Työeläke - Työkyvyttömyyseläke - Eläketapahtuma

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A:lla oli pitkä työura varastomiehen työssä. Hänen älyllisen suoriutumisensa oli todettu vastaavan heikkolahjaisen/lievästi kehitysvammaisen tasoa. Työeläkelaitos hylkäsi työkyvyttömyyseläkehakemuksen katsoen, että A:n terveydentilassa ei voida todeta tapahtuneen oleellisia muutoksia hänen työsuhteittensa aikana tai niiden päätyttyä. Kansaneläkelaitos sen sijaan myönsi A:lle työkyvyttömyyseläkkeen kansaneläkelain nojalla. Vakuutusoikeus piti A:n pitkäkestoinen vakuutettu työskentely huomioon ottaen jossain määrin kohtuuttomana tilannetta, jossa hänen eläketurvansa ei täydentyisi työeläkelainsäädännön mukaisella työkyvyttömyyseläkkeellä. A:lla katsottiin olevan oikeus täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Esitiedot

Eläkelaitos hylkäsi A:n työkyvyttömyyseläkehakemuksen. Päätöksessä todettiin, että A:n terveydentilasta saatujen tietojen mukaan hänellä on todettu oppimiseen ja tietojen hallintaan liittyvissä toiminnoissa häiriöitä sekä suoritustason alentumaa. Päätöksessä katsottiin, että A:n terveydentilassa ei voida todeta tapahtuneen oleellisia muutoksia hänen työsuhteittensa aikana tai niiden päätyttyä.

A haki eläkelaitoksen päätökseen muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta ja vaati työkyvyttömyyseläkkeen myöntämistä. A katsoi, että hänen terveydentilansa muutosta on mahdotonta todentaa, mikäli käytössä ei ole lääkärinlausuntoja pitkältä ajanjaksolta. Lisäksi A vetosi siihen, että tukityöllistämiskaudesta oli kulunut jo kuusi vuotta, minä aikana muutokset työkyvyssä ja terveydentilassa ovat hyvinkin mahdollisia.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta hylkäsi A:n valituksen.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan perustelut

Työntekijällä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, jos hänen työkykynsä arvioidaan olevan heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään kahdella viidesosalla yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan.

Työkyvyn heikentymistä arvioitaessa otetaan huomioon työntekijän jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työllä, jota työntekijän voidaan kohtuudella edellyttää tekevän. Tällöin otetaan huomioon myös työntekijän koulutus, aikaisempi toiminta, ikä, asuinpaikka ja muut näihin rinnastettavat seikat. Jos työkyky vaihtelee, otetaan huomioon työntekijän vuotuinen ansio.
A on käynyt kansakoulun. Hän on työskennellyt huoltomiehenä, ulkoilualueiden hoitajana sekä puisto- ja varastotyöntekijänä. A:n varsinainen työnteko on päättynyt 20.7.1996. Vuosina 2002-2003 hän on ollut noin vuoden työssä.

A:n tiedollis-taidollinen suoriutuminen on heikkolahjaisen/lievästi kehitysvammaisen tasoa. Tämä vastaa lähtötasoa ja vaikeudet ovat luonteeltaan kehityksellisiä. A:lla on edellytyksiä suojatyötasoiseen työskentelyyn. Hänellä ei ole todettu mitään merkittävämpää psyykkistä problematiikkaa.

A:n terveydentilassa ei ole työsuhteiden aikana tai niiden päättymisen jälkeen tapahtunut sellaista muutosta, että hänen työkykynsä voitaisiin arvioida heikentyneen kahdella viidesosalla työhistorian mukaiseen työskentelyyn.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A haki muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja vaati työkyvyttömyyseläkkeen myöntämistä.

