Eläkkeen uudelleen laskeminen - Ensisijainen etuus - Yhteensovitus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitoksella ei ollut oikeutta laskea A:n eläkkeen määrää uudelleen ensisijaisen etuuden yhteensovituksen vuoksi ilman, että eläkelaitos olisi pyytänyt A:n suostumusta aikaisemman lainvoimaisen päätöksen oikaisemiseen tai hakenut päätöksen poistamista.

Eläkelaitoksen päätös

Eläkelaitos oli 11.6.2008 antamallaan päätöksellä laskenut A:n työkyvyttömyyseläkkeen uudelleen. A:n eläkkeen määrä oli 1.2.2007 alkaen 229,53 euroa kuukaudessa.

Eläkelaitos totesi päätöksessään, että A:n eläkkeen määrä on pienentynyt, koska siihen on yhteensovitettu A:lle myönnetty liikennevakuutuslain mukainen korvaus 1.2.2007 lukien. Nyt myönnetystä eläkkeestä vähennetään A:n eläkelaitoksen aikaisemman päätöksen perusteella samalta ajalta maksettu eläke.

A haki päätökseen muutosta ja ilmoitti olevansa tyytymätön siihen, että hänen työkyvyttömyyseläkkeensä oli pienentynyt hänelle myönnetyn liikennevakuutuslain mukaisen korvauksen johdosta.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta kumosi eläkelaitoksen 11.6.2008 antaman päätöksen.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan perustelut

Eläkelaitos on 2.11.2006 antamassaan päätöksessä todennut, että A:lle on myönnetty työkyvyttömyyseläke 1.2.2007 alkaen. Eläkkeen määrä on 1.560,06 euroa kuukaudessa. Lisäksi päätöksessä on todettu, että eläkkeen määrä lasketaan uudelleen sen jälkeen, kun liikennevakuutuslain mukainen korvausasia on ratkaistu vakuutusyhtiössä. Muutoksenhakua ei ole miltään osin rajoitettu.

Vakuutusyhtiö on liikennevahingosta 26.5.2008 antamallaan korvauspäätöksellä todennut, että A:lle maksetaan työkyvyttömyyseläkettä 628,01 euroa vuodessa ajalta 1.2.2007 - 28.2.2017 ja 376,81 euroa vuodessa 1.3.2017 alkaen. Korvaus on vuoden 2008 tasoon indeksikorotettuna 1.423,25 euroa kuukaudessa.

Valtion eläkelain 173 §:n mukaan Valtiokonttori voi aikaisemman lainvoimaisen päätöksen estämättä myöntää evätyn eläkkeen tai tarkistaa jo myönnetyn eläkkeen aikaisempaa suuremmaksi. Päätöstä ei ilman eläkkeensaajan suostumusta saa oikaista eläkkeensaajan vahingoksi. Väliaikainen päätös voidaan valtion eläkelain 167 §:n 4 momentin mukaan antaa vain muutoksenhaun yhteydessä.

Eläkelaitos ei ole antanut 2.11.2006 päivättyä päätöstä muutoksenhaun yhteydessä eikä sitä siten ole miltään osin pidettävä väliaikaisena. Laissa ei ole mahdollisuutta antaa työkyvyttömyyseläkkeen määrää koskevaa päätöstä ehdollisena. Eläkelaitoksen 2.11.2006 antama päätös on siten kaikilta osin lopullinen ja lainvoimainen. Koska vakuutusyhtiö on myöntänyt liikennevakuutuslain mukaisen korvauksen samasta ajankohdasta kuin eläkelaitos on myöntänyt 2.11.2006 antamallaan päätöksellä työkyvyttömyyseläkkeen, ei työkyvyttömyyseläkettä voida yhteensovittaa liikennevakuutuslain mukaisen korvauksen kanssa sillä perusteella, että kysymyksessä olisi uusi yhteensovitus. Kysymys ei ole myöskään jälkiseikasta, vaan koska liikennevakuutuslain mukainen etuus on myönnetty viimeistään samasta ajankohdasta lukien kuin eläke on myönnetty.

