Yrittäjäeläke - Yrittäjien eläkelain piiriin kuuluminen - Muutoksenhakukelpoinen päätös

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen mukaan A:lla ei ollut oikeutta työeläkejärjestelmän mukaiseen eläketurvaan, koska hänellä ei ollut lainkaan vakuutetusta työskentelystä tai palkattomilta ajoilta karttunutta eläkettä. A oli harjoittanut yritystoimintaa, mutta hänelle ei ollut annettu muutoksenhakukelpoista päätöstä oikeudesta eläkkeeseen yritystoiminnan perusteella. Vakuutusoikeus kumosi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työkyvyttömyyseläkettä koskevan päätöksen ja palautti asian eläkelaitokselle uudelleen käsiteltäväksi.

Esitiedot

Eläkelaitos oli hylännyt A:n osatyökyvyttömyyseläkehakemuksen, koska A:n työkyvyttömyys ei ollut kestänyt yhtä vuotta.

A haki päätökseen muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta ja vaati työkyvyttömyyseläkkeen myöntämistä.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta hylkäsi A:n valituksen.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan perustelut

Työntekijäin eläkelain 6 §:n mukaan eläkkeeseen oikeuttavaksi palvelusajaksi luetaan kunkin työsuhteen osalta aika, jonka työsuhde 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu aika mukaan luettuna on jatkunut 65 vuoden iän täyttämiseen mennessä siitä alkaen, kun työntekijä on täyttänyt 23 vuotta.

Työntekijän eläkelain 74 §:n 2 momentin mukaan eläkkeeseen oikeuttaa myös työntekijän palkattomalta ajalta saaman etuuden perusteena oleva tulo 3 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Muutoksenhakulautakunta toteaa, että A:lla ei ole oikeutta työeläkejärjestelmän mukaiseen eläketurvaan, koska hänellä ei ole lainkaan vakuutetusta työskentelystä tai palkattomilta ajoilta karttunutta eläkettä.

Eläkelaitos on valituksenalaisella päätöksellä hylännyt A:n hakemuksen sillä perusteella, ettei hänellä ole todettu työkykyä yhdenjaksoisesti ainakin vuoden ajan heikentävää sairautta, vikaa tai vammaa. Muutoksenhakulautakunta toteaa tämän johdosta, ettei työkyvyn heikentymisen arvioinnille ole A:n tapauksessa edellytyksiä, koska A:lla ei ole työskentelyyn perustuvaa eläkeoikeutta.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A haki muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja vaati osatyökyvyttömyyseläkkeen myöntämistä.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätös kumottiin. Asia palautettiin eläkelaitokselle uudelleen käsiteltäväksi.

Vakuutusoikeuden perustelut

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan valituksenalaisen päätöksen perusteluissa on todettu, että A:lla ei ole oikeutta työeläkejärjestelmän mukaiseen eläketurvaan, koska hänellä ei ole lainkaan vakuutetusta työskentelystä tai palkattomilta ajoilta karttunutta eläkettä.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan A:lla on ollut yrittäjien eläkelain (468/1969) mukainen vakuutus yritystoiminnastaan 7.2. - 1.9.2000. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksellä ei ole kuitenkaan ratkaistu A:n oikeutta eläkkeeseen yrittäjien eläkelain perusteella.

Eläkelaitos on vakuutusoikeudelle antamassaan lausunnossa todennut, että A:ta voidaan pitää työkyvyttömänä ajalla 20.11.2008 - 31.1.2010. Eläkelaitoksen mukaan A:lle ei ole kuitenkaan kertynyt työeläkelakien mukaista eläkettä, muun muassa koska hänen yrittäjätoiminnastaan 7.2. - 1.9.2000 ei ole kertynyt eläkettä maksamattomien vakuutusmaksujen vuoksi.

Yrittäjän eläkelain 95 §:n 1 momentin mukaan oikeus yrittäjän eläkelain mukaiseen eläkkeeseen ja eläkkeen määrä ratkaistaan eläkelaitoksen antamalla päätöksellä. Toimivaltaisen eläkelaitoksen on ratkaistava eläkehakemus viipymättä, kun se on saanut tarpeelliset selvitykset.

Vakuutusoikeus toteaa, että A:lle ei ole annettu muutoksenhakukelpoista päätöstä oikeudesta eläkkeeseen yritystoiminnan perusteella. Tämän vuoksi vakuutusoikeus kumoaa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen ja palauttaa asian eläkelaitokselle uudelleen käsiteltäväksi.

Lainkohta
Yrittäjän eläkelaki 95 § 1 mom.

Osasto
2

Asian aikaisemmat vaiheet:
TELK/4560/3000/2008

Lainkohdat

YEL 95 § 1 mom.