Vanhuuseläke - Ensisijainen etuus - Yhteensovitus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Valtion eläkelain 73 §:n 1 momentin 1 kohtaa ei voitu tulkita eläkkeensaajan vahingoksi siten laajentavasti, että lainkohdassa tai voimaanpanolaissa mainitsematon tapaturmavakuutuslain, sellaisena kuin se oli voimassa 31.12.1981 saakka, mukainen elinkorko vähennettäisiin ensisijaisena etuutena valtion eläkelain mukaisesta vanhuuseläkkeestä.

Esitiedot

Eläkelaitos myönsi A:lle 10.6.2008 antamallaan päätöksellä vanhuuseläkkeen 1.7.2008 alkaen määrältään 0,00 euroa kuukaudessa. Eläkelaitos totesi päätöksessään, että A:n eläkkeeseen on yhteensovitettu A:lle myönnetty tapaturmavakuutuslakiin (TVL) perustuva eläke. Yhteensovituksesta johtuen eläkettä ei jää maksettavaksi.

Muutoksenhaku työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa

A haki muutosta eläkelaitoksen päätökseen ja vaati vanhuuseläkkeen myöntämistä. A totesi, että hänelle on vuonna 1971 sattunut työtapaturma, jonka perusteella hänelle on myönnetty elinkorkoa 60 prosenttia ansiotuloista. A piti kohtuuttomana, että tapaturma rankaisee häntä myös taloudellisesti.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen perustelut

Valtion eläkelain (VaEL, 1295/2006) 73 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tämän lain mukaisesta eläkkeestä vähennetään TVL:iin perustuva päiväraha tai tapaturmaeläke.

VaEL 73 §:n 2 momentin mukaan, jos työntekijällä on oikeus 1 momentissa mainittuun etuuteen, tämän lain mukaisena eläkkeenä maksetaan kaikkien työeläkkeiden yhteismäärän ja 1 momentissa mainitun etuuden erotuksesta yhtä suuri osa kuin tämän lain mukainen eläke on kaikista työeläkkeistä.

A saa TVL:n mukaista korvausta, jonka suuruus on vuoden 2008 indeksitasossa ilman omaislisää 2.023,60 euroa kuukaudessa. A:lle ajalla 6.1.1975 - 30.4.1985 olleen valtion eläkelain (VEL, 280/1966) mukaisen palvelussuhteen eläkepalkka on työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan laskelmien mukaan 1.864,01 euroa vuoden 2008 palkkakertoimen tasossa. A:n VEL:n mukaisen eläkkeen määrä on 385,23 euroa kuukaudessa. Tämä eläke kerrotaan muuntokertoimella 1,106, koska A on jäänyt vanhuuseläkkeelle ennen henkilökohtaista 65 vuoden eläkeikäänsä. A:n muunnetun VEL:n mukaisen eläkkeen määrä on (385,23 : 1,106) 3.48,31 euroa kuukaudessa vuoden 2008 palkkakertoimen tasossa. Merimieseläkelain (MEL) mukaisen eläkkeen määrä on vuoden 2008 indeksitasossa 581,30 euroa kuukaudessa. VEL:n ja MEL:n mukaisen eläkkeen määrä on yhteensä 929,61 euroa kuukaudessa. VEL:n mukaisen eläkkeen osuus TVL:n mukaisesta korvauksesta on 758,21 euroa kuukaudessa (2.023,60 x 348,31 : 929,61). Koska TVL:n mukaisen korvauksen määrä (758,21 euroa kuukaudessa) on suurempi kuin VEL:n mukaisen eläkkeen määrä, ei VEL:n mukaista eläkettä jää maksettavaksi.

Muutoksenhaku ja asian käsittely vakuutusoikeudessa

A haki vakuutusoikeudelta muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen. A vaati muutosta vanhuuseläkkeensä määrään.

Asiaa käsiteltiin vakuutusoikeudessa vakuutusoikeuslain 10 ja 11 §:n mukaisessa viisijäsenisessä ratkaisukokoonpanossa. Asiassa siirrettiin täysistunnon ratkaistavaksi kysymys siitä, tuleeko A:lle maksettava TVL:n mukainen elinkorko vähentää hänelle myönnetystä vanhuuseläkkeestä VaEL 73 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla.

