Eläkevakuutus - Apurahansaaja - Vakuuttamisvelvollisuus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Muun kuin työnantajan myöntämällä apurahalla työskentely tulee vakuuttaa maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti, vaikka apurahalla työskentelyn rinnalla tehdään samaa tutkimustyötä työsuhteessa.

Esitiedot

A työskenteli 1.1.2010 alkaen yliopistossa työsuhteessa tutkijakoulutettavana. Hän teki väitöstutkimusta, joka oli osa korkeakoulussa tehtävää laajempaa tutkimusta. Säätiö X myönsi 18.1.2010 A:lle 6.500 euron apurahan väitöskirjatyöhön vuodelle 2010. A ilmoitti, ettei hän tehnyt apurahan turvin erillistä työtä, vaan kyseessä oli yksi ja sama tutkimustyö, jota hän teki yliopistolle.

Eläkelaitos myönsi A:lle maatalousyrittäjän eläkelain mukaisen apurahansaajan eläkevakuutuksen 18.1. - 31.12.2010 väliseksi ajaksi. Vakuutuksen alkamisajankohta poikkesi A:n ilmoittamasta, koska vakuutus oli voinut alkaa aikaisintaan apurahan myöntöpäätöksen antamisesta lukien. Apurahatyöskentelyn perusteella määritetyksi vuotuiseksi työtuloksi katsottiin 6.500 euroa.

A haki päätökseen muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta ja vaati eläkelaitoksen päätöksen kumoamista. A:n mukaan hänen apurahansa oli enemmänkin kannustusapuraha eikä projekti, jossa hänen täytyi työskennellä. A vetosi siihen, että hän oli työsuhteessa yliopistoon ja sai jo täyttä palkkaa.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta hylkäsi A:n valituksen.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan perustelut

Maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) 8 a §:n 1 momentin mukaan apurahansaajalla tarkoitetaan Suomessa asuvaa henkilöä, joka olematta työsuhteessa apurahan myöntäjään tekee Suomessa tieteellistä tutkimusta tai harjoittaa taiteellista toimintaa hänelle Suomesta myönnetyn apurahan turvin. Edellä tarkoitettuna apurahansaajana pidetään myös henkilöä, joka työsuhteessa ollessaan tai yrittäjätoimintaa harjoittaessaan saa apurahan työsuhteesta tai yrittäjätoiminnasta erillään tehtävää tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten.

Apurahansaaja on velvollinen ottamaan MYEL 1 a §:n mukaisen vakuutuksen, kun hänelle on myönnetty Suomessa apuraha, jonka turvin hän työskentelee Suomessa yhdenjaksoisesti vähintään neljä kuukautta, ja apurahan määrä on saman lain 21 a §:n mukaisesti vuotuiseksi työtuloksi muutettuna vähintään 3.387,80 euroa vuoden 2010 tasossa. (MYEL 10 a §).

Eläkelaitos vahvistaa vakuutuksen apurahan myöntäjän tekemän apurahapäätöksen tai MYEL 141 b §:n mukaisen ilmoituksen perusteella. Vakuutuksen alkamis- ja päättymisaika vahvistetaan päätöksen taikka ilmoituksen mukaisesti. Apurahansaajan itse ilmoittaman alkamis- ja päättymisajan mukaisena vakuutus vahvistetaan vain silloin, kun tällaista päätöstä tai ilmoitusta ei ole (MYEL 10 a §:n 3 momentti).

A:lle on myönnetty 6.500 euroa 18.1.2010 annetulla päätöksellä väitöskirjatyöhön ajalle 1.1.2010-31.12.2010. Koska A täyttää väitöskirjatyöajan, apurahan määrän ja asumisedellytyksen, hänet on vakuutettava eläkelaitoksen päätöksen mukaisesti.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A haki muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja vaati vakuuttamispäätöksen kumoamista. A:n mukaan hänen saamansa apuraha ei ollut tarkoitettu mihinkään erilliseen projektiin. A totesi, että hän sai säätiöltä X apurahan samaan tutkimustyöhön, jota hän teki työsuhteessa yliopistoon. Hänellä ei olisi ollut ajallisesti mahdollisuutta hoitaa toista projektia tämän työsuhteen rinnalla, koska hän teki yliopistolle kokopäiväistä tutkimustyötä. Tämä tutkimustyö oli samaa työtä, johon apuraha oli myönnetty.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä ei muutettu. Valitus hylättiin. Äänestysratkaisu (10-3).

Vakuutusoikeuden perustelut

Asiakirjoista ilmenee, että säätiö X on 18.1.2010 myöntänyt A:lle 6.500 euron apurahan väitöskirjatyöhön vuodelle 2010. A on työskennellyt yliopistossa 1.1.2010 alkaen työsuhteessa tutkijakoulutettavana. Hän on tehnyt väitöstutkimusta, joka käsittelee nopeusohjattujen sähkökonekäyttöjen häviöiden mallinnusta ja minimointia. Tämä työ on osa korkeakoulussa tehtävää laajempaa tutkimusta, jossa kehitetään sähkömagneettisten kenttien numeerisia laskentamenetelmiä. A on ilmoittanut, ettei hän ole tehnyt apurahan turvin erillistä työtä, vaan kyseessä on ollut yksi ja sama tutkimustyö, jota hän on tehnyt yliopistolle.

Maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) 8 a §:n 1 momentin mukaan apurahansaajalla tarkoitetaan Suomessa asuvaa henkilöä, joka olematta työsuhteessa apurahan myöntäjään tekee Suomessa tieteellistä tutkimusta tai harjoittaa taiteellista toimintaa hänelle Suomesta henkilökohtaisesti myönnetyn apurahan turvin. Sama koskee henkilöä, joka vastaavasti työsuhteessa olematta tekee työtä tutkija- tai taiteilijaryhmässä, jolle apuraha on myönnetty. Edellä tarkoitettuna apurahansaajana pidetään myös henkilöä, joka työsuhteessa ollessaan tai yrittäjätoimintaa harjoittaessaan saa apurahan työsuhteesta tai yrittäjätoiminnasta erillään tehtävää tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten.

Saman lain 10 a §:n 1 momentin mukaan apurahansaaja on velvollinen ottamaan lain 1 a §:ssä tarkoitetun vakuutuksen, kun hänelle on myönnetty Suomesta apuraha, jonka turvin hän työskentelee Suomessa yhdenjaksoisesti vähintään neljä kuukautta ja hänen saamansa apurahan määrä 21 a §:ssä säädetyllä tavalla vuotuiseksi työtuloksi muunnettuna on vähintään 3.387,80 euroa vuodessa vuoden 2010 tasossa.

Hallituksen esityksessä Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 92/2008) on yleisperusteluissa todettu, että MYEL-apurahansaajana voisi olla vain sellainen henkilö, jonka apurahalla työskentely tapahtuisi työ- tai virkasuhteessa tai yrittäjätoimintana tehtävästä työstä erillään. Apurahansaajalla voisi kuitenkin olla apurahalla työskentelynsä rinnalla sellainen työ, jota hän tekee työ- tai virkasuhteessa taikka yrittäjänä. Tällöin hän kuuluisi apurahansaajana MYEL:n soveltamisalan piiriin ja työntekijänä tai yrittäjänä asianomaisen muun työeläkelain soveltamisalan piiriin. Edelleen yleisperusteluissa on todettu, että ehdotus merkitsisi myös sitä, että esimerkiksi sellainen apurahansaaja, joka apurahalla työskentelyn rinnalla tekee työsuhteessa työntekijän eläkelain (TyEL) piiriin kuuluvaa työtä ja hänen työnantajansa on muu kuin apurahan myöntäjä, kuuluu työsuhteen perusteella TyEL:n piiriin ja apurahalla työskentelyn perusteella MYEL:n piiriin.

Hallituksen esityksen 8 a §:ää koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa on niin ikään todettu, että jotta henkilöä voitaisiin pitää pykälässä tarkoitettuna apurahansaajana, apurahalla työskentelyn tulee tapahtua erillään apurahansaajan mahdollisessa työ- tai virkasuhteessa tekemästä työstä tai yrittäjätoiminnasta. Oikeuskäytännössä on esimerkiksi katsottu, että henkilö, joka työsuhteessa ollessaan oli saanut työnantajaltaan apurahan tiettyä tehtävää varten, oli ollut myös tämän tehtävän osalta työsuhteessa työnantajaansa. Jos henkilöllä on apurahalla työskentelystään erillään oleva työ- tai virkasuhde taikka yrittäjätoimintaa samanaikaisesti, kun hän tekee tieteellistä tutkimusta tai harjoittaa taiteellista toimintaa apurahan turvin, hän kuuluu apurahalla työskentelynsä osalta apurahansaajana MYEL:n piiriin ja työ- tai virkasuhteensa taikka yrittäjätoimintansa osalta työntekijänä tai yrittäjänä asianomaisen muun työeläkelain piiriin.

Vakuutusoikeus toteaa, että työeläkejärjestelmän keskeinen periaate on, että kaikesta ansiotoiminnasta tulee karttua eläkettä. Koska A:n työnantaja yliopisto Y ei ole myöntänyt hänelle apurahaa, vaan säätiö X, ei apurahaa voida ottaa huomioon yliopisto Y:n työsuhteesta saaduista ansioista TyEL:n nojalla karttuvassa eläkkeessä. Tämän vuoksi A:n apurahalla työskentely tulee vakuuttaa MYEL:n nojalla, jolloin hänelle karttuu eläkettä myös apurahalla työskentelyn osalta. Vakuutusoikeus toteaa lisäksi, ettei lain esitöidenkään perusteella sillä seikalla, että A on tehnyt apurahalla työskentelyn rinnalla samaa tutkimustyötä työsuhteessa, voida katsoa olevan merkitystä apurahalla työskentelyn vakuuttamisvelvollisuutta arvioitaessa, koska hänen työnantajansa on ollut muu kuin apurahan myöntäjä.

