Leichtle Palvelujen tarjoamisen vapaus Sairauskustannusten korvaus Ennakkohyväksyntä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Saksalainen virkamies oli ollut kylpylähoidossa Italiassa ja hakenut kylpylähoitoon liittyvien kustannusten hyväksymistä Saksan sairauskorvauksia koskevan lainsäädännön mukaan, mutta ei ollut hakenut en-nakkohyväksyntää näiden kustannusten korvaamisesta. Kustannusten hyväksymistä koskeva hakemus oli hylätty, koska lääketieteellisen tiedon perusteella Italiassa annetulla hoidolla ei voitu katsoa olevan huomattavasti suurempia onnistumisen mahdollisuuksia kuin Saksassa saatavilla kylpylähoidoilla. Virkamies esitti kanteessaan, että päätös on EY 49 ja 50 artiklan (palveluiden vapaa liikkuvuus) vastainen. Tuomioistuin katsoi, että EY 49 ja 50 artiklaa on tulkittava siten, että niiden vastaista on sellainen jäsenvaltion lainsäädäntö, jonka mukaan korvauksen saamisen edellytyksenä toisessa valtiossa saadusta kylpylähoidosta aiheutuneista asumiseen, ruokaan, matkoihin, kylpylämatkoihin ja lääkärin loppulausun-toon liittyvistä kustannuksista on saatava korvattavuutta koskeva ennakkovahvistus, ja ennakkovahvistus myönnetään ainoastaan, jos virkalääkärin lausunnossa todetaan, että tässä toisessa jäsenvaltiossa annettava hoito on olennaisesti suurempien menestymisen mahdollisuuksien takia ehdottoman välttämätön.

Alkuperäinen teksti

Lainkohdat

EY:n perustamissopimus Artiklat 49, 50 Palvelujen vapaa liikkuvuus