Perustevalitus - Työeläkevakuutusmaksu - Konkurssi

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Konkurssipesä ei vastannut työeläkevakuutusmaksusta, jonka peruste oli syntynyt ennen konkurssin alkamista.

Esitiedot

Eläkelaitos oli 4.7.2008 päivätyllä maksuunpanolla määrännyt X Oy:n konkurssipesälle maksettavaksi työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutusmaksun 115.220,55 euroa ja viivästyskoron 772,94 euroa, yhteensä 115.993,49 euroa.

X Oy:n konkurssipesä oli perustevalituksessaan työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle vaatinut, että muutoksenhakulautakunta määrää, ettei maksukehotuksen mukainen 115.993,49 euron tarkistusmaksu ole konkurssipesän massavelkaa eikä se kuulu konkurssipesän maksettavaksi. Perusteeksi oli esitetty, että tarkistusmaksut kohdistuvat työsuhteisiin ennen konkurssia ja siten ovat valvottavaa velkaa.

Eläkelaitos oli työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle antamassaan vastineessa vaatinut veloitetun avoimen erän suorittamista. Uuden TyEL 157 §:n sanamuoto on selkeä eikä jätä tulkinnan varaa. Työnantajan TyEL-vakuutukseen perustuvat velvollisuudet siirtyvät konkurssin alkamisesta lukien konkurssipesälle. Maksuvastuu uusista maksueristä siirtyy näin ollen työnantajan konkurssin yhteydessä konkurssipesälle. X Oy:n konkurssipesä on katsottava vastuulliseksi valituksen kohteena olevasta avoimesta erästä.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta kumosi eläkelaitoksen 4.7.2008 päiväämän maksuunpanon ja palautti asian eläkelaitokselle uudelleen käsiteltäväksi.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan perustelut

Sovellettava lainsäädäntö esitöineen

TYEL 157 §:n mukaan jos työnantaja, joka on ottanut tämän lain mukaisen vakuutuksen, asetetaan konkurssiin, työnantajan tähän vakuutukseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät konkurssin alkamisesta lukien konkurssipesälle. Työeläkevakuutusmaksut konkurssin ajalta maksaa konkurssipesä.

Hallituksen esityksessä työntekijän eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (45/2005) perusteluissa on todettu, että pykälä on uusi ja että siihen ehdotetaan kirjattavaksi vakiintuneen soveltamiskäytännön mukainen konkurssipesän vastuu työeläkevakuutusmaksusta.

Konkurssilain 1 luvun 5 §:n mukaan konkurssisaatavalla tarkoitetaan sellaista velalliselta olevaa saatavaa, jota koskeva velallisen sitoumus tai muu oikeusperuste on syntynyt ennen konkurssin alkamista. Konkurssisaatavia ovat myös panttisaatavat sekä saatavat, joiden peruste tai määrä on ehdollinen tai riitainen taikka muusta syystä epäselvä. Kestovelkasuhteessa konkurssisaatavana pidetään sitä osaa saatavasta, joka kohdistuu konkurssin alkamista edeltäneeseen aikaan.

Tausta

Eläkelaitos on 4.7.2008 päivätyllä maksukehotuksellaan kehottanut X Oy:n konkurssipesää maksamaan TyEL:n mukaisen tarkistusmaksun ajalta 1.1.2007 - 31.12.2007 viivästyskorkoineen yhteensä 115.993,49 euroa. Maksuerä perustuu vuonna 2007 alkaneisiin työttömyyseläkkeisiin.

Vakuutusoikeus on 21.9.1998 antamalla päätöksellään hylännyt eläkelaitoksen valituksen eläkelautakunnan päätöksestä, jolla eläkelautakunta oli kumonnut eläkelaitoksen maksettavaksi määräämän työttömyyseläkkeen tarkistusmaksun. Vakuutusoikeuden päätöksen mukaan suurtyönantajalta perittävä työttömyyseläkkeen tarkistusmaksu ei ole konkurssipesän massavelkaa vaan valvottavaa velkaa. Tarkistusmaksu johtuu siitä, että työsuhteen aikana on peritty liian pieniä vakuutusmaksuja. Näin ollen tarkistusmaksun kohdistuessa työsuhteeseen kokonaisuudessaan, se kohdistuu samalla miltei kokonaan konkurssia edeltävään aikaan, eikä maksun peruste synny vasta konkurssin alkamisen jälkeen.

