Voitto-osuussäätiöön tehtyjen suoritusten kuuluminen eläketyöansioon

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläketurvakeskus on antanut asiassa kaksi lausuntoa; 12614 ja 12630. Jälkimmäisellä lausunnolla on muutettu aiempaa kantaa siten, että TyEL:n henkilöstörahastoa koskevat säännökset soveltuvat tapaukseen ja voitto-osuussäätiöön tehdyt suoritukset jäävät TyEL:n 70 §:n mukaisen eläketyöansion ulkopuolelle.

Yhtiö on osa kansainvälistä konsernia. Yhtiön omistaa kokonaan konsernin ruotsalainen emoyhtiö. Emoyhtiön hallituksen päätöksellä on otettu käyttöön kannustinjärjestelmä ja perustettu voitto-osuussäätiö. Järjestelmä koskee lähtökohtaisesti koko henkilöstöä.

Yhtiö maksaa konsernissa käytössä olevan voitto-osuusjärjestelmän ehtojen mukaisesti ennalta määrättyjen kriteerien perusteella ennalta sovitun osan voitostaan säätiöön. Menettely perustuu ennalta sovittuun järjestelmään. Säätiöön suoritettavan maksuosuuden edellytyksenä on yhtiön tasolla tietyn tulostavoitteen saavuttaminen.

Kullekin järjestelmän piiriin kuuluvalle työntekijäille allokoidaan järjestelmän ehtojen mukaisesti säätiöön suoritetuista maksuista tietty rahamääräinen osuus kahden kriteerin mukaan. Puolet rahoista jaetaan tasan kaikkien työntekijöiden kesken ottaen huomioon heidän työssäolokuukausiensa määrä kyseisenä jakovuonna. Toinen puoli jaetaan niiden työntekijöiden kesken, jotka kuuluvat tulostavoitteet ylittäneisiin yhtiöihin tai alueisiin.

Säätiö hallinnoi varoja ja sijoittaa työntekijöiden osuudet osakkeisiin. Säätiö tekee sijoituspäätökset. Pääsääntöisesti varat sijoitetaan emoyhtiön osakkeisiin, jotka ovat viranomaisen valvonnan alaisessa arvopaperipörssissä noteerattuja osakkeita. Työntekijät saavat vuosittain tiedon siitä, miten suuri osuus heille on kunakin vuonna säätiöön siirretty, ja miten suuri heidän säätiössä oleva osuutensa kaiken kaikkiaan on. Sinä aikana kun varat ovat säätiön hallussa osakkeisiin sijoitettuina, osakkeiden arvonkehitys vaikuttaa etuuden lopulliseen määrään. Työntekijät saavat eläkkeelle jäädessään säätiöosuutensa rahamääräisenä suorituksena.

Lausunto 12614 (22.12.2011)

Eläketurvakeskus oli sitä meiltä, ettei TyEL:n henkilöstörahastosuorituksia koskevia säännöksiä voida soveltaa. TyEL:n 70 §:n säännökset henkilöstörahastoon liittyvien suoritusten huomioon ottamisesta eläkkeen perusteena olevassa työansiossa koskevat lain sanamuodon mukaisesti nimenomaan henkilöstörahastolaissa (934/2010) tarkoitettuja suorituksia. Tämä merkitsee sitä, ettei TyEL:n henkilöstörahastosuorituksia koskevia säännöksiä voida soveltaa sellaisiin suorituksiin, jotka tehdään muuhun kuin henkilöstörahastolain 3 §:n soveltamisalan mukaiseen henkilöstörahastoon. Tapauksessa ei ole kysymys henkilöstörahastolain 3 §:n mukaan sen soveltamisalaan kuuluvasta Suomessa toimivasta henkilöstörahastosta, joten yhtiön voitto-osuussäätiöön suorittamiin ja säätiön sittemmin työntekijöille suorittamiin eriin ei voida soveltaa TyEL:n 70 §:ssä olevia henkilöstörahastoeriä koskevia säännöksiä.

Eläketurvakeskus oli sitä mieltä, että voitto-osuusjärjestelmän perusteella työntekijöille annettava etuus on TyEL:n 70 §:n 3 momentin 5-kohdassa tarkoitettu eläketyöansion ulkopuolelle jäävä palkkio siltä osin kuin säätiössä olevat työntekijöiden osuudet sijoitetaan emoyhtiön osakkeisiin tai muihin edellä mainitussa lainkohdassa tarkoitettuihin osakkeisiin, ja osuudet ovat vähintään vuoden ajan sijoitettuina kyseessä oleviin osakkeisiin ennen kuin etuus järjestelmän ehtojen mukaisesti annetaan rahamääräiseksi muutettuna työntekijöille eläkeiässä.

Siltä osin kuin työntekijöiden säätiössä olevia osuuksia sijoitetaan muihin kuin TyEL:n 70 §:n 3 momentin 5-kohdassa tarkoitettuihin kohteisiin, kyseessä ei ole TyEL:n 70 §:n 3 momentin 5-kohdassa tarkoitettu eläketyöansion ulkopuolinen etuus vaan eläketyöansioon kuuluva suoritus.