Vakuutusoikeuden täysistuntoratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätös kumottiin siltä osin kuin A:lle maksettava TVL:n mukainen elinkorko oli vähennetty hänen vanhuuseläkkeestään. Asia palautettiin mainitulta osin eläkelaitokselle vakuutusoikeuden päätöksestä johtuvia toimenpiteitä varten.

Täysistuntoratkaisun perustelut

VaEL 73 §:n 1 momentin mukaan kyseisen lain mukaisesta eläkkeestä vähennetään ensisijaiset etuudet. Ensisijaisia etuuksia ovat sanotun momentin 1 kohdan mukaan TVL:iin perustuva päiväraha tai tapaturmaeläke.

A:lle on maksettu TVL:n, sellaisena kuin se oli voimassa 31.12.1981 saakka, 18 §:n mukaista elinkorkoa. VaEL 73 §:n 1 momentin 1 kohdassa ei ole mainittu ensisijaisena etuutena elinkorkoa. Elinkoron vähentämisestä ei ole mainintaa myöskään VaEL:n voimaanpanolaissa (1296/2006). Vakuutusoikeus katsoo, että VaEL 73 §:n 1 momentin 1 kohtaa ei voida tulkita eläkkeensaajan vahingoksi laajentavasti siten, että lainkohdassa tai voimaanpanolaissa mainitsematon etuus vähennettäisiin eläkkeestä.

Edellä lausuttu huomioon ottaen A:lle TVL:n nojalla maksettavaa elinkorkoa ei tule vähentää hänelle myönnetystä VaEL:n mukaisesta vanhuuseläkkeestä.

Eri mieltä olleiden jäsenten lausunto sekä esittelijän eriävä mielipide

A:lle maksettava TVL:n mukainen elinkorko tulee vähentää hänelle myönnetystä vanhuuseläkkeestä VaEL 73 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla ja valitus tulee hylätä siltä osin kuin on kysymys ensisijaisen etuuden vähentämisestä.

VaEL 73 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tämän lain mukaisesta eläkkeestä vähennetään ensisijaisena etuutena TVL:iin perustuva päiväraha tai tapaturmaeläke. VaEL:n ja työntekijän eläkelain (TyEL) ensisijaisten etuuksien vähentämistä koskevat lainkohdat vastaavat ensisijaisia etuuksia koskevan luettelon osalta toisiaan. Lisäksi VaEL:a edeltäneen VEL 12 §:n mukaan eläke on yhteensovitettu vähentämällä eläkkeestä työntekijäin eläkelain (TEL, 395/1961) 8 §:n 1 ja 5 momentissa mainitut etuudet. Mainittujen eläkelakien keskinäiset yhteydet sekä VaEL:n ja TyEL:n samanaikainen voimaantulo huomioon ottaen elinkoron vähentämistä vanhuuseläkkeestä koskevaa kysymystä on perusteltua tarkastella VaEL:n ja sen esitöiden lisäksi myös TEL:n ja tätä vuoden 2007 alusta seuranneen TyEL:n säännösten sekä näiden esitöiden avulla.

TEL 8 §:n, sellaisena kuin se oli voimassa 31.3.1982 saakka, mukaan TVL:n säännöksiin perustuva elinkorko yhteensovitetaan TEL:n mukaisten eläkkeiden kanssa. TVL:n muuttamisesta annetussa, 1.1.1982 voimaan tulleessa laissa (526/1981) elinkoron tilalle korvausmuotoina tulivat tapaturmaeläke, päiväraha ja haittaraha. Edellä mainitun muutoksen johdosta myös TEL 8 §:ää muutettiin. TEL 8 §:n 1.4.1982 voimaan tulleen muutoksen (72/1982) mukaan TVL:n säännöksiin perustuva päiväraha tai tapaturmaeläke yhteensovitetaan TEL:n mukaisten vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeiden kanssa. Viimeksi mainitun muutoksen (72/1982) voimaantulosäännöksen mukaan mitä tässä laissa on säädetty tapaturmaeläkkeen yhteensovituksesta, sovelletaan vastaavasti TVL:n säännöksiin perustuvaan elinkorkoon. Myös TVL:n muutosta (526/1981) koskevan hallituksen esityksen (HE 53/1981) mukaan elinkorko muutettiin tapaturmaeläkkeeksi ja lisäksi muodostettiin uusi korvausmuoto, haittaraha. Edellä esitetyn perusteella se, mitä TEL 8 §:ssä (72/1982) on tapaturmaeläkkeestä säädetty, koskee myös elinkorkoa.