Johtopäätös

Muutoksenhakulautakunta katsoo, että eläkelaitoksen tarkistusmaksu perustuu ennen X Oy:n konkurssiin asettamista voimassa olleisiin työsuhteisiin. Maksun peruste perustuu siis työntekijöiden työsuhteisiin X Oy:öön, eikä X Oy:n konkurssipesään. Tällöin saatavan peruste ei synny vasta konkurssin alkamisen jälkeen, eikä se siten kuulu konkurssipesän massavelkaan.

Muutoksenhaku vakuutusoikeuteen

Eläkelaitos haki muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja vaati vakuutusoikeutta velvoittamaan X Oy:n konkurssipesän suorittamaan avoimen riidan kohteena olevan maksuerän 107.066,53 euroa, joka on veloitusvuoteen korkoutettuna 123.015,54 euroa per 30.1.2009. Eläkelaitos totesi, ettei muutoksenhakulautakunta ole päätöksessään riittävästi ottanut huomioon muuttuneen lainsäädännön sanamuotoa ja sen merkitystä suhteessa aiemmin säädettyihin lakeihin tai niiden perusteella annettuun ratkaisuun eikä riidan kohteena olevan maksun veloitusperusteen syntyajankohtaa uudistuneen lainsäädännön valossa. Kyse ei ole tarkistusmaksusta liian vähän perityn maksun perusteella, vaan henkilön työllistymättömyyden aiheuttamasta uudesta maksuerästä työttömyyseläkkeelle siirryttäessä. Työsuhde ei automaattisesti johda tällaiseen maksuerään, jolloin voitaisiin katsoa syntyperusteena olevan aiempi, vaan myöhempi konkreettinen asiantila synnyttää maksun. Eläkelaitos viittasi työntekijän eläkelain 157 §:ään, jonka mukaan työnantajan työeläkevakuutukseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät konkurssin alkamisesta lukien konkurssipesälle. Eläkelaitos katsoi, että työttömyyseläkkeen tarkistusmaksu syntyy eläkeoikeuden syntymisen hetkellä ja kuuluu tämän vuoksi konkurssipesän vastattavaksi.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä ei muutettu. Valitus hylättiin.

Vakuutusoikeuden perustelut

Vakuutusoikeus hyväksyy työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen perustelut.

Vakuutusoikeus toteaa vielä, että työntekijän eläkelain 157 §:n mukaan, jos työnantaja, joka on ottanut tämän lain mukaisen vakuutuksen, asetetaan konkurssiin, työnantajan tähän vakuutukseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät konkurssin alkamisesta lukien konkurssipesälle. Työeläkevakuutusmaksut konkurssin ajalta maksaa konkurssipesä. Lain esitöissä (HE 45/2005 vp.) on lainkohtaa koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa todettu, että pykälään ehdotetaan kirjattavaksi vakiintuneen soveltamiskäytännön mukainen konkurssipesän vastuu työeläkevakuutusmaksuista. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ennen konkurssin alkamista erääntyneet palkkasaatavat sekä vakuutusmaksut ovat konkurssipesän (pitänee olla konkurssivelallisen) velkaa. Jos työskentely jatkuu konkurssin alettua konkurssipesän lukuun, konkurssipesä tulee työnantajan asemaan. Konkurssipesällä on siten muun muassa samanlainen ilmoitusvelvollisuus työsuhteiden päättymisestä sekä maksetuista palkoista kuin työnantajallakin on. Konkurssipesä vastaisi niin sanottuna massavelkana konkurssin alkamisen jälkeen teetettyyn työhön kohdistuvista vakuutusmaksuista.

Eläkelaitoksen 4.7.2008 päivätyssä maksuunpanossa veloittama tarkistusmaksu ajalta 1.1. - 31.12.2007 perustuu X Oy:n entisten työntekijöiden vuonna 2007 alkaneisiin työttömyyseläkkeisiin. Vaikka tarkistusmaksu on realisoitunut vuonna 2007, eikä sitä ole voitu vahvistaa tätä aikaisemmin, on maksun varsinainen peruste kuitenkin ollut ne työsuhteet kokonaisuudessaan, joiden perusteella työntekijöillä on ollut oikeus työttömyyseläkkeeseen. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan pääosa nyt kyseessä olevien työttömyyseläkkeiden perusteena olevasta työstä on tehty X Oy:n palveluksessa. Tarkistusmaksun peruste on siis syntynyt ennen konkurssin alkamista. Näin ollen konkurssipesä ei vastaa tarkistusmaksusta ajalta 1.1. - 31.12.2007.

Sovelletut oikeusohjeet
Työntekijän eläkelaki 157 §

Osasto
2

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK40277
TELK/6147/3007/2008

Lainkohdat

TyEL 157 §