Muutoksenhaku - Muutoksenhakuaika - Valitusosoitus - Valituksen myöhästyminen - Painava syy - Valituksen tutkiminen - Oikeusapu - Oikeudenkäyntikulut

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitoksen 27.4.2009 antamaan ja postittamaan päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan valituskirjelmä on tullut toimittaa asianomaiselle eläkelaitokselle ennen kello 16:ta viimeistään 30 päivänä päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä oli kuitenkin saapunut eläkelaitokselle tosin valitusajan viimeisenä päivänä, mutta vasta eläkelaitoksen aukioloajan päättymisen jälkeen ja siis valitusajan kuluttua umpeen. A:n terveydentila oli ollut valitusaikana heikentynyt ja hän oli ollut tapaturman johdosta sairaalahoidossa valitusaikana. Näin ollen A:n terveydentilasta johtunut toimintakyvyn huononeminen oli aiheuttanut sen, että valituksen myöhästymiselle on ollut laissa tarkoitettu painava syy ja siten valitus tuli ottaa tutkittavaksi.

Valtion varoista määrättiin maksettavaksi A:n avustajalle asianajaja B:lle palkkio. Asianajaja B:lle annettu avustajamääräys määrättiin jatkumaan työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa, mikäli hän tähän suostuu ja A haluaa sanottua etuutta käyttää.

Esitiedot

A oli valittanut eläkelaitoksen 27.4.2009 antamasta ja postittamasta yrittäjän eläkelain mukaisesta eläkevakuutuspäätöksestä työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan. Valitus oli saapunut valituksen tekemiselle säädetyn määräajan jälkeen.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta jätti tutkimatta A:n valituksen.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan perustelut

Työntekijän eläkelain 130 §:n mukaan muutoksenhakuaika on 30 päivää siitä päivästä lukien, jona asianosainen on saanut tiedon eläkelaitoksen, Eläketurvakeskuksen tai työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä sen päivän jälkeen, jona päätös on postitettu hänen ilmoittamaansa osoitteeseen, jos muutoksenhaun yhteydessä ei muuta näytetä.

Työntekijän eläkelain 135 §:n mukaan, jos työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle tai vakuutusoikeudelle annettava valitus on saapunut asianomaiselle eläkelaitokselle tai Eläketurvakeskukselle tai työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle tai vakuutusoikeudelle 130 tai 131 §:ssä säädetyn määräajan jälkeen, valitus voidaan tästä huolimatta ottaa tutkittavaksi, jos myöhästymiseen on ollut painava syy.

A on valittanut yrittäjän eläkelain mukaisesta eläkevakuutuspäätöksestä, joka on annettu ja postitettu 27.4.2009, valitukselle säädetyn määräajan jälkeen.

Eläkelaitoksen 19.5.2009 päivätyn puhelinmuistion mukaan A:lle on puhelimitse 19.5.2009 kerrottu valitusajan päättyvän 3.6.2009.

A:n terveydentilasta saadun selvityksen perusteella hänen ei voida arvioida olleen pidempikestoisesti kykenemätön hoitamaan valitusasiaansa valitusajan puitteissa.

Kokonaisuutena arvioiden, kun otetaan huomioon A:n valituksessaan myöhästymisen syyksi esittämät seikat sekä asiakirjoista saadut tiedot, ei sellaista työntekijän eläkelain 135 §:n tarkoittamaa painavaa syytä ole esitetty, että A ei olisi voinut toimittaa valitusta ennen valitusajan umpeutumista. Tämän vuoksi muutoksenhakulautakunta on jättänyt A:n asian tutkimatta.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A haki muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja vaati, että hänen 3.6.2009 tekemänsä valitus otetaan tutkittavaksi ja eläkelaitoksen päätöstä muutetaan. A vaati lisäksi, että hänen avustajalleen maksetaan palkkio valtion varoista laskun mukaan.

