Työsuhteen oikeuksien ja velvollisuuksien osittainen siirtäminen kolmannelle osa-puolelle ei vaikuttanut eläkevakuuttamisvelvollisuuteen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Työntekijä X ja työnantajana ruotsalainen yhtiö Y olivat solmineet työsuhteen 30.9.2009 päivätyllä työsopimuksella. Sopimuksen mukaan X:n työeläketurva määräytyy Suomen lakien mukaisesti. Lisäksi työnantajalla Y oli tehdyn työso-pimuksen perusteella oikeus siirtää kaikki työsopimukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet suomalaiselle tytäryhtiölleen Z Oy:lle. Siirto ei edellytänyt työntekijän suostumusta, mutta siitä oli sopimuksen mukaan ilmoitettava hänelle kirjallisesti.

Ruotsalainen yhtiö Y lähetti toisen 30.9.2009 tehdyn sopimuksen mukaan X:n työskentelemään Kiinaan 1.11.2009 alkaen B Ltd:iin. Sopimuksen mukaan X:n työsuhde säilyi ruotsalaiseen Y yhtiöön työkomennuksen ajan ja yhtiö Y sitoutui maksamaan työeläkevakuutus- ja muut sosiaaliturvaan liittyvät maksut komennuksen ajalta Suomeen.

Työskentelystä tehtiin vielä kolmas sopimus 6.10.2009. Siinä ruotsalainen yhtiö Y ja suomalainen tytäryhtiö Z Oy sopivat, että, kaikki X:n ja yhtiö Y:n väliseen työsopimukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet siirretään suomalaiselle Z Oy:lle 1.11.2009 alkaen. Siirrosta ilmoitettiin työntekijä X:lle kirjallisesti 6.10.2009.

Saadun selvityksen mukaan palkan X:lle työkomennuksen ajalta maksoi ruotsalainen yhtiö Y.

Ennen Kiinan komennuksen alkamista X oli Suomessa työeläkevakuutettuna ja kuului Suomen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan.

ETK: X:n työskentelyyn Kiinassa ei sovelleta TEL:a


Esitetyn selvityksen perusteella Eläketurvakeskus oli sitä mieltä, että tehdyillä sopimuksilla oli sovittu siitä, että tietyt työnantajan oikeusasemaa koskevat elementit on siirretty toiselle yritykselle. Käytännössä tämä on merkinnyt sitä, että tehtyjen sopimusten perusteella X on siirtynyt työskentelemään suomalaiselle Z Oy:lle, jolla on ollut työn välitön johto- ja valvontaoikeus ja joka on
sittemmin edelleen siirretty kiinalaiselle B Ltd:lle. Sopimuksilla ei kuitenkaan ole muutettu työsopimussuhteen osapuolia, ei ole sovittu, että työsopimussuhde X:n ja ruotsalaisen Y yhtiön välillä muuttuisi työsopimussuhteeksi X:n ja suomalaisen Z Oy:n välillä. Näin ollen työnantajana on säilynyt koko ajan ruotsalainen yhtiö Y.

Koska työnantajana säilyi ruotsalainen yhtiö Y, ei TyEL:n 5 §:n 2 momentin suomalaista lähettävää työnantajaa koskeva edellytys täyttynyt. X:n työskentelyä Kiinassa ei siten voitu vakuutetaan TyEL:n mukaan Suomessa.

Lainkohdat

TyEL 1§, 5§