Asumistuki - Selvittämisvelvollisuus - Valituksen myöhästyminen - Päätöksen tiedoksisaanti

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Kysymys sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan selvittämisvelvollisuudesta päätöksen tiedoksisaantia ja valituksen myöhästymistä koskevassa asiassa.

Esitiedot

Kansaneläkelaitos oli 17.4.2007 antamallaan ja 18.4.2007 postittamallaan päätöksellä päättänyt periä A:lta takaisin hänelle liikaa maksetun etuuden.

A haki päätökseen muutosta ja vaati takaisinperinnästä luopumista. A totesi laatineensa valituksen myöhään, koska hän oli ollut kaksi ja puoli kuukautta poissa kotoaan ja saanut sinä aikana tulleet kirjeet vasta 13.6.2007.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta jätti A:n valituksen myöhässä tehtynä tutkimatta.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan perustelut

Kansaneläkelaitoksen etuutta koskevaan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava eläkelaitokselle viimeistään 30 päivänä sen päivän jälkeen, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä. Vastaanottajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä päätöksen lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kansaneläkelaitoksen 17.4.2007 tekemä päätös on 18.4.2007 postitettu A:lle hänen ilmoittamallaan osoitteella. A:n on katsottava saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä mainitun päivän jälkeen eli 25.4.2007, kun valituksen yhteydessä ei ole muuta näytetty. A ei ole esittänyt luotettavaa selvitystä tai näyttöä, että hän ei ole saanut tiedoksi Kansaneläkelaitoksen 17.4.2007 antamaa ja 18.4.2007 postittamaa päätöstä. Kansaneläkelaitoksen päätökseen liitetyn, lakiin perustuvan valitusosoituksen mukaan A:n olisi pitänyt toimittaa valituskirjelmä Kansaneläkelaitoksen toimistoon viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä tiedoksisaannista eli 25.5.2007. Valitus on saapunut vasta 18.6.2007 eli valitusajan kuluttua umpeen.

Jos valitus on saapunut määräajan jälkeen, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta voi ottaa valituksen tutkittavakseen, jos myöhästymiseen on ollut painavia syitä.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta katsoo, että asiassa ei ole esitetty eikä muutoinkaan ole ilmennyt painavaa syytä valituksen myöhästymiseen. Näin ollen valitus jätetään myöhässä tehtynä tutkimatta.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A haki muutosta sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan päätökseen.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan päätös kumottiin. Asia palautettiin sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Vakuutusoikeuden perustelut

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa sovellettavan hallintolainkäyttölain 33 §:n mukaan valitusviranomaisen on huolehdittava siitä, että asia tulee selvitetyksi, ja tarvittaessa osoitettava asianosaiselle tai päätöksen tehneelle hallintoviranomaiselle, mitä lisäselvitystä asiassa tulee esittää. Valitusviranomaisen on hankittava viran puolesta selvitystä siinä laajuudessa kuin käsittelyn tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus ja asian laatu sitä vaativat. Saman lain 34 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus antaa selityksensä muiden tekemistä vaatimuksista ja sellaisista selvityksistä, jotka voivat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Hallintolainkäyttölain 34 §:n soveltamisen osalta lain esitöissä (HE 217/1995 vp) on todettu seuraavaa: "Jos kysymys asian tutkimatta jättämisestä olisi oikeudellisesti tai tosiseikkojen puolesta epäselvä tai tulkinnanvarainen, asianosaista olisi yleensä syytä kuulla tutkimisen edellytystä koskevasta kysymyksestä. Tämä koskisi niin lainkäyttöviranomaisen itse toteamaa mahdollista tutkimatta jättämisen perustetta kuin vastapuolen esittämää väitettä. Tutkimatta jättäminen ei saisi tulla asianosaiselle yllätyksenä silloin, kun se ei ole riidaton kysymys. Valitusviranomaisen tulisi tällöin osoittaa asianosaiselle, mikä tutkimatta jättämisen peruste saattaisi tulla sovellettavaksi, ja antaa hänelle tilaisuus lausua siitä."

Kansaneläkelaitoksen 17.4.2007 antama takaisinperintää koskeva päätös oli 18.4.2007 lähetetty A:lle postitse. A oli valituksessaan sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle ilmoittanut olleensa kaksi ja puoli kuukautta poissa kotoaan ja saaneensa hänelle tulleet kirjeet vasta 13.6.2007. A:n valitus, jonka sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta on jättänyt tutkimatta myöhässä tehtynä, oli saapunut Kansaneläkelaitokselle 18.6.2007.

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 20 a §:n mukaan asianosaisen katsotaan saaneen Kansaneläkelaitoksen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä päätöksen lähettämisestä postitse, jollei muuta näytetä. Asianosaisella on siten mahdollisuus esittää selvitystä siitä, että hän on saanut päätöksen tiedoksi myöhemmin kuin seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä. Asianosaisen ei voida kuitenkaan kohtuudella edellyttää ymmärtävän, ettei pelkkää hänen omaa ilmoitustaan päätöksen tiedoksisaannista välttämättä pidetä riittävänä selvityksenä. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan olisi tämän vuoksi tullut ennen asian ratkaisemista varata A:lle tilaisuus esittää tarkempaa selvitystä ilmoituksensa tueksi. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan on käsiteltävä asia uudelleen ja meneteltävä siinä lainmukaisesti.

Lainkohdat

Hallintolainkäyttölaki 33 § ja 34 §

Osasto
2

Lainkohdat

Hallintolainkäyttölaki 33 § ja 34 §, HLL 33 § ja 34 §