My EY-virkamies Varhennettu vanhuuseläke EY-kausien huomioon ottaminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Italian kansalainen Gregorio My, maksoi 19 vuoden ajan eläkemaksua belgialaiseen työntekijöiden sosiaaliturvajärjestelmään, minkä jälkeen hän työskenteli 1.6.1974 alkaen Euroopan yhteisöjen neuvostossa virkamiehenä aina 31.5.2001 asti. Hän ei ollut siirtänyt eläkeoikeuksiaan Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmään. Hän haki varhennettua vanhuuseläkettä Belgiasta ja ONP hylkäsi tämän pyynnön sillä perusteella, että ko. henkilölle ei ollut kertynyt Belgian lain mukaista 35 kalenterivuoden pituista työuraa, joka on varhennetun vanhuuseläkkeen saamisen edellytyksenä. ONP kieltäytyi tältä osin ottamasta huomioon niitä 27 vuotta, jotka ko. henkilö oli työskennellyt virkamiehenä Euroopan yhteisöjen palveluksessa, koska Belgian lainsäädäntö ei tunne henkilöstösääntöjen mukaista eläkejärjestelmää.

EYTI:n mukaan EY perustamissopimuksen 10 artiklaa on tulkittava siten, että sen vastainen on kansallinen säännös, jonka mukaan kansallisen eläkejärjestelmän mukaisen varhennetun vanhuuseläkkeen saamiseksi ei ole mahdollista ottaa huomioon niitä vuosia, joiden kuluessa yhteisön kansalainen on työskennellyt yhteisön toimielimen palveluksessa. Työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevia perustamissopimuksen määräyksiä ja erityisesti EY 39 artiklaa ei kuitenkaan voida soveltaa toimintaan, jonka kaikki vaikutukset rajoittuvat yhden jäsenvaltion sisälle. Näin ollen ko. henkilön tilanne ei kuulu myöskään EY 39 artiklan ja asetuksen N:o 1612/68 7 artiklan soveltamisalaan.

Alkuperäinen teksti

Lainkohdat

EY:n perustamissopimus Artikla 10