Luopumistuen edellytykset: talouskeskuksen etäisyys vuokrapelloista

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Valituksenalaisella päätöksellä eläkelaitos hylkäsi A:n luopumistukihakemuksen, koska hakemuksen tietojen mukaan luopumisen kohteena olevan peltoalan ja luovutuksensaajan maatilan välinen etäisyys on liian suuri. A oli hakemuksessaan ilmoittanut etäisyydeksi 5 100 metriä. A haki muutosta päätökseen ja vaati luopumiseläkkeen myöntämistä todeten ilmoittaneensa etäisyyden väärin. Vuokraajan tilaan kuuluvilta yhteiskuivurilta ja viljavarastolta on matkaa neljä ja puoli kilometriä vuokrattaville peloille kulkukelpoista tietä pitkin. TELK kumosi päätöksen ja palautti asian eläkelaitokseen tutkittavaksi täyttääkö A muut luopumistuen edellytykset. TELK totesi perusteluissaan, ettei valtioneuvoston asetuksen (1235/2010) 8 a §:n mukaista viiden kilometrin etäisyysrajaa voida arvioida metrien tarkkuudella, koska ei ole tarkemmin säädetty, mitä asetuksessa tarkoitetaan vuokraajan talouskeskuksella. TELK arvioi, että maatalouskeskusta on pidettävä maataloustuotannon- ja rakennuksien sekä pihapiirin käsittävänä kokonaisuutena, jonka keskipistettä tai rajoja ei voida yksilöidä tarkasti. TELK katsoi, että yleensä ottaen lisäalueen etäisyys vuokraajan talouskeskuksesta pitää määritellä siten kuin eläkelaitos on määritellyt luovutuksensaajan tuotannon kannalta oleellisten tuotantorakennusten sijainnin perusteella. A on kuitenkin tässä tapauksessa perustellusti esittänyt, että myös luovutuksensaajan kuivuri ja viljavarasto ovat tuotantorakennuksia, jotka on luettava luovutuksensaajan talouskeskukseen ja siten etäisyys lyhenee. TELK katsoi, että lisäalueen etäisyys vuokraajan talouskeskuksesta ei ylitä viittä kilometriä, joten yhdysviljely on lain tarkoittamalla tavalla mahdollista, eikä A:n luopumiseläkehakemusta voida tällä perusteella hylätä. Päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta 16 §