 2 § 3 mom., sellaisena kuin se oli voimassa 31.12.1995 saakka

Lisää tietoa aiheesta

TELK 4880/3099/2010 ETK arno: 40411