Jäsen B:n äänestyslausunto

Hyväksyn A:n valituksen. Katson, että A:ta ei voida pitää maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) 8 a §:ssä tarkoitettuna apurahansaajana eikä häntä siten olisi tullut vakuuttaa MYEL:n mukaisesti. Kumoan työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen ja palautan asian eläkelaitokselle tästä aiheutuvia toimenpiteitä varten.

Totean, että MYEL 8 a §:n 1 momentin mukaan apurahansaajalla tarkoitetaan Suomessa asuvaa henkilöä, joka olematta työsuhteessa apurahan myöntäjään tekee Suomessa tieteellistä tutkimusta tai harjoittaa taiteellista toimintaa hänelle Suomesta henkilökohtaisesti myönnetyn apurahan turvin. Sama koskee henkilöä, joka vastaavasti työsuhteessa olematta tekee työtä tutkija- tai taiteilijaryhmässä, jolle apuraha on myönnetty. Edellä tarkoitettuna apurahansaajana pidetään myös henkilöä, joka työsuhteessa ollessaan tai yrittäjätoimintaa harjoittaessaan saa apurahan työsuhteesta tai yrittäjätoiminnasta erillään tehtävää tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten.

Asiakirjoista ilmenee, että säätiö X on 18.1.2010 myöntänyt A:lle 6.500 euron apurahan väitöskirjatyöhön vuodelle 2010. A on työskennellyt yliopistossa 1.1.2010 alkaen tutkijakoulutettavana. Hän on tehnyt väitöstutkimusta, joka käsittelee nopeusohjattujen sähkökonekäyttöjen häviöiden mallinnusta ja minimointia. Tämä työ on osa korkeakoulussa tehtävää laajempaa tutkimusta, jossa kehitetään sähkömagneettisten kenttien numeerisia laskentamenetelmiä. A on ilmoittanut, ettei hän ole tehnyt apurahan turvin erillistä työtä, vaan kyseessä on ollut yksi ja sama tutkimustyö, jota hän on tehnyt yliopistolle.

MYEL:n esitöiden (HE 92/2008 vp) yleisperusteluiden mukaan MYEL-apurahansaajana voisi olla vain sellainen henkilö, jonka apurahalla työskentely tapahtuisi työ- tai virkasuhteessa tai yrittäjätoimintana tehtävästä työstä erillään. Apurahansaajalla voisi kuitenkin olla apurahalla työskentelynsä rinnalla sellainen työ, jota hän tekee työ- tai virkasuhteessa taikka yrittäjänä. Tällöin hän kuuluisi apurahansaajana MYEL:n soveltamisalan piiriin ja työntekijänä tai yrittäjänä asianomaisen muun työeläkelain soveltamisen piiriin. MYEL 8 a §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että jotta henkilöä voitaisiin pitää pykälässä tarkoitettuna apurahansaajana, apurahalla työskentelyn tulee tapahtua erillään apurahansaajan mahdollisessa työ- tai virkasuhteessa tekemästä työstä tai yrittäjätoiminnasta. Oikeuskäytännössä on esimerkiksi katsottu, että henkilö, joka työsuhteessa ollessaan oli saanut työnantajaltaan apurahan tiettyä tehtävää varten, oli ollut myös tämän tehtävän osalta työsuhteessa työnantajaansa. Jos henkilöllä on apurahalla työskentelystään erillään oleva työ- tai virkasuhde taikka yrittäjätoimintaa samanaikaisesti, kun hän tekee tieteellistä tutkimusta tai harjoittaa taiteellista toimintaa apurahan turvin, hän kuuluu apurahalla työskentelynsä osalta apurahansaajana tämän lain piiriin ja työ- tai virkasuhteensa taikka yrittäjätoimintansa osalta työntekijänä tai yrittäjänä asianomaisen muun työeläkelain piiriin.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella katson, että kyseessä on ollut yksi ja sama tutkimustyö, jota A on tehnyt apurahan turvin ja työsuhteessa. Katson, että apurahalla työskentely ei ole tapahtunut laissa tarkoitetulla tavalla A:n työsuhteessa tekemästä työstä erillään, enkä pidä A:ta MYEL 8 a §:ssä tarkoitettuna apurahansaajana.

Lisäksi totean, että puheena oleva apuraha ei ole tuloverolain 82 §:n mukaan veronalaista tuloa, minkä rajanvedon katson soveltuvan myös tähän.

Jäsen C yhtyi B:n lausuntoon muutoin paitsi siltä osin kuin B totesi, että puheena oleva apuraha ei ole tuloverolain 82 §:n mukaan veronalaista tuloa, minkä rajanvedon B katsoi soveltuvan myös tähän.

Jäsen D yhtyi C:n lausuntoon.

Sovelletut oikeusohjeet

Maatalousyrittäjän eläkelaki 8 a §, sellaisena kuin se oli voimassa 19.5.2010 saakka, ja 10 a §

Osasto
2

Vahvennettu istunto

Äänestys
10 - 3

Lainkohdat

Maatalousyrittäjän eläkelaki 8 a §, sellaisena kuin se oli voimassa 19.5.2010 saakka, ja 10 a §

Lisää tietoa aiheesta

Asian aikaisemmat vaiheet: TELK/4959/3099/2010 ETK:n arno 40397