Takaisinperinnästä puhelimitse kuuleminen ei täyttänyt hallintolain vaatimuksia kuulemisesta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK kumosi eläkelaitoksen antaman osa-aikaeläkkeen takaisinperintää koskevan päätöksen. Hallintolain 34 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Hallintolain
36 §:n mukaan asianosaiselle on ilmoitettava kuulemisen tarkoitus ja selityksen antamiselle varattu määräaika. Kuulemista koskevassa pyynnössä on tarvittaessa yksilöitävä, mistä seikoista selitystä pyydetään. TELK totesi, että kuulluksi tulemisen oikeutta on pidetty tärkeänä oikeusturvaa edistävänä periaatteena. Yleinen lähtökohta on, että asianosaiselle varataan mahdollisuus antaa selityksensä kirjallisesti. Saadun selvityksen mukaan A:ta oli kuultu eläkkeen takaisinperinnästä puhelimitse. Eläkelaitos oli samana tehnyt päätöksen osa-aikaeläkkeen lakkauttamisesta ja aiheettomasti maksetun eläkkeen takaisinperinnästä. TELK katsoi, ettei menettely täytä hallintolain mukaisia vaatimuksia asianosaisen kuulemisesta. Päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Hallintolaki 34 § ja 36 §