TEL 8 §:n 1 momentin 1 kohdan, sellaisena kuin se oli voimassa 31.12.2006 saakka, mukaan tämän lain mukainen eläke yhteensovitetaan vähentämällä eläkkeestä TVL:n (608/1948) säännöksiin perustuva päiväraha tai tapaturmaeläke. TyEL:n voimaanpanolailla (396/2006) kumottiin TEL ja TyEL tuli voimaan 1.1.2007. TyEL:a koskevan hallituksen esityksen (HE 45/2005) yksityiskohtaisista perusteluista ilmenee, että TEL 8 §:n 1 momentissa ollut säännös, jonka mukaan eläkkeestä vähennetään työntekijän saama ensisijainen etuus, on siirretty TyEL 92 §:n 1 momenttiin. Koska TyEL:iin on siirretty TEL 8 §:n 1 momentti sellaisenaan, myös elinkoron on katsottava olevan TyEL 92 §:n 1 momentissa tarkoitettu ensisijainen etuus.

VaEL:a koskevan hallituksen esityksen (HE 173/2006) yksityiskohtaisissa perusteluissa on todettu, että: "Edelleen työeläkkeet kuitenkin yhteensovitetaan tapaturmavakuutus-, liikennevakuutus- ja sotilasvammalain mukaisten korvausten kanssa. Nämä korvaukset ovat ensisijaisia työeläkkeisiin nähden siten, että ne maksetaan työeläkkeen määrästä riippumatta täysimääräisesti." Kuitenkaan sanotussa hallituksen esityksessä ei ole sellaista viittausta sillä hetkellä voimassa olleeseen VEL 12 §:ään, josta TyEL:n säätämiseen johtaneista esitöistä (HE 45/2005) vastaavasti ilmenisi lainsäätäjän tarkoitus siirtää eläkkeestä vähennettävien ensisijaisten etuuksien luettelo sellaisenaan VaEL 73 §:ään. Ottaen huomioon TyEL 92 §:n 1 momentin 1 kohdan ja VaEL 73 §:n 1 momentin 1 kohdan sama sanamuoto, lakien yhtäaikainen voimaantulo, kyseisten lainkohtien lainsäädäntöhistoria sekä niitä vastanneiden aiempien säännösten sisältö ja tarkoitus, estettä tulkita VaEL 73 §:n säännöstä niin, että myös elinkorko kuuluu eläkkeestä vähennettäviin ensisijaisiin etuuksiin, ei ole. Jos elinkoron, joka on pääosaltaan ansionmenetyskorvausta, ei katsottaisi kuuluvan eläkkeestä vähennettäviin ensisijaisiin etuuksiin, elinkoronsaajat olisivat VaEL:n mukaisen eläkkeensaajina perusteettomasti edullisemmassa asemassa kuin tapaturmaeläkkeenä maksettavaa ansionmenetyskorvausta saavat eläkkeensaajat.

Lainkohta
Valtion eläkelaki (1295/2006) 73 § 1 mom. 1 kohta

Asian ratkaiseminen muilta osin
A:n valitus ratkaistiin muilta osin vakuutusoikeuden viisijäsenisessä kokoonpanossa ja tältä osin annettiin erillinen päätös.

Osasto
3

Äänestys
19 - 9

Asian aikaisemmat vaiheet:
TELK/3518/3002/2008


Lainkohdat

VaEL 73 § 1 mom. 1 kohta