A uudisti asiassa aikaisemmin esittämänsä. Hän perusteli lisäksi vaatimustaan sillä, että Kansaneläkelaitos oli myöntänyt hänelle työkyvyttömyyseläkkeen.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätös kumottiin ja A:n työkyvyn katsottiin olevan tammikuusta 2009 alkaen siten heikentynyt, että hänellä on oikeus täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Vakuutusoikeuden perustelut

Työntekijällä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, jos hänen työkykynsä arvioidaan olevan heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään kahdella viidesosalla yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Työkyvyttömyyseläke myönnetään täytenä eläkkeenä, jos työntekijän työkyky on heikentynyt vähintään kolmella viidesosalla. Muussa tapauksessa työkyvyttömyyseläke myönnetään osatyökyvyttömyyseläkkeenä. Työkyvyn heikentymistä arvioitaessa otetaan huomioon työntekijän jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työllä, jota työntekijän voidaan kohtuudella edellyttää tekevän. Tällöin otetaan huomioon myös työntekijän koulutus, aikaisempi toiminta, ikä, asuinpaikka ja muut näihin rinnastettavat seikat.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan A on työskennellyt varastomiehenä tekstiilitehtaassa vuosina 1974-1996. Hänen työnsä on käsittänyt kangaspakkojen kuljettamista kärryillä. A on jäänyt työttömäksi vuonna 1996 työn loppumisen vuoksi. Tämän jälkeen hänellä on ollut vuosina 1997-2003 muutamia tukityöllistämisjaksoja. Vuonna 2008 A on ollut työklinikan järjestämässä työ- ja toimintakyvyn kartoituksessa. Työklinikkajakson perusteella A:n työkyky on arvioitu heikoksi eikä hänellä ole katsottu olevan realistisia mahdollisuuksia työllistyä avoimilla työmarkkinoilla.

Lääketieteellisen selvityksen mukaan A:lle on marraskuussa 2008 tehty neuropsykologinen tutkimus, jossa hänen älyllisen suoriutumisensa on todettu vastaavan heikkolahjaisen/lievästi kehitysvammaisen tasoa. 27.1.2009 päivätyssä lääkärinlausunnossa on katsottu, että A:n tiedollis-taidollinen suoriutuminen riittää ainoastaan suojatyönluonteisiin tehtäviin. Hänellä ei ole katsottu olevan mahdollisuuksia mihinkään ammatillisiin kuntoutustoimenpiteisiin. Lausunnossa A:n heikon tiedollis-taidollisen tason on todettu näyttävän primaarilta ja suoriutumisen vaikeuksia on pidetty luonteeltaan kehityksellisinä.

Vakuutusoikeus toteaa, että A:lla on pitkä, 22 vuotta kestänyt työura varastomiehen työssä. Kyse ei ole ollut suojatyöntyyppisestä työskentelystä, vaan normaalisti palkatusta työsuhteesta avoimilla työmarkkinoilla. Kyseisenkaltaista työtä ei kuitenkaan ole enää ollut saatavissa A:n jäätyä työttömäksi työn loppumisen vuoksi. A:n terveydentilasta työssäolon ajalta ei ole esitetty lääketieteellistä selvitystä. Vaikka älyllisten toimintojen häiriöiden on katsottu olevan luonteeltaan synnynnäisiä, voidaan pitää todennäköisenä, että pitkään kestäneen työttömyyden aikana ja ikääntymisen myötä taantumista on edelleen tapahtunut ja A:n mahdollisuudet suoriutua avoimilla työmarkkinoilla tarjolla olevista töistä ovat vielä entisestäänkin heikentyneet. Kansaneläkelaitoksen myönnettyä A:lle työkyvyttömyyseläkkeen kansaneläkelain nojalla 1.2.2010 alkaen voidaan A:n pitkäkestoinen vakuutettu työskentely huomioon ottaen pitää jossain määrin kohtuuttomana tilannetta, jossa hänen eläketurvansa ei täydentyisi työeläkelainsäädännön mukaisella työkyvyttömyyseläkkeellä. Tilannetta kokonaisuutena arvioiden vakuutusoikeus katsoo, että A:n työkyky on tammikuusta 2009 alkaen heikentynyt sairauden, vian tai vamman johdosta täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavalla tavalla vähintään kolmella viidesosalla.

Lainkohdat
Työntekijän eläkelaki 35 § 1 ja 2 mom.

Osasto
2

Asian aikaisemmat vaiheet:
TELK/2834/3000/2009


Lainkohdat

TyEL 35 § 1 mom.