Adanez-Vega Sovellettava lainsäädäntö Asepalvelus Työttömyysetuudet Kausien yhteenlaskeminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Espanjan kansalainen Adanez-Vega suoritti pakollisen asepalveluksen Espanjassa, jonka jälkeen hän palasi Saksaan, jossa hän on asunut syntymästään saakka. Saksassa hän ilmoittautui työttömäksi Bundesanstalt für Arbeit:iin (jäljempänä Bundesanstalt)ja haki tältä työttömyysetuutta. Bundesanstalt kieltäytyi myöntämästä hänelle työttömyys-etuutta tietylle ajalle sillä perusteella, että työttömyysetuuksien (työttömyyskorvauksen tai työttömyys-avustuksen) saamisen edellytykseksi säädetyt työssäoloehdot eivät täyttyneet. Koska Bundesanstaltin mukaan Espanjassa suoritettua asepalveluskautta ei pitänyt ottaa huomioon, Adanez-Vega ei täyttänyt laissa tarkoitettua 360 päivän vakuutuskautta kolmen vuoden vertailujakson kuluessa koskevaa ehtoa eikä samassa laissa tarkoitettua 150 päivän vakuutuskautta yhden vuoden vertailujakson kuluessa kos-kevaa
ehtoa.

EYTI totesi, että pääasian tosiseikkojen kannalta on siis varmistuttava siitä

– voidaanko Espanjassa suoritettua pakollista asepalvelusta pitää asetuksen N:o 1408/71 71 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna ”työskentelynä”
– ”asuiko” Adanez-Vega tosiasiallisesti Saksassa tämän saman kauden aikana, ja
– oliko Espanjan kuningaskunta samassa artiklassa tarkoitettu ”toimivaltainen valtio” pakollisen asepal-veluksen suorittamisen aikana.

Ensimmäisen edellytyksen osalta on huomattava, että ”työskentelyn” käsitettä ei määritetä asetuksessa 1408/71. Asetuksen 71 artiklan 1 kohdan soveltamisen toisen edellytyksen osalta vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että ”asuinpaikka” määräytyy sen paikan mukaisesti, jossa etujen tavanomainen keskus sijaitsee. Tältä osin on tarkasteltava erityisesti työntekijän perhetilannetta ja syitä, jotka ovat johtaneet hänen siirtymiseensä paikasta toiseen, sekä työn luonnetta. Asetuksen 71 artiklan 1 kohdan soveltamisen kolmannen edellytyksen osalta todettakoon, että asepalveluksen kauden aikana Espanjan lainsäädäntö oli mainitun asetuksen 13 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaisesti sovellettava lainsäädäntö.

EYTI:n mukaan toimivaltaisen laitoksen velvollisuus ottaa huomioon vakuutuskausien laskennassa toisessa jäsenvaltiossa suoritettu asepalvelus (sovellettaessa asetuksen 1408/71 67 artiklaa) ilmenee asetuksen 1 artiklan s alakohdasta. Tämän mukaan työskentelykauden määritteleminen ”työskentelykaudeksi” riippuu kansallisesta lainsäädännöstä, jonka mukaan se on täyttynyt. Lisäksi asetuksessa käytetty ”työntekijän” käsite kattaa työsuhteen olemassaolosta riippumatta jokaisen henkilön, jolla on yhdenkin vakuutustapahtuman varalta joko pakollinen tai vapaaehtoinen vakuutus jossakin asetuksen 1 artiklan a alakohdassa mainitussa yleisessä taikka erityisessä sosiaaliturvajärjestelmässä.

Alkuperäinen teksti

Lainkohdat

Asetus 1408/71 Artikla 13.2.e, 13.2.f II osasto Artiklat 67, 71.1 III osasto