A katsoi, että hänen valituksensa oli tehty ajoissa, koska se oli saapunut 3.6.2009 eikä merkitystä ole sillä, että valitus oli saapunut tuona päivänä kello 16.00 jälkeen. Joka tapauksessa valituksen väitetylle myöhästymiselle oli ollut hänen terveydentilastaan johtuva painava syy.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätös kumottiin ja asia palautettiin työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Valtion varoista määrättiin maksettavaksi asianajaja B:lle palkkiona kohtuulliseksi arvioidun neljän tunnin työmäärän perusteella 400 euroa ja tälle määrälle arvonlisäveroa 88 euroa, yhteensä 488 euroa, mikä määrä jäi asian näin päättyessä valtion vahingoksi.

A:n avustajalle asianajaja B:lle annettu oikeusapulain mukainen avustajamääräys määrättiin jatkumaan työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa, mikäli asianajaja B tähän suostuu ja A haluaa sanottua etuutta käyttää. Avustajalle valtion varoista maksettavan palkkion työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan osalta määrää oikeusaputoimisto.

Ratkaisun perustelut

Yrittäjän eläkelain 126 §:n mukaan muutoksenhakuaika on 30 päivää siitä päivästä, jona asianosainen on saanut tiedon eläkelaitoksen, Eläketurvakeskuksen tai työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä sen päivän jälkeen, jona päätös on postitettu hänen ilmoittamaansa osoitteeseen, jos muutoksenhaun yhteydessä ei muuta näytetä.

Yrittäjän eläkelain 131 §:n mukaan, jos työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle tai vakuutusoikeudelle annettava valitus on saapunut asianomaiselle eläkelaitokselle tai Eläketurvakeskukselle tai työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle tai vakuutusoikeudelle 126 tai 127 §:ssä tarkoitetun määräajan jälkeen, valitus voidaan tästä huolimatta ottaa tutkittavaksi, jos myöhästymiseen on ollut painava syy.

Eläkeyhtiön 27.4.2009 antama päätös on 27.4.2009 postitettu A:n ilmoittamaan osoitteeseen. Koska muuta ei ole näytetty, A:n on katsottava saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä viimeksi mainitun päivän jälkeen eli 4.5.2009. Eläkeyhtiön päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan valituskirjelmä olisi pitänyt toimittaa asianomaiselle eläkelaitokselle ennen kello 16:ta viimeistään 30 päivänä 4.5.2009 jälkeen eli 3.6.2009. Valituskirjelmä on kuitenkin saapunut eläkelaitokselle tosin valitusajan viimeisenä päivänä, mutta vasta eläkelaitoksen aukioloajan päättymisen jälkeen ja siis valitusajan kuluttua umpeen. Koska valitus on tullut toimittaa eläkelaitokselle, valitusajan päättyminen on määräytynyt eläkelaitoksen aukioloajan päättymisen mukaan.

Vakuutusoikeus katsoo, että A:n valituksen myöhästymiseen on saattanut vaikuttaa kellonaikaa koskeva vaatimus, josta A ei ole välttämättä ollut tietoinen valitusta toimittaessaan. Yksinomaan tällä perusteella valituksen myöhästymiseen ei ole katsottava olleen painavaa syytä. Vakuutusoikeus toteaa kuitenkin, että asiassa esitetyn selvityksen mukaan A:lla on todettu kaksisuuntainen mielialahäiriö sekä persoonallisuushäiriöitä. A:n terveydentila on ollut valitusaikana heikentynyt ja hän on ollut tapaturman johdosta sairaalahoidossa toukokuussa 2009. Vakuutusoikeus katsoo, että A:n terveydentilasta johtunut toimintakyvyn huononeminen on aiheuttanut sen, että valituksen myöhästymiselle on ollut laissa tarkoitettu painava syy ja siten valitus tulee ottaa tutkittavaksi.

Sovelletut oikeusohjeet

Yrittäjän eläkelaki 126 § ja 131 §
Oikeusapulaki 13 § 3 mom. sekä 18 § 1, 2 ja 6 mom.

Osasto
2

Asian aikaisemmat vaiheet:
TELK/3289/3099/2009


Lainkohdat

YEL 126 §, YEL 131 § Oikeusapulaki 13 § 3 mom. sekä 18 § 1, 2 ja 6 mom.