Koska eläkelaitoksella ei ole ollut oikeutta yhteensovittaa A:n työkyvyttömyyseläkettä 11.6.2008 antamallaan valituksenalaisella päätöksellä liikennevakuutuslain mukaisen korvauksen kanssa hakematta ensin purkua 2.11.2006 antamalleen päätökselle, muutoksenhakulautakunta kumoaa eläkelaitoksen 11.6.2008 antaman päätöksen.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

Eläkelaitos haki muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja vaati muutoksenhakulautakunnan päätöksen kumoamista. Eläkelaitos totesi valituksessaan, että työeläkkeen uudelleen yhteensovitusperuste syntyy vasta ensisijaisesta etuudesta annetun päätöksen jälkeen. Näin siinäkin tapauksessa, että ensisijainen korvaus alkaisi samasta ajankohdasta kuin työeläke. Eläkelaitoksen mukaan työeläkkeeseen on näin ollen vakuutusyhtiön päätöksen jälkeen tullut tehdä uusi yhteensovitus työntekijäin eläkelain (TEL ) 8 a §:n mukaisesti. Mikäli eläkelaitos joutuisi aina hakemaan purkua aikaisempaan päätökseensä ennen eläkkeen uudelleen tapahtuvaa yhteensovitusta, tämä aiheuttaisi runsaasti hallinnollista lisätyötä sekä eläkelaitokselle että muutoksenhakuasteille. Vaihtoehtona olisi eläkelaitoksen mukaan se, että eläkelaitos joutuisi aina odottamaan vakuutusyhtiön päätöstä ensisijaisen korvauksen osalta, ennen kuin se antaa työeläkettä koskevan päätöksensä. Tämä johtaisi työeläkkeen maksamisen kohtuuttomaan viivästymiseen. Eläkelaitos on näkemyksenään todennut edelleen, että nykyisen voimassa olevan valtion eläkelain (VaEL) 173 § ei suoraan sovellu tähän tapaukseen, koska vuonna 2008 annetun päätöksen mukainen yhteensovitus olisi tehty jo vuonna 2006 annetulla päätöksellä, mikäli vain vakuutusyhtiön ensisijaista korvausta koskeva päätös olisi annettu jo tuolloin.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä ei muutettu. Valitus hylättiin.

Vakuutusoikeuden perustelut

Vakuutusoikeus hyväksyy työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen perustelut.

Vakuutusoikeus toteaa lisäksi, että A:n tapauksessa yhteensovituksen aineellisista edellytyksistä on säädetty vuonna 2006 voimassa olleissa valtion eläkelaissa, kunnallisessa eläkelaissa sekä työntekijäin eläkelaissa. Sen sijaan kyseisissä laeissa ei ole yhteensovitusta koskevissa säännöksissä erikseen säädetty yhteensovituksessa noudatettavasta menettelystä eikä uutta yhteensovitusta muutoinkaan ole lainvoimaisen päätöksen poistamista koskevissa säännöksissä asetettu erityisasemaan.

Asiakirjojen perusteella A ei ollut antanut suostumustaan eläkelaitoksen 2.11.2006 antaman lainvoimaisen päätöksen oikaisemiseen eikä eläkelaitos ole hakenut työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta päätöksen poistamista. Eläkelaitoksen ei olisi tullut tarkistaa ja pienentää A:n eläkkeen määrää 1.2.2007 alkaen ennen 2.11.2006 antamansa lainvoimaisen päätöksen poistamista. Näin ollen ei ole syytä muuttaa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä.

Vakuutusoikeus toteaa vielä, että vuoden 2007 alusta voimaan tulleen valtion eläkelain (VaEL) 173 §:n mukaista säännöstä lainvoimaisen päätöksen oikaisemisesta uuden selvityksen perusteella on aikaisemmassa 31.12.2006 saakka voimassa olleessa valtion eläkelaissa (VEL) vastannut 24 §:n 3 momentti. Koska A:n asiassa uusi yhteensovituksen aiheuttama selvitys, eli liikennevakuutusyhtiön päätös, on annettu vasta vuonna 2008, on menettelysäännösten osalta asiaan tullut soveltaa voimassa olevan valtion eläkelain 173 §:ää.

Osasto
3

Asian aikaisemmat vaiheet:
TELK/4176/3099/2008

Lainkohdat

VaEL 173 § VEL 24 § 3 mom. TEL 8 a §