Myöskään silloin kun jokin työntekijän säätiössä oleva osuus kyllä sijoitetaan TyEL:n 70 §:n 3 momentin 5-kohdassa tarkoitettuihin kohteisiin, mutta tämän osuuden osalta palkkion lupaamisen ja saamisen välillä ei ehdi kulua vähintään vuoden mittaista aikaa, jona edun arvo määräytyy osakkeiden arvonkehityksen perusteella, kyseessä ei ole TyEL:n 70 §:n 3 momentin 5-kohdassa tarkoitettu eläketyöansion ulkopuolinen etuus vaan eläketyöansiossa huomioon otettava suoritus.

Koska yhtiö tekee suorituksia säätiöön eri aikoina ja työntekijöille karttuu säätiöön suoritetuista varoista osuuksia eri aikoina, kunkin työntekijäkohtaisen osuuden osalta tarkastellaan erikseen, sijoitetaanko osuudet TyEL:ssä tarkoitettuihin osakkeisiin ja täyttyykö kunkin erän osalta palkkion lupaamisen ja saamisen välinen vähintään vuoden mittainen odotusaika.

Palkkion lupaamisen ajankohtana voidaan tässä tapauksessa pitää sitä ajankohtaa kun henkilö saa tiedon hänelle kyseisenä vuonna säätiöön tulevasta osuudestaan. Palkkion saamisen ajankohtana voidaan tässä tapauksessa pitää sitä hetkeä kun säätiöosuus suoritetaan henkilölle tämän jäädessä eläkkeelle.

Siinä tapauksessa, että voitto-osuusjärjestelmän mukainen etuus tulee otettavaksi huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa, työntekijän voidaan katsoa saavan etuuden jo silloin kun hän saa tiedon siitä, miten suuri hänen kulloinkin voitto-osuussäätiöön tuleva (ja sittemmin säätiön hallussa eläkeikään asti oleva) osuutensa on.

Lausunto 12630 (28.1.2013)

Eläketurvakeskus katsoi, että EU-oikeuden normit tulevat sovellettavaksi tapaukseen kansallisen lainsäädännön sijasta. EU-säännösten (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen)perusteella suomalaiseen henkilöstörahastolaissa tarkoitettuun henkilöstörahastoon tehtyä suoritusta ja vastaavaan ulkomaiseen rahastoon tehtyä vastaavaa suoritusta tulee TyEL:n sanamuodosta huolimatta kohdella työeläkelakeja sovellettaessa samalla tavoin.

Edellytyksenä TyEL:n soveltamiselle muuhun kuin henkilöstörahastolaissa tarkoitettuun rahastoon ja rahastoeriin on, että ulkomainen rahasto on rinnastettavissa henkilöstörahastolaissa tarkoitettuun henkilöstörahastoon. Rahaston tulee olla keskeisiltä ominaisuuksiltaan ja toimintaperiaatteiltaan vastaava kuin henkilöstörahastolaissa tarkoitettu rahasto. Lisäksi edellytetään, että ulkomaisen rahaston puitteissa suoritetut rahastoerät ovat rinnastettavissa henkilöstörahastolaissa tarkoitettuihin rahastoeriin, joihin TyEL:n säännöksiä sovelletaan.

Voitto-osuussäätiö on keskeisiltä ominaisuuksiltaan samankaltainen kuin henkilöstörahastolaissa tarkoitettu henkilöstörahasto. Voitto-osuussäätiön puitteissa tehdyt suoritukset ovat verrattavissa suorituksiin, joihin sovelletaan TyEL:n henkilöstörahastosäännöksiä. Edellä olevan perusteella suomalaisen työnantajayhtiön ruotsalaisen voitto-osuussäätiöön tekemiä suorituksia tulee työeläkelakeja sovellettaessa kohdella ikään kuin suoritukset tehtäisiin henkilöstörahastolain tarkoittamaan rahastoon. Tämä merkitsee, että kyseessä olevia suorituksia ei oteta huomioon TyEL:n 70 §:ssä tarkoitetussa eläkkeen perusteena olevassa työansiossa.

Uudessakin lausunnossa Eläketurvakeskus oli edelleen sitä mieltä, että voitto-osuussäätiön suorituksia on mahdollista pitää TyEL:n 70 §:n 3 momentin 5-kohdassa tarkoitettuina (osake)palkkioina. Palkkioiden kuuluminen eläkkeen perusteena olevaan työansioon riippuu aiemmassa lausunnossa kuvatuin tavoin tavoin siitä, mihin osakkeisiin varat on sijoitettu ja täyttyykö palkkion lupaamisen ja saamisen välinen vuoden vähimmäisaika.

Lainkohdat

TyEL 70 § Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus

Lisää tietoa aiheesta

Eläkkeen perusteena olevista työansioista ja kannustinjärjestelmistä on tietoa Eläketurvakeskuksen soveltamisohjeessa Eläkkeen perusteena olevat työansiot.