Työeläke - EU-oikeus - Muutoksenhaku - Valitusoikeus - Perustuslain etusija

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A:n perusoikeuksien toteutumisen katsottiin edellyttävän, että työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta tutkii hänen vanhuuseläkettä koskevan valituksensa jo ennen eri EU-maiden päätösten yhteenvedon antamista, vaikka tämä poikkeaa työntekijän eläkelain 129 §:n 2 momentin ja EU:n sosiaaliturvasäännösten mukaisesta säännönmukaisesta muutoksenhakumenettelystä.

Esitiedot

Eläkelaitos muutti päätöksellään aikaisempaa vanhuuseläkepäätöstään eläkkeen määrän osalta. Päätös korvasi aikaisemmin annetun päätöksen. A:lle myönnettiin vanhuuseläke 1.12.2006 alkaen.

A haki päätökseen muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta eläkkeen määrän osalta.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta jätti A:n valituksen ennenaikaisena tutkimatta.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan perustelut

Asianosainen, joka on ollut vakuutettuna kahdessa tai useammassa EU-maassa ja joka ei tyydy eläkelaitoksen tämän lain nojalla antamaan päätökseen, voi hakea siihen muutosta saatuaan EY:n sosiaaliturva-asetuksen täytäntöönpanosta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 48 artiklassa tarkoitetun yhteenvedon, johon on liitetty kaikkien EU-maiden päätökset.

A on hakenut vanhuuseläkettä Suomesta. Hän on ilmoittanut työskennelleensä myös Ruotsissa, mutta ettei hän hae eläkettä sieltä. Eläkelaitos on antanut vanhuuseläkepäätöksen ja muutospäätöksen. A on tyytymätön eläkkeen laskentatapaan ja eläkkeen määrään.

Muutoksenhakulautakunta toteaa, ettei asiassa ole valitusoikeutta ennen yhteenvedon saamista. A on ilmoituksensa mukaan työskennellyt myös Ruotsissa. Valitus on tämän vuoksi ennenaikainen eikä sitä voida tutkia.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

Eläkelaitos haki muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja vaati, että A:n valitus eläkkeen määrästä tutkitaan. Eläkelaitoksen mukaan työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätös jättää A:n valitus ennenaikaisena tutkimatta oli virheellinen. Eläkelaitos vetosi siihen, että vaikka A oli työskennellyt ja kartuttanut eläkettä kahdessa EU-maassa, Suomessa ja Ruotsissa, hän oli kuitenkin ilmoittanut, että hän käyttää oikeuttaan olla hakematta eläkettä muusta maasta kuin Suomesta ja ettei hän tule hakemaan eläkettä Ruotsista. Eläkelaitoksen mukaan A ei siten tule saamaan asetuksen (ETY) N:o 574/72 48 artiklassa tarkoitettua yhteenvetoa, eikä hänellä näin ollen olisi mahdollisuutta muutoksenhakuun, jos työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu jäisi lopulliseksi. A:n työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle tekemä valitus tulisi tutkia hänen oikeusturvansa toteutumisen kannalta.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätös kumottiin. Asia palautettiin työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Vakuutusoikeuden perustelut

Työntekijän eläkelain 129 §:n 2 momentin mukaan asianosainen, joka on ollut vakuutettuna kahdessa tai useammassa EU-maassa ja joka ei tyydy eläkelaitoksen tämän lain nojalla antamaan päätökseen, voi hakea siihen muutosta saatuaan EY:n sosiaaliturva-asetuksen täytäntöönpanosta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 48 artiklassa tarkoitetun yhteenvedon, johon on liitetty kaikkien EU-maiden päätökset.

A on ilmoittanut vanhuuseläkehakemuksessaan, ettei hän hae eläkettä toisesta EU-maasta. Eläkelaitos on sanotun hakemuksen perusteella antanut A:lle vanhuuseläkepäätöksen ja siihen muutoksenhakuohjeen, jonka mukaan päätöksestä voi valittaa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan 30 päivän määräajassa tiedoksisaannista lukien. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta on jättänyt A:n valituksen eläkkeen määrästä ennenaikaisena tutkimatta, koska EY:n sosiaaliturva-asetuksen täytäntöönpanosta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 48 artiklassa tarkoitettua päätösten yhteenvetoa ei ollut annettu.

Eläkelaitos on valittanut työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä vakuutusoikeuteen ja katsonut, että A:n työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle tekemä valitus tulisi tutkia hänen oikeusturvansa toteutumisen kannalta. Eläkelaitoksen mukaan A ei tule saamaan asetuksen (ETY) N:o 574/72 48 artiklassa tarkoitettua päätösten yhteenvetoa, eikä hänellä näin ollen olisi mahdollisuutta muutoksenhakuun, jos työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu jäisi lopulliseksi.

Esitetyn selvityksen perusteella voidaan todeta, ettei A ainakaan vielä hae eläkettä Ruotsista. Siten hän ei tule tässä vaiheessa saamaan edellä mainittua päätösten yhteenvetoa. Jos A:n valitusoikeutta koskeva ratkaisu jäisi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen varaan, vaarantuisi hänen oikeutensa saada vanhuuseläkepäätöstä koskeva asiansa käsiteltäväksi tuomioistuimessa tai muussa riippumattomassa lainkäyttöelimessä. A:n perusoikeuksien toteutuminen edellyttää, että työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta tutkii tässä vaiheessa hänen vaatimuksensa vanhuuseläkkeen määrän tarkistamisesta, vaikka tämä poikkeaa työntekijän eläkelain 129 §:n 2 momentin ja EU:n sosiaaliturvasäännösten mukaisesta säännönmukaisesta muutoksenhakumenettelystä.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 128 § 2 mom. ja 129 § 2 mom.
Hallintolainkäyttölaki 6 §
Suomen perustuslaki 21 §

Osasto
2
Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK40094
TELK/2445/3002/2007

Lainkohdat

TyEL 128 § 2 mom. ja 129 § 2 mom. Hallintolainkäyttölaki 6 § Suomen perustuslaki 21 §